Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Bibliyografya Türkçe Makaleler

Yazdır PDF

TÜRKÇE YAYINLANMIŞ MAKALELER

 • A.Rıfkı : “Şühedayı Hakikat : Bedreddin Simavî”, ALEMDAR GAZETESİ, 1 Şubat 1337 / 1921.
 • ABBASLI, Mirza : “Safevîlerin Kökenine Dair”, BELLETEN, cilt: XL, sayı: 158, Nisan 1976, ss. 287-329.
 • AĞAR, Ömer Kemal : “Tunceli’nin Türklüğü Orta Asya’nın Türklüğü Kadar Eskidir”, ALTAN, sayı:29, 1937, ss.3-4.
 • AKALIN, Mehmet : “Kaygusuz Abdal’ın Gevhernâ-mesi”, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, Ahmet Caferoğlu Özel Sayısı, Fasikül 1, sayı:10, Ankara 1979, ss.189-197.
 • AKÇAY, İlhan : “Abdal Musa Tekkesi”, VII. TÜRK TARİH KONGRESİ, BİLDİRİLER, c.II, Ankara, 1972, ss.360-373.
 • AKÇAY, İlhan: “Bektaşilik ve Hacı Bektaş Külliyesi”, KARAHÖYÜK, c.1, sayı: 3, Eylül 1964, ss.9-10.
 • AKOK, Mahmut : “Hacı Bektaş Veli Mimari Manzumesi”, ETNOGRAFYA DERGİSİ, sayı: 10, 1967, ss.227-38.
 • AKSEL, Malik : “Arslana Binme, Duvarı Yürütme Kerameti”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 182, Eylül 1964, ss.3519-3520.
 • AKSEL, Malik : “Halk İnanışlarında Evin Piri”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 180, Temmuz 1964, s.3456.
 • AKSEL, Malik : “Halk Resimleri Var mıdır?”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 116, Mart 1959, ss.1857-1860.
 • AKSEL, Malik : “Yazı-Resim, Başlık”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 197, Aralık 1965, ss. 3931-3935.
 • AKSEL, Malik : “Yazı-Resimde Arslan Suretleri”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 202, Mayıs 1966, ss.4068-4071.
 • AKSOY, Mustafa : “Türk Kültüründe Alevilik”, SOSYOLOJİ KONFERANSLARI: 24. KİTAP (SEYFETTİN MANİSALIGİL’İN ANISINA ARMAĞAN), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Yayını, İstanbul, 1993, ss.65-73.
 • AKTAŞ, Ali : “Heterodoks Yapıdaki Bir Halk Öğretisi: Alevilik-Bektaşilik-I”, GÖNÜLLERİN SESİ GAZETESİ, yıl: 3, sayı: 29, Nisan-Mayıs 1994.
 • AKTAŞ, Ali : “Toplumbilimsel Açıdan Alevilik-Bektaşilik ve Günümüz Alevilik-Bektaşiliğinin Sorun-ları”, DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE GÜNCEL SOSYOLOJİK GELİŞMELER (1.ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ 3-4-5 KASIM 1993 İZMİR), Ankara, Sosyoloji Derneği Yayınları III, 1994, ss.719-724.
 • AKTAŞ, Ali : “Resmi Din Anlayışı ve Alevilik”, KERVAN DERGİSİ, sayı: 32, Kasım-Aralık 1993.
 • AKTAŞ, Ali : “Balkanlarda Kızılbaşlık”, CEM DERGİSİ, sayı: 64, Mart 1997, ss.62-63.
 • AKTAŞ, Ali : “Çağımızı Anlamlandırma ve Sivas Topluöldürümü Üzerine”, GÖNÜLLERİN SESİ GAZETESİ,  yıl: 4, sayı: 41, Mayıs-1995.
 • AKTAŞ, Ali : “Trakya’da Kızılbaşlar: Amuca Kabile-si”, KAYALIK DERGİSİ, sayı: 8, 1996.
 • AKTAŞ, Ali : “Kızılbaş Toplulukların Anadolu’da Dağılımlarını Belirleme Üzerine Bir Deneme”, KAYALIK DERGİSİ, sayı: 7, 1996.
 • AKTAŞ, Ali : “Dünya’da ve Türkiye’de Alevilik Olgusunun Toplumbilimsel Çözümlenmesi”, KAYALIK DERGİSİ, sayı: 6, 1996.
 • AKTAŞ, Ali : “Heterodoks Yapıdaki Bir Halk Öğretisi : Alevilik-Bektaşiliğin Düşünce Temelleri”, KAYALIK DERGİSİ, sayı: 4, 1995.
 • AKTAŞ, Ali : “Alevilik-Bektaşilikte Meyit Duası”, KAYALIK DERGİSİ, sayı: 3, 1995.
 • AKTAŞ, Ali : “Alevilik-Bektaşilikte Cenaze Merasi-mine Bağlı Ritüeller”, KAYALIK DERGİSİ, sayı: 2, 1995.
 • AKTAŞ, Ali : “Türkiye Günlüğü’nde Yayınlanan David Shanklad Röportajının Eleştirisi”, GÖNÜLLERİN SESİ GAZETESİ, yıl: 3, sayı: 33, Eylül-1994.
 • AKTAŞ, Çiğdem-AKTAŞ, Ali : “Bir Işık Kaynağı: Abdal Musa Sultan”, GÖNÜLLERİN SESİ GAZETESİ, yıl: 3, sayı: 32, Ağustos-1994.
 • AKTAY, Yasin : “Tarihyazımı, Heterodoksi ve Alevilik”, TEZKİRE, sayı: 7-8, Ankara, 1994, ss.12-13.
 • ALKAN, Erdoğan : “Alevi Şiirinin Kökeni”, VARLIK, sayı: 1053, Haziran 1995, ss.12-16.
 • ALPAY, Şahin : “David Shanklank ile Söyleşi : Aleviler ve Sünniler”, TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ, sayı: 25, Kış- 1993, ss.85-89.
 • ALPTEKİN, Ali Berat : “Tunceli Masallarının Türk Kültürü İçerisindeki Yeri”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c.XXV, sayı: 288, Nisan 1987, ss.250-255.
 • ALTINAY, Ahmed Refik : ”Fatih Zamanında Teke İli”, TÜRK TARİH MECMUASI, no: 79/2, İstanbul 1340.
 • ALTINIŞIK, Necip : “Bergama Müzesinde Bir Çepni Gelini Giyimi”, TÜRK ETNOGRAFYA DERGİSİ, sayı: XVI, 1977, ss.27-34.
 • AND, Metin : “XVI. Yüzyılda Dervişler ve Tarikatler”, HAYAT TARİH MECMUASI, c.I, sayı: 5, Haziran 1970, s.8.
 • ANGER, Burçay : “Alevi Sınıfsallığı Gerçeği”, BİLİM VE ÜTOPYA, Eylül 1996.
 • ARAS, Vahit : “Sivas Yakıldığıyla Kaldı!”, YÖN, sayı: 4, 26 Haziran 1994, ss.12-16.
 • ARISOY, Süleyman : “Halk Ozanımız Aşık Veysel”, SİVAS FOLKLORU, sayı: 17, Haziran 1974.
 • ARISOY, Süleyman : “Koca Aşık Veysel Şatıroğlu”, SİVAS FOLKLORU, sayı: 15, Nisan 1974.
 • ARPAD, Burhan : “Ruhi Su ve Halk Türküleri”, FİLARMONİ, sayı: 28, Mart 1951, ss.4-5.
 • ARSLAN, Ayşenur - AKŞİT, Hüseyin - DAĞISTANLI, İzzet -KILIÇOĞLU, Erdal : “Çorum Olayları : Korkunç İtiraflar”, NOKTA DERGİSİ, 8 Haziran 1986, ss.12-21.
 • ARSLAN, Ayşenur - GÖKTAŞ, H. - MATER, N. - ÖVÜR, Mahmut - ÖZZEYBEK, S. : “Dersim 1937-1938, Yarım Yüzyıl Sonra”, NOKTA, sayı: 25, 28 Haziran 1987, ss.12-23.
 • ASLANOĞLU, İbrahim : “Aşık Kemter’in Yayınlanmamış Şiirleri”, SİVAS FOLKLORU, sayı: 9, Ekim 1973.
 • ASLANOĞLU, İbrahim : “Aşık Velî’nin Yayınlanmamış Şiirleri”, SİVAS FOLKLORU, sayı: 2, Ocak 1973.
 • ASLANOĞLU, İbrahim : “Bir Soydan Gelen Dört Şair : Kalender Abdal, Teslim Abdal, Derviş Ali, Yusuf Şahin”, FIRAT HAVZASI II. FOLKLOR VE ETNOG-RAFYA SEMPOZYUMU (5-7 KASIM 1987), Fırat Üniversitesi Yayını, Elazığ, 1989, ss.23-29.
 • ASLANOĞLU, İbrahim : “Deli Derviş Feryadî’den İki Ağıt”, SİVAS FOLKLORU,sayı: 23, Aralık 1974.
 • ASLANOĞLU, İbrahim : “Deli Derviş Feryadi”, SİVAS FOLKLORU, sayı: 28, Mayıs 1975.
 • ASLANOĞLU, İbrahim : “İrfanî”, SİVAS FOLKLORU, sayı: 51, Nisan 1977.
 • ASLANOĞLU, İbrahim : “İzzetî”, SİVAS FOLKLORU, sayı: 40, Mayıs 1976.
 • ASLANOĞLU, İbrahim : “Kaybettiğimiz Sivas Halk Şairleri”, SİVAS FOLKLORU, sayı: 43, Ağustos 1976.
 • ASLANOĞLU, İbrahim : “Kul Himmet Üstadım’ın Yayınlanmamış Şiirleri”, SİVAS FOLKLORU, sayı: 4, Mart 1973.
 • ASLANOĞLU, İbrahim : “Pir Sultan Abdal’ın Yayın-lanmamış Şiirleri”, SİVAS FOLKLORU, sayı: 1, Aralık 1973.
 • ASLANOĞLU, İbrahim : “Pir Sultan Abdallar”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c.XIX, sayı: 220, Mayıs-Haziran 1981, ss.318-323.
 • Aşık Veysel : “Benim Sadık Yarim”, TÜRK KÜL-TÜRÜ, c. XI, sayı: 125, Mart 1973, ss.291-292.
 • Aşık Veysel : “Sazıma”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c.XI, sayı: 125, Mart 1973, s.283.
 • AŞKUN, Vehbi Cem : “Aşık Veysel”, SİVAS FOLKLORU, sayı: 3, Şubat 1973.
 • AŞKUN, Vehbi Cem : “Pir Sultan Abdal”, TÜRK DİLİ, sayı: 47, 1955.
 • AŞKUN, Vehbi Cem : “Pir Sultan Abdal”, DOĞUŞ GAZETESİ, 26 Temmuz-1 Ağustos 1958.
 • ATAER, Yusuf Fahir : “Hacı Bektaş Veli Tarihçesi”, KARAHÖYÜK, c.1, sayı: 4, Ekim 1964, ss.23-25.
 • ATAMAN, Sadi Yaver : “Cahit Öztelli ve Karaca-oğlan”, SİVAS FOLKLORU, sayı: 71, Aralık 1978.
 • ATAMAN, Sadi Yaver : “Kazdağı’nda Sarıkız I”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 112, Kasım 1958, ss. 1790-1791.
 • AYDIN, Erdoğan : “Alevilik, Tarih, Sosyoloji, Siyaset”, BİLİM VE ÜTOPYA, Eylül 1996.
 • AYDIN, Gülden - İNCE, S. : “12 Eylül’ün İnanç Özgür-lüğü, Alevi Köye Sünni İmam”, İKİBİN’E DOĞRU, sayı: 8, 19 Şubat 1989, ss.8-12.
 • AYTAÇ, Kemal : ”Hacı Bektaş-ı Veli”, MİLLİ KÜLTÜR, c.5, sayı: 46, Eylül 1984, ss.7-9.
 • AYYILDIZ, Selahattin : “Siyaset Meydanı, Alevileri Böldü”, NOKTA, sayı: 45, 30 Ekim - 5 Kasım 1994, ss.20-23.
 • BABAN, Cihad : “Halk Dehasının Sembolü Bektaşi Fıkraları”, CUMHURİYET GAZETESİ, 12 Ocak 1971.
 • BABINGER, Franz : “Anadolu’da İslamiyet”, Çev: Mehmet Yaman, CEM, sayı: 55, Aralık 1995, ss. 12-14 (Makalenin devamı için bk.sayı: 56, ss.19-24.)
 • BALKANLI, Hüsniye : “Hacıbektaş Köyünde Duyup İşittiklerim”, MİLLİYET GAZETESİ, 1 Aralık 1953.
 • BALKIZ, Ali : “Çağdaşlaşma ve Alevilik”, BİLİM VE ÜTOPYA, Ağustos 1996, ss.8-9.
 • BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı : “Alevilik Nedir, Ne Değildir?-1”, YENİ ADAM, 779, 1966, ss.14-15.
 • BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı : “Alevilik Nedir, Ne Değildir?-2”, YENİ ADAM, 780, 1966, s.7.
 • BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı : “Alevilik Nedir, Ne Değildir?-3”, YENİ ADAM, 781, 1966, s.7.
 • BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı : “Alevilik Nedir, Ne Değildir?-4”, YENİ ADAM, 783, 1966, s.7.
 • BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı : “Alevilik Nedir, Ne Değildir?-5”, YENİ ADAM, 785, 1966, s.7.
 • BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı : “Alevilik Nedir, Ne Değildir?-6”, YENİ ADAM, 786, 1966, s.7.
 • BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı : “Hacı Bektaş’a Selam”, KARAHÖYÜK, c.1, sayı: 3, Eylül 1964, ss. 26-27.
 • BARNUM, Rev.H.N. : “Kızılbaş Kürtler”, DENG DERGİSİ, Çev: G.Sevilmiş, sayı : 35, İstanbul, Mayıs-Haziran 1996, ss.45-46. ?Rev.H.N.Barnum, “The Kuzzel-bash Koords”, AMERICAN MISSIONARRY HERALD, Boston, Ağustos 1890, ss.343-346?
 • BARTOK, B?la : “Halk Müziğinin Önemi”, Çev. Birkan Üner, OPUS, sayı: 5, Şubat 1963, s.7.
 • BARTOK, B?la : “Türkiye’de Halk Türküleri Derlemeleri”, Çev.S.Birgi, MUSİKİ MECMUASI, sayı: 187, Eylül 1963, ss.165-167.
 • BAŞBUĞ, Hayri : “Kürt ve Zaza Türklerinin Folklorunda Su Menşe’li Adlar”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c.XXI, sayı: 242, Haziran 1983, ss.403-412.
 • BAYKARA, Tuncer : “Yatağan’da Abdi Beğ-Sultan Tekkesi”, İ.Ü.EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sayı: 32, Mart 1979, ss.103-110.
 • BAYRAKTAR, Hakkı : “Alevilik Ne Değildir?(1)”, İCMAL, sayı: 135, Kasım 1994, ss.27-30. (Makalenin devamı için bk.sayı: 136, Aralık 1994, ss.28-31; sayı: 137, Ocak 1995, ss.31-32.)
 • BAYRAM, Mikail : “Baba İshak Hareketinin Gerçek Sebebi ve Ahi Evren ile İlişkisi”, DİYANET DERGİSİ, , 18, 1979, ss.69-78.
 • BAYRAM, Mikail : “Babailer İsyanı Üzerine”, HAREKET, Mart 1981, ss.16-28.
 • BAYRI, M.Halit : “Abdal Musa”, TARİH DÜNYASI, sayı: 38, 1953, ss.1553-1556.
 • BAYRI, M.Halit : “Bektaşi Şairleri I, Vehbî”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, Sayı: 2, Eylül 1949, ss.28-30.
 • BAYRI, M.Halit : “Bektaşi Şairleri II, Pir Gaip Abdal”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, Sayı: 3, Ekim 1949, ss.38-39.
 • BAYRI, M.Halit : “Bektaşi Şairleri III-IV, Sururî , Neslî”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, Sayı: 4, Kasım 1949, s. 51.
 • BAYRI, M.Halit : “Bektaşi Şairleri V. Rahmî”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, Sayı: 6, OCAK 1950, ss.85-86.
 • BAYRI, M.Halit : “Bir Mutasavvıf Şair Haydar Baba”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 99, Ekim 1957, ss.1578-1579.
 • BENDER, Cemşid : “Kürt Uygarlığında Alevilik Pat-laması: Babailer İsyani”, TEORİ, sayı: 15, 1991, ss.62-69.
 • BEŞE, Enver : “Anadolu’da Göçebe Türkler”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı : 31, Şubat 1952, s.486.
 • BİNARK, İsmet - SEFERCİOĞLU, Nejat : “Yunus Emre Hakkında Bir Bibliyografya Denemesine Ek”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c.XIV, sayı: 167, Eylül 1976, ss.687-714.
 • BİRDOĞAN, Nejat : “Anadolu Alevilerinin Sözlü Kültür Ürünlerinde Asya İzleri”, İPEK YOLU: ULUSLARA-RASI HALK EDEBİYATI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ (1-7 TEMMUZ 1993), Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1995, ss.85-94.
 • BİRDOĞAN, Nejat : “Anadolu Aleviliğinin Bugününe Ahi’liğin Etkileri”, BİLİM VE ÜTOPYA, Ekim 1996.
 • BİRDOĞAN, Nejat : “Batınilik ve Hasan Sabbah”, BİLİM VE ÜTOPYA, Ağustos 1996, ss.12-14.
 • BİRDOĞAN, Nejat : “Halk Daslarımızda Köken, Etkiler ve Anlam”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 299, Haziran 1974, ss. 6995-6997.
 • BİRDOĞAN, Nejat : “Kızılbaşlık : Ortaya Çıkışı, Dünü ve Bugünü”, BİLİM VE ÜTOPYA, sayı: 10, Nisan 1995, ss.26-33.
 • BIRGE, John K. : “Bektaşilik”, HAYAT TARİH MECMUASI, Çev: Öz Dokuman, sayı: 7, İstanbul, Ağustos 1966, ss.68-74.
 • BOLAY, Süleyman Hayri : “Makalat’a Göre Hacı Bektaş Veli’nin Fikri Şahsiyeti”, MİLLİ KÜLTÜR, sayı: 75, Ağustos 1990, ss.16-18.
 • BORA, Tanıl - AYDOĞDU, H. - DEĞERLİ, Ş. : “Aleviliğe Ne Oluyor?”, YENİ GÜNDEM, sayı: 77, 23-29 Ağustos 1987, ss.10-15.
 • BOYLE, John Andrew : “Ortaçağda Türk ve Moğol Şamanizmi”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 294, Nisan 1974, ss. 6941-6950.
 • BÖLÜKBAŞI, Rıza Tevfik : “Kaygusuz Sultan ve Azmî Baba Hakkında”, PEYAM-I EDEBÎ (37), 8 Mayıs 1330 / 21 Mayıs 1914, ss.1-3.
 • BÖLÜKBAŞIOĞLU, Osman Saygı : “Fatih Dervişler”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı : 76, Kasım 1955, ss.1201-1203.
 • BRUINESSEN, Martin Van : “Bektaşi, Alevi ve Ehl-i Hak Söylencelerindeki Kalenderî Etkisi”, BİLİM VE ÜTOPYA, Kasım 1996.
 • BULUT, Faik : “Dersim ve Dersimli Üzerine Notlar”, DERSİM, sayı: 1, 1995, ss.5-8.
 • BUMKE, Peter J. : “Dersim’deki Kızılbaş Kürtler (Marjinalite ve Rafızilik) KÜRTLER ÜZERİNE : TARİH VE FOLKLOR YAZILARI, Makaleyi Çevi-ren : Müzeyyen E.Güzelgün, Özge Yayınları, Ankara, 1991, ss.163-184.
 • BURAN, Ahmet : “Fırat Havzasında Eski Türk Gelenek ve Görenekleri”, FIRAT HAVZASI FOLKLOR VE ETNOGRAFYA SEMPOZYUMU(24-27 EKİM 1985), Fırat Üniversitesi Yayını, Elazığ, 1992, ss.33-43.
 • BURAN, Ahmet : “Yunus’ta Hayvan Adları ve Fonksiyonları, FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt : 5, sayı : 2, Elazığ, 1991, ss.117-150.
 • CAHEN, Claude : “Baba İshak, Baba İlyas, Hacı Bektaş ve Diğerleri”, Çev: İsmet Kayaoğlu, A.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, XVIII, Ankara, 1970, ss. 193-202.
 • CELEPOĞLU, Bahadır : “Prof.Dr.Niyazi Öktem’le Alevîlik Üzerine...”, İSLÂM, sayı: 136, Aralık 1994, ss. 23-24.
 • CENGİZ, Seyfi : “Alevilik Kırmanc Aleviliği, Mezhepler ve Tarikatlar”, DESMALA SURE, sayı: 1, Londra, 1991, ss.19-20.
 • CENGİZ Seyfi : “Seyit Rıza”, DESMALA SURE, sayı: 4, Londra, 1992, ss.23-24.
 • COQ, A.V.Le : “Kızılbaş ve Yeşilbaşlar(1)”, Çev: Huri Tuşik Öztürk, DENG DERGİSİ, sayı: 36, İstanbul, Temmuz-Ağustos 1996, ss.45-48.
 • CREMERS, Wolfgang : “Anadolu Folklöründeki Şamanizm Kalıntıları”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI,  sayı: 271, Şubat 1972, ss. 6221-6222.
 • CUMBUR, Müjgan, “Evliya Çelebi’ye Göre Tunceli’nin Bazı İlçeleri ve Anadolu Babaları”,  ERCİYES DERGİSİ, sayı: 109, Ocak 1987, ss.7-10.
 • CUMBUR, Müjgan : “Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Fırat Havzası Folklor ve Etnografyası ile İlgili Hususlar”, FIRAT HAVZASI FOLKLOR VE ETNOGRAFYA SEMPOZYUMU (24-27 EKİM 1985), Fırat Üniversitesi Yayını, Elazığ, 1992, ss.45-55.
 • CUNBUR, Müjgan : “Gülşehri ile Kaygusuz Abdal’ın Şiirlerini Kapsayan XV.Yüzyıldan Kalan Bir Mecmua”, X.TÜRK DİL KURULTAYINDA OKUNAN BİLİM-SEL BİLDİRİLER 1963, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1964, ss.23-30.
 • ÇAĞLAR, Behçet Kemal : “Hacı Bektaş Veli Velayet-namesi ve Şerefine Yapılan Törenler”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 237, Nisan 1969, ss.5247-5248.
 • ÇAY, Abdulhalûk : “Tunceli Mezartaşları ve Türk Kültüründeki Yeri”, DOĞU ANADOLU’NUN (SOSYAL, KÜLTÜREL VE İKTİSADİ) MESELELERİ SEMPOZYUMU (13-15 MAYIS 1985-TUNCELİ), Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu Matbaası, Ankara, 1985, ss.381-395.
 • ÇEM, Munzur : “Alevi İstismarcılığı Üzerine”, DENG DERGİSİ, sayı: 32, İstanbul, Ekim-Kasım 1995, ss.27-31.
 • ÇEM, Munzur : “Alevilik, Kurmanci-(Zazaki) ve Dersim Üzerine Kimi Yanlış Görüşler”, DENG  DERGİSİ, sayı: 36, İstanbul, Mart-Nisan 1996, ss.8-32.
 • ÇEM, Munzur : “Cem Dergisi, Newroz ve Alevilik Üzerine”, DENG DERGİSİ, sayı: 28, İstanbul, Haziran-Temmuz 1994, ss.19-25.
 • ÇİYA, Sait : “Alevilik Araştırmaları, “Alevilik Araştırmaları, Yöntem ve Gerçek”, PİR, sayı: 4, 1995, ss.26-41.
 • DE JONG, Frederick : “Bulgaristan’daki Alevi Guruplar İle Anadolu Tahtacıları Arasındaki İlişki”, I. AKDENİZ YÖRESİ TÜRK TOPLULUKLARI SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI (YÖRÜKLER) SEMPOZYU-MU,  (25-26 Nisan 1994 Antalya), Ankara, 1996, ss.147-152.
 • DEMİRCİ, Kürşat : “Türkiye’de Alevi Kimliğinin Problemi”, İZLENİM, sayı: 15, Mayıs 1993, ss.6-10.
 • DERSİM, Ekin : “Çarpık Kalemler Dersim Tarihini Yazamaz”, DESMALA SURE, sayı: 3, Londra, 1992, s.15.
 • DERSİM, Şelva: “Devletin, Solculuğun Dersim’e ve Kızılbaşlığa Verdiği Zararlar I”, PİR, sayı: 3, 1995, ss.4-11. (Makalenin devamı için bk. PİR, sayı: 4, ss.6-16; sayı: 5, ss.5-14.)
 • DHOUBLIER, Max : “Rumeli Bektaşileri”, HAYAT TARİH MECMUASI, c.I, sayı: 1, Şubat 1969, s.78.
 • DİKMEN, Ali Haydar : “Alevi Türkleri ve Türklük Üzerine Tarihi Gerçekler”, YENİ ADAM, 715, 1951, s.6.
 • DİNÇ, Ahmet : “Sünniler Kadar Müslümanız”, AKSİYON, sayı: 8, 28 Ocak -3 Şubat 1995, ss.19-25.
 • DİZDAROĞLU, Hikmet : “Kul Himmet Üstadım”, SİVAS FOLKLORU, sayı: 46, Kasım 1976.
 • DİZDAROĞLU, Hikmet : “Pir Sultan Abdal Nereli?”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 256, Kasım 1970, ss.5784-5786.
 • DUMLUCA, Halil : “Kara Pirbat”, SİVAS FOLKLORU, sayı: 8, Eylül 1973.
 • DUNMORE, G.W. : “Kürt Papazları Arasında Belirgin Hareketler”, Çev: G.Sevilmiş, DENG DERGİSİ, sayı: 35, İstanbul, Mayıs-Haziran 1996, ss.45-46. ?G.W.Dunmore, “.........................”, AMERICAN MISSIONARRY HERALD, LIII, Temmuz 1857?
 • DURUCAN, Muhsin : “16 Ağustos ve Hacı Bektaş Veli”, SİVAS FOLKLORU, c.3, sayı: 32, 1975, ss.15-16.
 • EFENDİYEV, Oktay : “Safavî Devleti’nin Kuruluşunda Türk Aşiretlerinin Rolü”, Çev.İlhan Cem Erseven, NEFES, sayı: 13, Kasım 1994, ss.52-55.
 • ELÇİN, Şükrü : “ ‘Kul’ Deyimi ve ‘Kul’ Mahlaslı Halk Şairleri”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c.XXII, sayı : 259, Kasım 1984, ss.706-712.
 • ELÇİN, Şükrü : “Bir Alevi Şairi Noksanî”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 312, Temmuz 1977, ss.7359-7360.
 • EMİN, İlhami : “Kaygusuz Abdal”, BİRLİK GAZETESİ, Skopye, Yugoslavya. Abdurrahman Güzel’in “Kaygusuz Abdal, Ankara 1981” adlı kitabının tanıtmasıdır.
 • ENGİN, İsmail : “Alevi Kavramının Muhtevası Üzerine”, HUMANA : BOZKURT GÜVENÇ’E ARMAĞAN, Hazırlayanlar: N.S.Altuntek, S.Aydın, İ.H.Demirdöven, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1994, ss.217-225.
 • ENGİN, İsmail : “Çağdaş Kültür Sentezine Alevilik Bazında Bir Katkı”, HU DOST, sayı: 1, 1993, ss.14-15.
 • ENGİN, İsmail : “Tahtacılar : Kimdir ve Kökenleri Nereden Gelir? I”, TOPLUMSAL TARİH, no: 24, Aralık 1995, ss.48-49. (Makalenin devamı için bk. no: 25, Ocak 1996, ss.46-51; no : 28, Nisan 1996, ss.58-64.)
 • ERCİLASUN, Ahmet Bican : “Kaygusuz Abdal”, YENİ SÖZCÜ DERGİSİ, 1 (20), 19 Nisan 1981, s.15. Abdurrahman Güzel’in “Kaygusuz Abdal, Ankara 1981” adlı kitabının tanıtmasıdır.
 • ERDEN, Attila : “Batı Anadolu Türkmen Çadırları”, ANTROPOLOJİ, 11, ss.73-89.
 • ERÖZ, Mehmet : “Tunceli’nin Sosyal ve Kültürel Yapısına Dair Düşünceler”, ERCİYES DERGİSİ, sayı: 109, Ocak 1987, ss.12-15.
 • ERÖZ, Mehmet : “Tunceli’nin Sosyal ve Kültürel Yapısına Dair Düşünceler”, DOĞU ANADOLU’NUN (SOSYAL, KÜLTÜREL VE İKTİSADİ) MESELELERİ SEMPOZYUMU (13-15 MAYIS 1985-TUNCELİ), Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu Matbaası, Ankara, 1985, ss.345-351.
 • ERÖZ, Mehmet : “Alevilik Meselesi ve Türk Aleviliğinin Şamanizm ve Orta Asya Türk Kültürü İle İlgisi”, CEM, c.1, sayı: 1, Temmuz 1966, ss.12-16. (Makalenin devamı için bk: CEM, sayı:2,3,4,5,6,7, Ağustos 1966-Ocak 1967.)
 • ERSEVEN, İlhan Cem : “Budizm ve Bektaşilikte Ortak Motifler”, BİLİM VE ÜTOPYA, Ağustos 1996, ss.16-17.
 • ERSEVEN, İlhan Cem : “Bektaşi Folklorunda Resim-Yazı Sanatı”, TÜRK FOLKLORU BELLETEN, İstanbul, 1966, ss. 119-155.
 • EYİCE, Semavi : “Varna ile Balçık Arasında Akyazılı Sultan Tekkesi”, BELLETEN (Türk Tarih Kurumu), sayı: 124, 1967, ss.552-600.
 • FINDIKOĞLU, Ziyaeddin Fahri : “Harsımıza Ait Vesikalar : Hars Tetkikleri, (Sergüzeşt-i Kaygusuz Abdal)”, HAYAT MECMUASI, (17), 1927, ss.7-8.
 • FINDIKOĞLU, Ziyaeddin Fahri :  “Tahtacı Aşiretleri Arasında Geçirdiğim Birkaç Saat”, İŞ MECMUASI, c.2, sayı: 14, Mart 1946, ss.3-4.
 • Galip Baba : ”Hacı Bektaş-ı Veli ve Bektaşilik”, YARIN GAZETESİ, 15 Eylül 1930 - 13 Kasım 1930. (15.9.1935 - 7.11.1935).
 • GAZİMİHAL, Mahmut R. : “Türklerde Ağaç Kültürü ve Çayda Çıra Oyunu”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIR-MALARI, sayı: 128, Mart 1960, ss. 2101-2103.
 • GAZİMİHAL, Mahmut R.: “Eski Türkistan’da Halk Oyunları”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı : 122, Eylül 1959, ss. 1979-1980.
 • GENÇ, Zekai : “Alevi Araştırmacı Mehmet Yaman’la Alevilik Üzerine...”, İSLAM, sayı: 136, Aralık 1994, ss.35-36.
 • GERMANUS, Gyula : “Gül Baba Türbesinde Düşünceler I”, TARİH VE TOPLUM, sayı: 146, Şubat 1996, ss.109-117. ?Makalenin devamı için bk: TARİH VE TOPLUM, sayı: 147, Mart 1996, ss.173-181; TARİH VE TOPLUM, sayı: 149, Mayıs 1996, ss. 296-304.?
 • GÖKALP, Mehmet : “Tercanlı Âşık Sulari”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt: 2, sayı: 45, Nisan 1953, s.713.
 • GÖKÇE, Orhan : “Kaygusuz Abdal”, MATARRIALIA TURCICA, Band 9/1983, Bochum 1984, s.155.
 • GÖKÇEN, İbrahim : “Makedonya Yürük Folkloru V”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 22, Mayıs 1951, ss.345-346. (Ayrıca bk.aynı makalenin devamı VII.bölüm, sayı : 26, Eylül 1951, ss.415-416.)
 • GÖKTAŞ, İbrahim : “Prof.Dr.Ahmet Yaşar Ocak’la Alevîlik Üzerine...”, İSLÂM, sayı: 136, Aralık 1994, ss.18-20.
 • GÖKYAY, Orhan Şaik : “Kaygusuz Abdal ve Simatiyeleri I” TÜRK FOLKLORÜ,  (13), Ağustos 1980, ss.3-5.
 • GÖKYAY, Orhan Şaik : “Kaygusuz Abdal ve Simatiyeleri II”, TÜRK FOLKLORÜ, (14), Eylül 1980, ss.3-6.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki : “İslam ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı ve Kaynakları”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI, c.XI, 1949, ss.1-113.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki : “Kaygusuz Abdal”, TÜRK DİLİ, sayı: 358.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki : “Kaygusuz Abdal”, TÜRK DİLİ, Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı, C.XIX, (207), 1 Aralık 1968, Ankara 1968, ss.395-405.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki : “Bektaşi Tomarı ve Nefesleri”, TÜRKİYAT MECMUASI, sayı: 5, 1936, ss.340-343.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki : “Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin”, BELLETEN, 1943.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki : Halk İnançlarından Örnekler”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı : 199, Şubat 1966.
 • GÖNÜL, Macide : “Eski Türk Halılarında Hayvan Motifleri”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 168, Temmuz 1963, ss. 3119-3123.
 • GÖRGÜNAY, Neriman : “Şavak Türkmenlerinde Geleneksel Kadın Giyimi”, FIRAT HAVZASI II. FOLKLOR VE ETNOGRAFYA SEMPOZYUMU (5-7 KASIM 1987), Fırat Üniversitesi Yayını, Elazığ, 1989, ss. 125-129.
 • GRENARD, M.F. : “Küçük Asya’da Dini Bir Tarikat: Kızılbaşlar (1904)”, Çev: Devrim Bayrak, DENG DERGİSİ, sayı: 37, İstanbul, Eylül-Ekim 1996, ss. 40-44. (Orjinali M.F.Grenard “Une secte religieuse d’Asie Mineures Les Kyzyl-Bachs”, JOURNAL ASIATIQUE, 10 seri, 3 (1904))
 • GÜLENSOY, Tuncer : “Kürmanci ve Zaza Türkçeleri Üzerine Araştırmalar : Eski Türkçe ve Doğu Anadolu Osmanlıcası II”, TÜRK KÜLTÜRÜ,  c. XXII, sayı: 252, Nisan 1984, ss.253-262.
 • GÜLENSOY, Tuncer : “Kürmanci ve Zaza Türkçeleri Üzerine Araştırmalar : Eski Türkçe ve Doğu Anadolu Osmanlıcası III”, TÜRK KÜLTÜRÜ,  c. XXII, sayı: 253, Mayıs 1984, ss.306-315.
 • GÜLENSOY, Tuncer : “Kürmanci ve Zaza Türkçeleri Üzerine Araştırmalar :II. Kürmanci ve Zaza Türkçe-lerinin Anadolu Ağızlarıyla İlişkisi”, TÜRK KÜLTÜRÜ,  c. XXII, sayı: 256, Ağustos 1984, ss.510-520.
 • GÜLENSOY, Tuncer : “Tunceli’nin Efsanelerine Bir Bakış”, ERCİYES DERGİSİ, sayı: 109, Ocak 1987, ss.11-12.
 • GÜLENSOY, Tuncer : “Tunceli’nin Pülümür İlçesi Sağlamtaş Köyü Mezarlığı Üzerine Notlar”, FIRAT HAVZASI FOLKLOR VE ETNOGRAFYA SEMPOZYUMU (24-27 EKİM 1985), Fırat Üniversitesi Yayını, Elazığ, 1992, ss.105-107+3 sayfa resim.
 • GÜLENSOY, Tuncer “Kurmanci ve Zaza Türkçeleri Üzerine Araştırmalar : Eski Türkçe ve Doğu Anadolu Osmanlıcası I”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c. XXII, sayı: 251, Mart 1984, ss.197-202.
 • GÜLTEKİN, Mehmet Bedri : “Alevilik, Cumhuriyet Devrimi ve Laiklik”, BİLİM VE ÜTOPYA, Eylül 1996.
 • GÜR, Mehmet Hilmi : “Pir Sultan Abdal’ın Mezarı”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 255, Ekim 1970, s. 5761.
 • GÜRÇAY, Hikmet : “Ankara-Polatlı Yolu Üzerindeki Hacı Tuğrul Türbesi”, TÜRK ETNOGRAFYA DERGİSİ, sayı: XVI, 1977, ss.54-62.
 • GÜRER, Bahir : “Tabak Dede Menkıbesi”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı : 227, Haziran 1968, s.4768.
 • GÜZEL, Abdurrahman : “Kaygusuz Abdal’ın Çağatayca Bir Gazeli”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c.XVII, sayı: 194, Aralık 1978, ss.101-103.
 • GÜZEL, Abdurrahman : “Kaygusuz Abdal’ın Eserle-rinde Bazı Tasavvufî Terimleri Üzerine”, MK DERGİSİ, (Kültür Bakanlığı), C.2, (9), Şubat 1981, ss.31-33.
 • GÜZEL, Abdurrahman : “Kaygusuz Abdal’ın Eserlerinde Su Motifi”, II. MİLLETLERARASI TÜRK FOLKLOR KONGRESİ BİLDİRİLERİ, C.II, Halk Edebiyatı, Ankara, 1982, ss.221-233.
 • GÜZEL, Abdurrahman : “Kaygusuz Abdal’ın Eserlerinde Yiyecek Adları”, TÜRK FOLKLORU ARAŞTIRMALARI, (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Folklor Araştırma Dairesi), Ankara 1983, ss.97-111.
 • GÜZEL, Abdurrahman : “Kaygusuz Abdal’ın Vücûd-nâme’si Üzerine”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c.XVII, sayı: 197, Mart 1979, ss.276-282.
 • GÜZEL, Abdurrahman: “Minbernâme ve Salatnâme”, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2, Şubat 1984, ss.29-35.
 • GÜZEL, Abdurrahman : “XXII. Hacı Bektâş-ı Velî’yi Anma  Törenleri”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c.XXIV, sayı: 270, Ekim 1985, s.386.
 • GÜZEL, Abdurruhman : “Kaygusuz Abdal”, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANSİKLOPEDİSİ, C.5, İstanbul, 1982, ss.233-236.
 • GÜZELBEY, Cemil : “Abdallar”, FOLKLOR, sayı: 25, Mayıs 1972, ss.21-25.
 • HACIHAMDİOĞLU, Tevfik : “İlk Defa Kaygusuz Abdal’a Sahip Çıkıyoruz”, YENİ ALANYA, (3284), 8 Mayıs 1983, ss.1-3.
 • HAFIZ, Nimetullah : “Yugoslavya’da Bektaşi Tekke-leri”, HACI BEKTAŞİ VELİ - BİLDİRİLER, DENEMELER, AÇIKOTURUM, içinde, Ankara, 1977, ss.30-41.
 • HAFIZ, Nimetullah Prof.Dr. : “Eski Yugoslavya Bölgelerinde Aşık Edebiyatı Yaratıcılığı”, İPEK YOLU: ULUSLARARASI HALK EDEBİYATI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ (1-7 TEMMUZ 1993), Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1995, ss.227-232.
 • HAMİD, Sadi : “Tekke Aleviliği-İçtimai Alevilik”, TÜRK YURDU, c.4, sayı: 21, Eylül 1926, ss.193-210.
 • HEPKON, Haluk : “Aleviler ve Ali Tapıncı’nın Tarihçesi”, TEORİ, sayı : 67, Temmuz-1995, ss.44-51.
 • HEPKON, Haluk : “Nasıl Sünnileştik?”, TEORİ,  sayı: 66, Haziran-1995, ss.10-19.
 • HINÇER, İhsan : “Yugoslavya Gezisinden Notlar: VI, Blagaj ve Sarı Saltuk Tekkesi”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 178, Mayıs 1964, ss.3398-3400.
 • HOFFMAN, A.D. : “Abdal”, Çev.Veysel Uzun, NEFES, sayı: 3, Ocak 1994, ss.41-42.
 • İLKNUR, Miyase : “Erzincan-Refahiye Raporu Açıklandı: Bölgede Bölücülük Yapılıyor”, CUMHURİYET, 4 Ocak 1996.
 • İLKNUR, Miyase : “TBMM Araştırma Komisyonu’nun Sivas’taki Tespitleri, Katliam Raporu”, NOKTA, sayı:    , 18-24 Temmuz 1993, ss.6-11.
 • İNAN, Abdülkadir : “Eşik Hakkında Bazı İnançlar”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 150, Ocak 1962, s.2619.
 • İNAN, Abdülkadir : “Nazarlıklar”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 169, Ağustos 1963, s. 3138.
 • İNAN, Abdülkadir : “Orta Asya’daki Türk Kültürü İzleri”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 211, Şubat 1967, ss.4317-4321.
 • İNAN, Abdülkadir : “Şamanizm Üzerine Notlar”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 295, Şubat 1974, s.6897.
 • İNAN, Abdülkadir : “Yaygın Hurafeler ve Menşeleri”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 147, Ekim 1961, ss.2531-2533.
 • İRİDAĞ, Osman - DİNÇ, Ahmet : “Aleviler ‘Sol’ Ayrımında”, AKSİYON, sayı: 19, 15-21 Nisan 1995, ss.24-28.
 • İRİDAĞ, Osman : “Temsil Yetkisi Kimde?....”, AKSİ-YON, sayı: 8, 28 Ocak - 3 Şubat 1995, ss.26-28.
 • İŞCAN, Abdülbaki : “Gündem : Alevilik”, DİYANET, sayı: 13, Ocak 1992, ss.8-22.
 • JEWETT, F. : “Kızılbaş Kürtler”, Çev: Zafer Avşar, DENG DERGİSİ, sayı: 37, İstanbul, Eylül-Ekim 1996, ss. 45-48. ?Dr.F.Jewett, “Kuzzelbash Koords”, AMERICAN MISSIONARRY HERALD,  LIV, 1858?
 • KALKAN, Şenay : “Aleviler”, (Yazı Dizisi), RADİKAL, 18 Aralık 1996, s.8.
 • KANBER, Şükrü : “Aleviler Anlaşılmak İstiyor”, İZLENİM, sayı: 15, Mayıs 1993, ss.13-20.
 • KARABORAN, Hilmi : “Çemişkezek’te Mevki Adları”, FIRAT HAVZASI II. FOLKLOR VE ETNOG-RAFYA SEMPOZYUMU (5-7 KASIM 1987), Fırat Üniversitesi Yayını, Elazığ, 1989, ss. 153-182.
 • KAYA, Doğan Yrd.Doç.Dr. : “Sivas Yöresi Aşıklarında Çıraklık Geleneği”, İPEK YOLU: ULUSLARARASI HALK EDEBİYATI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ (1-7 TEMMUZ 1993), Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1995, ss.321-230.
 • KEHL-BODROGI, Krisztina : “Türkiye’de Alevilik, Dini Bir Cemaatin Oluşumu ve Şimdiki Konumuna Dair”, Çev.Filiz Ang, NEFES, sayı:2, Aralık 1993, ss.42-45.
 • KEHL-BODROGI, Krisztina : “Alevilik Üzerine”, CEM, sayı: 6, Kasım 1993, ss.21-24.
 • KEHL-BODROGI, Krisztina : “Tarih Mitosu ve Kollektif Kimlik”, Çev.Tanıl Bora, BİRİKİM, sayı: 88, 1996, ss.52-63.
 • KENTSU, Ferhat : “Hacı Bektaş-ı Veli ve Alevilik”, İSLÂM, sayı: 136, Aralık 1994, ss.31-32.
 • KOÇU, Reşat Ekrem : “Yeniçeriler ve Bektaşilik”, HAYAT TARİH MECMUASI, c.II, sayı: 10, Kasım 1970.
 • KONBACH, Marcus : “Münzevilikten Gaziliğe : Geyikli Baba, Osmanlı Menâkıbnâmelerinden Bir Kesit”, TOPLUMSAL TARİH, Aralık 1995, ss.57-59.
 • KONYALI, İbrahim Hakkı : “Stalin’in Şeyhi Bedreddin Simavî”, TARİH HAZİNESİ DERGİSİ, cilt : 1, sayı: 1, 15 Kasım 1950, ss.3-7.
 • KORKMAZ, Ramazan : “Fırat Havzası Folklorunda Hızırellez Şenlikleri ve Bu Geleneğin Türk Dünyası İçindeki Yeri”, FIRAT HAVZASI II. FOLKLOR VE ETNOGRAFYA SEMPOZYUMU (5-7 KASIM 1987), Fırat Üniversitesi Yayını, Elazığ, 1989, ss. 183-197.
 • KOŞAY, Hamid Zübeyr : “Hacı Bektaş Tekkesi”, TÜRKİYAT MECMUASI, II, 1926, ss.366-382.
 • KOŞAY, Hamit Zübeyr :  “Türkiye’de Eski Medeniyetlerin Maddi Kültürde Temadisi III”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 52, Kasım 1953, ss.826-827.
 • KOŞAY, Hamit Zübeyr : “Türkiye’de Esnaf Teşkilatı (Ahilik) ve Gelenekleri”, TÜRK ETNOGRAFYA DERGİSİ, sayı: XVI, 1977, ss.63-72.
 • KÖKSAL, Hasan : “Anadolu Türklerinde Fütuhat Felsefesi ve Battal Gazi Destanı”, FIRAT HAVZASI FOLKLOR VE ETNOGRAFYA SEMPOZYUMU (24-27 EKİM 1985), Fırat Üniversitesi Yayını, Elazığ, 1992, ss.201-223.
 • KÖKSAL, Türk : “Hacıbektaş’ta Üç Gün Üç Gece”, HAYAT MECMUASI, sayı: 37, Eylül 1969, ss. 14-15.
 • KÖPRÜLÜ, M.Fuad : “Abdal Musa”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c.XI, sayı: 124, Şubat 1973, ss.198-207.
 • KÖPRÜLÜ, M.Fuad : “Bizde Mersiye ve Mersiyecilik, YENİ MECMUA, 1917, ss.305-308, 324-328, 344-348, 364-367, 384-386.
 • KÖPRÜLÜ, Fuad: “Anadolu’da İslamiyet”, DARÛLFÛNUN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI, sayı: 2, 1922-1923, ss.198-207, ss.385-420.
 • KÖPRÜLÜ, Fuad: “Bektaşiliğin Menşe’leri”, TÜRK YURDU, sayı: 7, 1341(1925). (Ayrıca bk.Mehmet Yaman (Çev.), CEM, sayı, 52, Eylül 95; sayı: 53, Ekim 95; sayı: 54, Kasım 95.)
 • KÖPRÜLÜZADE, Mehmed Fuad : “Bektaşiliğin Menşeileri”, TÜRK YURDU, sayı: 7, 1341.
 • KÖSEMİHAL, Mahmut Ragıp : “Anadolu’da Musiki Bölgeleri”, HALK BİLGİSİ HABERLERİ, cilt: 10, sayı: 115, Mayıs 1941, ss.145-150.
 • KÖSEOĞLU, Ali Rıza : “Bir Bektaşi Şairi”, HAYAT TARİH MECMUASI, c.IV, sayı: 4, Mayıs 1968, s.16.
 • KRAMER, Martin : “Suriye Alevileri ve Şiilik”, Çev. Kazım Güleç, NEFES, sayı:1, Kasım 1993, ss.45-52. (Makalenin devamı NEFES, sayı:2, Aralık 1993, ss.38-41.)
 • KUM, Naci : “Karaca Ahmedler Hakkında İncelemeler Düşünceler I”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 94, Mayıs 1957, s.1500. (Makalenin devamı için bk., sayı: 95, ss. 1515-1518.
 • KUM, Naci : “Türkmen, Yürük ve Tahtacılar Arasında Tetkikler, Görüşler I”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 5, Aralık 1949, ss.69-71. (Aynı adlı makaleler dizisi için bk, sayı: 6, ss. 90-91; sayı:8, ss.125-126; sayı: 10, ss.156-157; sayı: 11, ss.175-176.)
 • KUTLU, Muhtar : “Doğu Anadolu Göçer Topluluk-larında Yapılacak Halkbilimi Araştırmalarının Önemi ve Tunceli’de Şavaklılar”, DOĞU ANADOLU’NUN (SOSYAL, KÜLTÜREL VE İKTİSADİ) MESELELERİ SEMPOZYUMU (13-15 MAYIS 1985-TUNCELİ), Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek-okulu Matbaası, Ankara, 1985, ss.369-377.
 • KÜÇÜK, Murat : “Cemal Abdal ve Mazgirt’te Dede Ocakları”, NEFES, sayı: 6, 1994, ss. 40-43.
 • M.S. : “Şah İsmail-i Safevi’yi Taştir”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c.XXIV, sayı: 275, Mart 1980, s.167.
 • MAKAS, Zeynelâbidin : “Vücudnâme”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c.XXII, sayı:253, Mayıs 1984, ss. 325-328.
 • MARKOFF, Irene : “Bir Gizli İslâm Mezhebinin Çözümlenmesinde Dışavurumcu Kültürün Rolü: Türkiye Alevîleri Örneği I”, Çev: Esra Danacıoğlu, CEM, sayı: 60, Kasım 1996, ss.52-54. (Makalenin devamı için bk. CEM, sayı: 61, Aralık 1996, ss. 46-48.)
 • MELIKOFF, Irene : “Namık Kemal’in Bektaşiliği ve Masonluğu”, TARİH VE TOPLUM, sayı: 60, Aralık 1988.
 • MELIKOFF, Irene : “Yunus Emre ile Hacı Bektaş”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, c. XX, İstanbul, 1973, ss.27-36.
 • MOKRİ, Mohammed : “Kürt Folklorunda Ermeni Motifleri”, KÜRTLER ÜZERİNE : TARİH VE FOLKLOR YAZILARI, Çeviren: İlhan Cem Erseven, Özge Yayınları, Ankara, 1991, ss.126-162.
 • MUTLU, M.Rüştü : “Yunus Emre ve Alevilik”,  İSLÂM, sayı: 136, Aralık 1994, ss.27-28.
 • MÜFTÜOĞULLARI, Haluk : “Netekim Paşa, Mezhepleri de Haritalandırmış”, AKİS, sayı: 8, 14-20 Kasım 1993, ss.30-33.
 • NADİR, Semih : “Kerbelâ Olayı”, HAYAT TARİH MECMUASI, sayı: 4, Mayıs 1971, ss.33-40.
 • NASRATTINOĞLU, İrfan Üner : “Aşıklık Geleneğinin Bütün Geleneklerini Yerine Getirebilen Fırat Havzalı AŞIK DAVUT SULARİ”, FIRAT HAVZASI II. FOLKLOR VE ETNOGRAFYA SEMPOZYUMU (5-7 KASIM 1987), Fırat Üniversitesi Yayını, Elazığ, 1989, ss. 207-223.
 • NASRATTINOĞLU, İrfan Ünver : “Fırat Havzasında Yaşayan Günümüz Halk Şairleri”, FIRAT HAVZASI FOLKLOR VE ETNOGRAFYA SEMPOZYUMU (24-27 EKİM 1985), Fırat Üniversitesi Yayını, Elazığ, 1992, ss.273-291.
 • NASRATTINOĞLU, İrfan Ünver : “Yunus Emre Bibliyografyalarına Ek”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c.XVI, sayı: 184, Şubat 1978, ss.243-251.
 • NOYAN, Bedri : “Bektaşi ve Alevi’lerde Hukuk Düzeni (Düşkünlük)”,I. ULUSLARARASI TÜRK FOLKLOR KONGRESİ BİLDİRİLERİ, cilt: IV’den Ayrıbasım, Ankara, 1976, ss.189-213.
 • NOYAN, Bedri : “Bektaşi ve Alevilerde Düşkünlük”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 243, Ekim 1969, ss.5416-5417.
 • NOYAN, Bedri : “Bektaşilerde Sofra Adabı I”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI,  sayı: 276, Temmuz 1972, ss. 6357-6360. (Makalenin devamı için bk. Sayı: 277, Ağustos 1972, ss.6385-6388.)
 • NOYAN, Bedri : “Bektaşilik ve Şamanizmle İlgili Bazı Konular I”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 258, Ocak 1971, ss. 5839-5841. (Makalenin devamı için bk. Sayı: 259, Şubat 1971, ss.5884-5888.
 • NOYAN, Bedri : “Bektaşilikte Dokunulmayan Hayvanlar”, BİLİM VE ÜTOPYA, Ağustos 1996, s.22.
 • NOYAN, Bedri : “Bektaşilikte Dokunulmayan Hayvanlar”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 279, Ekim 1972, ss. 6438-6440.
 • NOYAN, Bedri : “Bektaşilikte Kadın (Evlenmek, Evlilik, Mücerretlik) I”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 284, Mart 1973. (Makalenin devamı için bk.Sayı: 285, Nisan 1973, ss.6617-6621; sayı: 286, Mayıs 1973, ss.6649-6651; sayı: 288, Temmuz 1973, ss.6705-6708).
 • NOYAN, Bedri : “Bektaşilikte Kullanılan Deyimler I”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 330, Ocak 1977, ss.7870-7874. (Makalenin devamı için bk: sayı : 331, Şubat 1977, ss.7900-7902; sayı : 332, Mart 1977, ss.7932-7936; sayı : 333, Nisan 1977, ss.7962-7964; sayı: 334, Mayıs 1977, ss.7990-7993.)
 • NOYAN, Bedri : “Hacı Bektaş-ı Veli ve Sosyal Düzen”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı : 220, Kasım 1967, ss.4569-4570.
 • NOYAN, Bedri : “Kürt Sözü ve Kürt Türkleri Hakkında”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c.XXI, sayı: 245, Eylül 1983, ss.583-598.
 • NOYAN, Bedri : “Totrakan (Bulgaristan) Postnişini Haydar Cemil Baba (Haydarî) ve Şiirlerinden Birçok Örnek”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c.XXV, sayı: 289, ss.300-307.
 • NUR, Rıza : “Kaygusuz Abdal, Gaybî Beğ, Kahire’de Bektaşî Tekyesi’nde Bir Manuskiri”, TÜRK BİRLİK REVÜSÜ, (5), 1935, 77/794-98/815.
 • OCAK, A. Yaşar - ERÜNSAL, İsmail E. : “Elvan Çelebi’nin Menâkıbnâmesi Hakkında”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c.XXIV, sayı: 270, Ekim 1985, ss.374-381.
 • OCAK, A. Yaşar - FARUKİ, Süreyya : “Zaviye”, md., İSLAM ANSİKLOPEDİSİ (MEB Yayınları), c.XII, ss.468-476.
 • OCAK, A. Yaşar : “Anadolu Türk Sufiliğinde Ahmet-i Yesevî Geleneğinin Teşekkülü”, MİLLETLERARASI AHMED YESEVİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, 26-27 Eylül 1991, Ankara, 1992.
 • OCAK, A.Yaşar : “Anadolu Sufiliğinde Ahmed-i Yesevî ve Yesevîlik” TÜRK DİLİ, sayı: 504, Aralık 1993.
 • OCAK, A.Yaşar : “Bektaşilik” md.,  TÜRK DİYANET VAKFI İSLAM ANSİPLOPEDİSİ, c.V, ss.373-379.
 • OCAK, A.Yaşar : “Emirci Sultan ve Zaviyesi”, TARİH ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 1978, ss.129-208.
 • OCAK, Ahmet Yaşar : “Alevilik ve Bektaşilik Hakkındaki Son Yayınlar Üzerinde (1990) Genel Bir Bakış ve Bazı Gerçekler-I”, TARİH VE TOPLUM, sayı: 91, Temmuz 1991, ss.20-25.
 • OCAK, Ahmet Yaşar : “Alevilik ve Bektaşilik Hakkındaki Son Yayınlar Üzerinde (1990) Genel Bir Bakış ve Bazı Gerçekler-II”, TARİH VE TOPLUM, sayı: 92, Ağustos 1991, ss.115-120 (51-56).
 • OCAK, Ahmet Yaşar : “Anadolu Heterodoks Türk Sufiliğinin Temel Taşı: Hacı Bektaş-ı Veli El-Horasani  (? - 1271), YUNUS EMRE, NASRETTİN HOCA VE HACI BEKTAŞ VELİ DÜŞÜNCESİNDE HOŞGÖRÜ, Haz. Ş.Özdemir, Ankara, 1995, ss.185-201.
 • OCAK, Ahmet Yaşar : “Anadolu’nun Dini Kültürel Coğrafyası ve Sufilik”, DERGAH, sayı: 29, 1992.
 • OCAK, Ahmet Yaşar : “Bir Eleştiriye Cevap Yahut Türkiye’de Din ve Tasavvuf Tarihi Araştırmalarının Bazı Zaaflarına Dair”, TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ, sayı: 37, Kasım-Aralık 1995, ss.5-14.
 • OCAK, Ahmet Yaşar : “Çetin Yetkin’in Yazısına Bir Eleştiri”, BİLİM VE ÜTOPYA, Eylül 1996.
 • OCAK, Ahmet Yaşar : “Kaygusuz Abdal”, OSMANLI ARAŞTIRMALARI 11, (Neşir Heyeti : H.İnalcık, N.Göyünç), İstanbul 1981, ss.243-251.
 • OCAK, Ahmet Yaşar : “Sarı Saltuk ve Saltuknâme”, TÜRK KÜLTÜRÜ, XVII, sayı: 197, Mart 1979, ss.266-275.
 • OCAK, Ahmet Yaşar : “XIII-XV.Yüzyıllarda Anadolu’da Türk Hıristiyan Dini Etkileşimler ve Aya Yorgi (Saint Georges), BELLETEN, 1991, s.214.
 • ONAT, Hikmet : “Bektaşilik ve Son Bektaşiler”, TÜRK YURDU, c.6, sayı: 200, Haziran 1928, ss.16-25.
 • ONAY, Ahmet Talat : “Kızılbaş Şiirlerinde Sual-Cevap”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 53, Aralık 1953, ss.841-843.
 • Orhan Kemal : “Ruhi Su ile Konuşma”, YEDİTEPE, sayı: 21, Eylül 1952, ss.1-4.
 • ORHAN, Muharrem Naci : “Alevilikte Erkân ve Düşkünlük Müessesesi”, CEM, c.1, sayı:6, Kasım 1966, ss.10-11. (Makalenin devamı için bk. sayı: 7, Aralık 1967, ss.7-9.)
 • ORHAN, Tarık : “Divriği Türküleri”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, c.6, sayı: 136, Kasım 1960, s.2266.
 • ORKUN, Hüseyin Namık : “Çepniler”, ÜLKÜ, c.6, sayı: 33, Kasım 1935, ss. 223-224.
 • OY, Aydın : “Kalkandelen’de Harabati Baba Tekkesi”, ÇEVREN, VII, Nisan 1980, ss.23-34.
 • ÖNDER, Ali Rıza : “Kutu Deresi”, TÜRK FOLK-LOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 353, Aralık 1978, ss. 8524-8525.
 • ÖNDER, Ali Rıza : “Tunceli Bölgesindeki Aşiretler ve Kabile Adları”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı : 48, Temmuz 1953, ss. 757-758.
 • ÖNLER, Zafer : “Manzum Halk Hikayelerinden : Dâsıtân-ı Cafer-i Dayyâr”, FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt : 4, sayı : 1, Elazığ, 1990, ss.197-226.
 • ÖVÜR, Mahmut : “Mollaların Hedefi: Aleviler”, NOKTA, sayı: 28, 15 Temmuz 1990, ss.16-24.
 • ÖZ, Baki : “Anadolu Aleviliğinin Kültürel-İnançsal Kaynakları”, TEORİ, sayı : 66, Haziran-1995, ss. 20-28.
 • ÖZ, Baki : “Alevilik Üzerine Bir Çözümleme”, CEM, sayı: 6, Kasım 1991, ss.46-48.
 • ÖZ, Baki : “Tasavvufta Vahdet-i Mevcud Aşaması ve Toplumsallaşma”, NEFES, sayı: 26, Aralık 1995, ss.8-9.
 • ÖZ, Baki : “Hz.Ali ve İslam İçindeki Toplumcu Çizgisi”, NEFES, sayı: 20, Haziran 1995.
 • ÖZ, Baki : “Kızılbaşlık Aleviliktir”, NEFES, sayı: 18, Nisan 1995, ss.24-26.
 • ÖZ, Baki : “Manicilik ve Alevi-Bektaşilikteki İzleri”, BİLİM VE ÜTOPYA, Ağustos 1996, ss.10-11.
 • ÖZ, Mustafa : “Alevilik”, İSLÂM, sayı: 136, Aralık 1994, ss.11-16.
 • ÖZCAN, Müslim : “Gönüller Sultanı Hacı Bektaş”, OZAN, c.1, sayı: 1, Ağustos 1990, ss.20-22.
 • ÖZDEMİR, Fuat : “Kesik Baş Destanı”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 329, Aralık 1976, ss.7852-7854.
 • ÖZEN, Kutlu : “Sivas Yöresinde Battal Gazi ve Silah Arkadaşları ile İlgili İnanışlar”, ERCİYES DERGİSİ, sayı: 109, Ocak 1987, ss.16-29.
 • ÖZEN, Kutlu : “Yukarı Fırat Havzasında Yetişmiş Üç Halk Şairi : Derviş Muhammet - Ahmet Aşıkî - Şah Sultan”, FIRAT HAVZASI II.FOLKLOR VE ETNOGRAFYA SEMPOZYUMU (5-7 KASIM 1987), Fırat Üniversitesi Yayını, Elazığ, 1989, ss. 225-234.
 • ÖZER, Kemal : “Balıkesir’de (Yürük ve Çetmi Türküleri)”, ULUDAĞ, sayı: 27, Mayıs 1940, ss.35-38.
 • ÖZER, Kemal : “Balıkesir’de (Yürük ve Çetmi Türküleri)”, ULUDAĞ, sayı: 28, Temmuz 1940, ss.21-24.
 • ÖZKAN, Figen : “Aleviler Koleje Hazırlanıyor”, AKTÜEL, sayı: 193, 16-22 Mart 1995, ss.18-21.
 • ÖZKAN, İsa Doç.Dr. : “Türkmenistan’daki Adak Yerleri ve Bu Yerlerle İlgili İnançlar”, İPEK YOLU: ULUSLARARASI HALK EDEBİYATI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ (1-7 TEMMUZ 1993), Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1995, ss.465-475.
 • ÖZTELLİ, Cahit : “18.yy.Tekke Şairi: Teslim Abdal”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 165, Nisan 1963, ss.3027-3028.
 • ÖZTELLİ, Cahit : “A.Gölpınarlı’ya Cevabım Şeyh Bedreddin Dolayısiyle”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 245, Aralık 1969, ss. 5477-5482.
 • ÖZTELLİ, Cahit : “Bektaş Abdal”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 122, Eylül 1959, s. 1981.
 • ÖZTELLİ, Cahit : “Gölpınarlı ne söylüyor, ne yapı-yor?”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 250, Mayıs 1970, ss.5617-5618.
 • ÖZTELLİ, Cahit : “Gölpınarlı ve Yunus Emre”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 251, Haziran 1970, ss.5643-5645.
 • ÖZTELLİ, Cahit : “Gölpınarlı’nın Yanlışlar Zinciri”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 248, Mart 1970, ss.5569-5570.
 • ÖZTELLİ, Cahit : “Hacı Bektaş Tekkesinin Post-nişinleri”, SİVAS FOLKLORU, sayı: 55, Ağustos 1977.
 • ÖZTELLİ, Cahit : “Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü I”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 204, Temmuz 1966, ss.4124-4126 (Makalenin devamı için bk.sayı: 205, Ağustos 1966, ss.4155- 4158; sayı: 206, Eylül 1966, ss.4193-4195; sayı: 207, Ekim 1966, ss.4220-4222; sayı: 208, Kasım 1966, ss.4250-4252)
 • ÖZTELLİ, Cahit : “İslamiyetten Sonra İlk Halk Edebiyatı ve Anadolu’da Meydana Gelen Eserler”, ULUSLARARASI FOLKLOR VE HALK EDEBİYATI SEMİNERİ BİLDİRİLERİ, Ankara, Güven Matbaası, 1976, ss.344-350.
 • ÖZTELLİ, Cahit : “Kul Himmet Üstadım”, SİVAS FOLKLORU, sayı: 7, Ağustos 1973.
 • ÖZTELLİ, Cahit : “Kul Himmet’in Ağıtı”, SİVAS FOLKLORU, sayı: 15, Nisan 1974. (Devamı için bk. sayı:16.)
 • ÖZTELLİ, Cahit : “Pir Sultan Abdal Hakkında Yeni Notlar”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 184, Kasım 1964, s. 3566.
 • ÖZTELLİ, Cahit : “Pir Sultan Abdal İçin Neler Söylemişler?”, SİVAS FOLKLORU, sayı: 13, Şubat 1974.
 • ÖZTELLİ, Cahit : “Pir Sultan Abdal’ı Astıran Hızır Paşa Kimdi?”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 232, Kasım 1968, ss. 5109-5111.
 • ÖZTELLİ, Cahit : “Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin ve Yeni Buluşlar”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 228, Temmuz 1968,  ss.5000-5001.
 • ÖZTELLİ, Cahit : “Şeyh Bedreddin Üzerine Açıkla-malar”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 234, Ocak 1969, ss.5164-5165.
 • ÖZTELLİ, Cahit : “Viran Abdal Öldürüldü mü?”, SİVAS FOLKLORU, sayı: 37, Şubat 1976.
 • ÖZTELLİ, Cahit : “XVII.yy.da İhtilalci İki Şair Alioğlu ve Dedemoğlu I”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 73, Ağustos 1955, ss. 1159-1160. (Makalenin devamı için bk.sayı : 74, Eylül 1955, ss.1171-1172.)
 • ÖZTELLİ, Cahit : “XVII.yy’da Büyük Bir Folklorcü Evliya Çelebi”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMA-LARI, sayı: 107, Haziran 1958, ss. 1713-1716.
 • ÖZTUNA, Yılmaz : “Macaristan’da Bir Türk Dergâhı : Gül Baba”, HAYAT TARİH MECMUASI, sayı : 10, İstanbul, Kasım 1967, ss.7-9.
 • ÖZTÜRK, Ali : “Fırat Havzası Anonim Edebiyatında Kudsiyet Kavramı ve Kutsal Tip”, FIRAT HAVZASI FOLKLOR VE ETNOGRAFYA SEMPOZYUMU (24-27 EKİM 1985), Fırat Üniversitesi Yayını, Elazığ, 1992, ss.303-315.
 • ÖZTÜRK, Mürsel : “Bektaşi Şiiri”, ERDEM, sayı: 11, Mayıs 1988, ss.593-599.
 • PİŞİRİCİ, Tevfik : “İki Evliya”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 56, Mart 1954.
 • POPOVIC, Alexandre : “Osmanlı Sonrası Dönemde Güney-Doğu Avrupa’daki Müslüman Tarikatlar”, İLİM VE SANAT DERGİSİ, Çev: Osman Türer, sayı : 37, İstanbul, Kasım 1993, ss.62-72 (özetlenmiş).
 • RAYMAN, Hayrettin : “Yunus Emre’de Sayısal Fenomenler”, FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt : 5, sayı : 2, Elazığ, 1991, ss.393-407.
 • REGNIER, Yves : “Yunus Emre”, Çev.Erdoğan Alkan, NEFES, sayı: 18, Nisan 1995, ss.29-31.
 • REVNAKOĞLU, Cemalettin Server : “Bektaşiliğin Gerçek Hüviyeti”, KARAHÜYÜK, c.1, sayı: 6, Aralık 1964, ss.10-12.
 • SALCI, Vahit Lütfi : “Gizli Halk Musikisi”, VARLIK, cilt: 11, sayı: 182, 1 Şubat 1941, ss.319-322.
 • SALCI, Vahit Lütfi : “Gizli Halk Musikisinde Armoni Hareket ve Alametleri”, MUSİKİ MECMUASI, sayı: 212, Ekim 1965, ss.243-245.
 • SALCI, Vahit Lütfi : “Gizli Musikilerin ‘Mahrem’ Musiki Tavırları”, VARLIK, cilt: 12, sayı: 205, 15 Aralık 1942, ss.302-304.
 • SALCI, Vahit Lütfi : “Kaygusuz Abdal Hakkında Etüdler I”,TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, (1), Ağustos 1949, ss.14-15.
 • SALCI, Vahit Lütfi : “Kaygusuz Abdal Hakkında Etüdler II”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, (2), Eylül 1949, ss.31-32.
 • SALCI, Vahit Lütfi : “Kaygusuz Abdal Hakkında Etütler III”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 5, Aralık 1949, ss.74-75; sayı: 7, Şubat 1950, ss.102-103.
 • SALCI, Vahit Lütfi : “Kızılbaş Musikisi”, MUSİKİ MECMUASI, sayı: 185, Temmuz 1963, ss.106-108.
 • SALCI, Vahit Lütfi : “Kızılbaş Musikisi”, MUSİKİ MECMUASI, sayı: 186, Ağustos 1963, ss.140-141.
 • SALCI, Vahit Lütfi : “Kızılbaş Şairler III.Kısım (Oyunları)”, BARTIN GAZETESİ, sayı: 697, 14 Aralık 1939. (Devamı için bk. sayı: 698-702.)
 • SARI, Ergün : “Anadolu Yaşamında Şamanizm Kalıntıları”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI,  sayı: 277, Ağustos 1972, s. 6380.
 • SAVAŞ, Saim : “Sivas Zaviyeleri”, TOPLUMSAL TARİH,  no: 28, Nisan 1996, ss. 52-57.
 • SAYGUN, Ahmed Adnan : “Anadolu Halk Oyunları Ve Ayinî Karakterleri”, MÜZİK GÖRÜŞLERİ, sayı: 4, Ocak 1950, ss.2-3.
 • SAYGUN, Ahmed Adnan : “Anadolu Halk Oyunları Ve Ayinî Karakterleri”, MÜZİK GÖRÜŞLERİ, sayı: 5, Şubat 1950, s.2.
 • SEFERCİOĞLU, Necmettin : “Kaygusuz Abdal”, AYIN KİTAPLARI, Kültür Bakanlığı, 1 (3), Kasım 1981, s.22.
 • SELEN, Hamid Sadi : “Tahtacılar”, TÜRK YURDU, c.4, sayı: 21, Eylül 1926, ss. 211-217.
 • SERÇE, Selahattin - GÜROL, Ahmet - SAĞIR, Çiğdem - GÖNCÜ, Ayça - ATALAY, Nurdan : “Üç Şehrin Çığlığı ; Maraş, Çorum, Sivas”, MK DERGİSİ, sayı: 3, Ankara, 1 Temmuz 1996, ss.6-15, 16-17, 18-19, 40-41.
 • SERTOĞLU, Midhat : “Taştir-i Gazel-i Şah İsmâil-i Safevî (Hatâî), TÜRK KÜLTÜRÜ, c.XXIV, sayı: 275, Mart 1986, s.166.
 • SEVGEN, Nazmi : “Kızılbaş-Aleviliğin Gizli Felsefesi”, TARİH DÜNYASI, c.1, sayı: 7, 1950, ss.286-291, 307.
 • SEVGEN, Nazmi : “Yakın Tarihin Esrarla Örtülü Hadiseleri ve Koçkirili Alişer”, TARİH DÜNYASI, c.1, sayı: 8, 1950, ss. 377-381, 395.
 • SEVGEN, Nazmi : “Yaşayışları Şimdiye Kadar Gizli Kalmış Bir Aşiret Zazalar”, TARİH DÜNYASI, c.2, sayı: 10, 11, 12, 13, 1950, ss.410-413, 465-482, 510-515, 565-570.
 • SEVGEN, Nazmi : “Efsaneden Hakikate”, TARİH DÜNYASI, c.3, sayı: 21, 1951, ss.882-886.
 • SEYHAN, Özcan : “Tahtacılar”, ÖNASYA, c.3, sayı: 29, Ocak 1969, ss.20-21.
 • SEYİRCİ, Mûsa : “Alanya Beyi’nin Oğlu Kaygusuz Abdal I”, ANTALYA EKSPRES GAZETESİ, 5 Ağustos 1985, s.2.
 • SEYİRCİ, Mûsa : “Alanya Beyi’nin Oğlu Kaygusuz Abdal II”, ANTALYA EKSPRES GAZETESİ, 6 Ağustos 1985, s.2.
 • SEZGİN, Abdülkadir : “Hacı Bektaş-ı Veli ve Bektaşi-lik”, ZAMAN GAZETESİ, 22 Ağustos-2 Eylül 1989.
 • SEZGİN, Ümit : “Alevi Oyları Kimin?”, TEMPO, sayı: 37, 14-20 Ağustos 1988, ss.12-18.
 • SIKTAŞ, Fazıl : “Kağızman Yöresinde Alevilik”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 184, Kasım 1964, ss.3570-3571.
 • SOLGUN, Hüseyin : “Tunceli’de Kız İsteme ve Düğün Gelenekleri”, YENİ FIRAT DERGİSİ, I. Yıl, sayı: 8, ss.15-17.
 • SOYLU, Sıtkı : “Yunus Emre’nin Tarikat Şeceresi Üzerine”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 281, Aralık 1972, ss. 6491-6494.
 • SU, Ruhi : “Çokseslilik Üzerine”, ORKESTRA, sayı: 26, 1 Mayıs 1965, ss.12-13.
 • SU, Ruhi : “Halk Şarkılarının Söylenişi”, VARLIK, cilt: 10, sayı: 157, 15 Ocak 1940, ss.337-338.
 • SU, Ruhi : “Halk Şarkılarının Söylenişi”, YEDİTEPE, cilt: 3, sayı: 45, Ağustos 1961, ss.9-10.
 • SÜLEYMAN, Fikri : “Teke Vilayetinde Tahtacılar”, TÜRK YURDU, c.19, sayı: 29, Mayıs 1927, ss.477-489.
 • SÜMER, Faruk : “Halk Türküleri”, FOLKLOR POSTASI, cilt:I, sayı:1, Birinciteşrin 1944, s.12.
 • SÜNKİTAY, Veli Necdet : “Tarihte Bektaşilik”, TÜRK MASON DERGİSİ, sayı: 22, Aralık 1956, ss.24-27.
 • ŞAKİR, Ziya : “Kerbela Vak’ası”, (Yazı dizisi), TAN GAZETESİ, İstanbul, 1936.
 • ŞİMŞEK, Hüseyin : “Hasan Efendi Mehdi miydi?”, AKİS, sayı: 18, 2-9 Temmuz 1994, ss.10-12.
 • T. K. : “Güvenç Abdal (Hacı Bektaş-ı Veli Vilayet-namesi’nden)”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c.XV, sayı: 171, Ocak 1977, ss.171-173.
 • TAN, Nail : “Doğu Anadolu Folkloru’nun Türk Folk-loruyla Bütünlüğü”, FIRAT HAVZASI FOLKLOR VE ETNOGRAFYA SEMPOZYUMU (24-27 EKİM 1985), Fırat Üniversitesi Yayını, Elazığ, 1992, ss.349-355.
 • TANSEL, Fevziye Abdullah : “Noksani Takma Adını Kullanan Üç Halk Şairimiz”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c.XIV, sayı: 158, Aralık 1975, ss.88-96.
 • TANYOL, Cahit : “Din ve Adetler”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 127, Şubat 1960, ss. 2077-2078.
 • TANYOL, Cahit : “İçtimai Hayatta Örf ve Adetlerin Ruhu”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 79, Şubat 1956, ss.1251-1252.
 • TECER, Ahmet Kutsi : “XV.yy’a ait: Oyun ve Raks Hakkında Mühim Bir Eser I”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 106, Mayıs 1958, ss. 1695-1696. ?Makalenin devamı için bk., sayı: 107, Haziran 1958, ss.1709-1711; sayı: 108, Temmuz 1958, ss.1723-1724; sayı: 110, Eylül 1958, ss.1754-1755; sayı: 113, Aralık 1958, ss.1805-1807; sayı : 118, Mayıs 1959, ss.1901-1902.?
 • TEVETOĞLU, Fethi : “Gül Baba Tekkesi”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı : 33, Nisan 1952, ss.515-516.
 • TÖKİN, Füruzan Hüsrev : “Mansur Hallaç”, TÜRK DÜŞÜNCESİ, c.XI, 1 Ağustos 1959, ss.22-25.
 • TROWBRIDGE, Stephen Van Rensselaer, “Aleviler ya da Ali’yi İlahlaştıranlar”, Çev: Huri Tuşik Öztürk, DENG DERGİSİ, sayı: 36, İstanbul, Temmuz-Ağustos 1996, ss.38-44. (Stephen Van Renssselaer, “................”, HARVARD THEOLOGICAL REVIEW, 1909.)
 • TUĞRUL, Mehmet : “Tunceli Halk Türküleri”, ALTAN, sayı: 29, 22 Ağustos 1937, ss.8-9.
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ : Birleşim : 121, 3 Temmuz 1993, Oturum : 1, “Hükümet Programı”, (Sivas Olaylarına İlişkin Tartış-malar), ss.434-437, 454-461. Oturum : 2, ss.470-473, 527, 531-539.
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ : Birleşim : 122, 5 Temmuz 1993, Oturum : 1, “DYP, ANAP, SHP, RP ve CHP Grup Başkanvekilleri .............................’nin, 2 Temmuz 1993 Günü Sivas’ta Meydana Gelen Olayların Sebep ve Sorumluları ile Olayların Oluş Şeklinin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi”, s.6.
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ : Birleşim : 122, 5 Temmuz 1993, Oturum : 1, “Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 16 Arkadaşının Sivas’ta Meydana Gelen Olayların Nedenlerinin ve Sorumlularının Ortaya Çıkarılması Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi”, ss.6-7.
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ : Birleşim : 122, 5 Temmuz 1993, Oturum : 1, “Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 11 Arkadaşının, Sivas İlimizde Meydana Gelen Olayların İncelenmesi ve Zarar Gören Yurttaşlarımızın Maddi Zararlarını ve Sorumlularının Tespiti Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi”, s.8.
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ : Birleşim : 123, 6 Temmuz 1993, Oturum : 1, “Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 12 Arkadaşının, Sivas’ta Meydana Gelen Olayların Sorumlularının Tespit Edilmesi Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi”, ss.40-42.
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ : Birleşim : 123, 6 Temmuz 1993, Oturum : 1, “Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 Arkadaşının, Sivas’ta Meydana Gelen Olayları Araştırmak Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi”, ss.42-43.
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ : Birleşim : 123, 6 Temmuz 1993, Oturum : 1, “Öngörüşmeler”, (Sivas Olayına ilişkin önergeler hakkında), ss.48-103.
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ : Birleşim : 54, 13 Ocak 1993, Oturum : 1, “Çorum Milletvekili Cemal Şahin’in Eskişehir’de bir Din Görevlisinin, Alevilerle İlgili Olarak Yaptığı Konuşmaya İlişkin Konuşması ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun’un Cevabı”, ss.168-173.
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ : Birleşim : 65, 10 Ocak 1995, Oturum : 1, “Sivas Milletvekili Ziya Halis’in bir Özel TV Kuruluşunca Yayınlanan Bir Programa ve Refah Partili Bazı Belediyelerin Haksız Uygulamalar Yaptığı İddialarına İlişkin Gündem Dışı Konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri’nin Cevabı”, ss. 224-228.
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ : Birleşim : 85, 14 Mart 1995, Oturum : 1, “İçişleri Bakanı Nahit Menteşe’nin İstanbul Gaziosmanpaşa’da Meydana Gelen Olaylara İlişkin Gündem Dışı Konuşması (Açılması) ve Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Manisa Milletvekili Akın Gönen’in Grupları Adına Konuşmaları”, ss.219-240, 246-247. (Gazi Olaylarına İlişkin Gruplar adına diğer konuşmalar için bk. ss.254-260.)
 • TÜRKMEN, Fikret Prof.Dr.: “Orta Asya ile Anadolu Arasındaki Kültürel İlişkiler ve Güneydoğudaki Sözlü Kültürün Yolu”, İPEK YOLU: ULUSLARARASI HALK EDEBİYATI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ (1-7 TEMMUZ 1993), Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1995, ss.507-512.
 • UÇKAN, Özgür : “Abdal Musa : Bibliyografik Bir Yaklaşım”, TOPLUMBİLİM, sayı: 1, Eylül, 1992, ss.79-86.
 • UÇMAN, Abdullah : “Rıza Tevfik’in Türk Halk ve Tekke Edebiyatı Hakkındaki Makaleleri”, KÜLTÜR BAKANLIĞI KÜLTÜR SERİSİ , Ankara, 1982, ss.117-191.
 • URAZ, Murat : “Hıdrellez ve Hızır ve İlyas”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 346, Mayıs 1978, ss.8311-8314.
 • URAZ, Murat : “Tekkeler ve İstanbul’daki Son Durum”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı : 46, Mayıs 1953, ss.724-725.
 • UYGUNER, Muzaffer : “Bektaşi Şairi Hıfzî Baba”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı : 318, Ocak 1976, s.7530.
 • UYGUNER,  Muzaffer : “Halk Ozanlarımız ve Şamanlar”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI,  sayı: 262, Mayıs 1971, ss.5966-5967.
 • UZUN, Mustafa : “Dadaloğlu ve Konar-Göçerlik”, FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt : 5, sayı : 1, Elazığ, 1991, ss.379-390.
 • ÜLKÜTAŞIR, M.Şakir : “Abdallar”, TÜRK KÜLTÜRÜ, sayı: 64, Şubat-1968, ss.251-255.
 • ÜLKÜTAŞIR, M.Şakir : “Bektaşi ve Alevi Ayinleri”, SİVAS FOLKLORU, sayı: 44, Eylül 1976.
 • ÜLKÜTAŞIR, M.Şakir : “Halk Edebiyatı Araştırmalarında Cönk’lerin Değeri”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c.V, sayı: 60, Ekim 1967, ss.905-907.
 • ÜLKÜTAŞIR, M.Şakir : “İstanbul’da İranîlerin Muharrem’in 10.Günü Yaptıkları Matem Ayinleri”, SİVAS FOLKLORU, sayı : 53, Haziran 1977.
 • ÜNLÜ, Aziz Kâmil : “Kaygusuz Abdal”, BİZİM OCAK, 1 (1), Eylül 1983, 14.
 • ÜNVER, Süheyl : “Türkiye’de Eski Ruh Sağlığı Üzerine Bir Deneme”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 196, Kasım 1965, ss.3911-3914.
 • VAKALOPULOS, Apostolou E. : “Hasan Baba Tekkesi”, İ.Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 4-5, 1975-1976, ss. 199-204.
 • VATIN, Nicholas : “Merdivenköy Bektaşî Tekkesi”, Çev. İlhan Cem Erseven, NEFES, sayı: 18, Nisan 1995, ss.34-35.
 • VELİDEDEOĞLU, H.V. : “Alevi Kürtler ve Sünni Baskısı”, CUMHURİYET GAZETESİ, 6 Nisan 1990.
 • VERGİN, Nur : “Din ve Muhalif Olmak : Bir Halk Dini Olarak Alevilik”, TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ, sayı: 17, Kış-1991, ss.11-21.
 • YALÇIN, Hasan : “Özal’ın Gizli Gölbaşı Toplantısı, Devletin Alevi Hesabı”, İKİBİN’E DOĞRU, sayı: 21, 3 Haziran 1990, ss.8-15.
 • YALGIN, Ali Rıza : “Barak ve Burak”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 75, Ekim 1955, ss.1195-1196.
 • YALTKAYA, Şerafettin : “Şeyh Bedrettin”, TÜRKİYAT MECMUASI, III, 1935.
 • YAMAN, Ali - GÜNER, Sadık : “Basında Alevilik”, CEM, sayı: 42, Kasım 1994, ss.52-53. (Bu yazı dizisinin devamı için bk: CEM, sayı: 43, ss.52-53; sayı: 44, ss.49-50; sayı: 45, ss.42-43; sayı: 46, ss.49-50; sayı: 47, ss.26-27; sayı: 48, ss.53-54; sayı: 49, ss.49-50; sayı: 50, ss.38-40; sayı: 51, ss.41-44; sayı: 52, ss. 46-48; sayı: 53, ss.42-44; sayı: 54, ss.58-59; sayı: 55, ss.54-56; sayı: 56, ss.55-57.)
 • YAMAN, Ali - GÜNER, Sadık : “Medyada Alevilik”, CEM, sayı: 32, Ocak 1994, ss.44-45.
 • YAMAN, Ali - MERCAN, Reşat : “Anadolu’da Öncü Güçler: Horasan Erenleri”, CEM, sayı: 13, Haziran 1992, ss.28-29.
 • YAMAN, Ali : “Alevilikte Dedelik Kurumu Üzerine Araştırmalar I”, CEM, sayı: 62, Ocak 1992, ss. 66-68. (Makalenin devamı için bk. CEM, sayı: 63, Ocak 1997, ss.66-67.)
 • YAMAN, Ali : “Alevilikte Dedelik Kurumu ve İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme”, NEFES, sayı: 37, Kasım 1996, ss.20-22.
 • YAMAN, Ali : “Anadolu Aleviliği ve Şiiliğe Dair Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, CEM, sayı: 35, Nisan 1994, ss.36-38.
 • YAMAN, Ali : “Bir Garip Kitap”, CEM, sayı: 8, Ocak 1992, ss.47-48.
 • YAMAN, Ali : “İnkârcı Tarih Anlayışı ve Cemal Bar-dakçı’nın Kaleminden Anadolu Halkı”, CEM, sayı: 39, Ağustos 1994, ss.44-47.
 • YAMAN, Ali : “Muaviye Oğlu Yezid’e Dair I”, CEM, sayı: 40, Eylül 1994, ss. 42-44. (Bu makalenin devamı için bk. CEM, sayı: 41, ss.42-44; CEM, sayı: 42, ss.46-48.)
 • YAMAN, Ali : “Türkiye’nin Çağdaşlaşmasında Alevi Düşüncesinin Özel Rolü ve Önemi”, CEM, sayı: 16, Eylül 1992, ss.43-45.
 • YAMAN, Mehmet : “Kurban ve Kurban Bayramı”, CEM, sayı: 48, Mayıs 1995, ss. 32-34.
 • YAMAN, Mehmet : “Kerbela ve Sonrası”, CEM, sayı: 50, Temmuz 1995, ss.20-22.
 • YAMAN, Mehmet : “Şeyh Safî Buyruğu”, CEM, sayı: 2, Temmuz 1991, s. 49. (Makalenin devamı için bk. sayı: 11, ss.40-41; sayı: 13, ss.34-36; sayı: 14, ss.47-48; sayı: 15, ss.26-27; sayı: 16, ss.37-40; sayı: 17, ss.37-38; sayı: 18, ss.43-44; sayı: 19, ss.46-48; sayı: 22, ss.30-31;  sayı: 24, ss.42-43.)
 • YAMAN, Mehmet : “Düşkünler Ocağı Hıdır Abdal Sultan ve Ocak Köyü”, CEM, sayı: 8, Ocak 1992, ss.26-28.
 • YAMAN, Mehmet : “Erdebil Sofuları”, CEM, sayı: 32, Ocak 1994, ss. 36-39.
 • YAMAN, Mehmet: “Fazlullah-ı Hurufi ve Hurufilik”, CEM, sayı: 34, Mart 1994, ss. 37-38. (Makalenin devamı için bk. sayı: 35, ss.41-43; sayı: 36, ss.45-47; sayı: 37, ss. 47-48.)
 • YAMAN, Mehmet : “Hz.Ali’nin Doğumu ve Nevruz”, CEM, sayı: 35, Nisan 1994, ss.33-34.
 • YAMAN, Mehmet : “Ceddimiz Karaca Ahmet”, CEM, sayı: 41, Ekim 1994, ss.29-31.
 • YAMAN, Mehmet : “Hz.Hızır, Hızır İlyas, Hızır Orucu”, CEM, sayı: 44, Ocak 1995, ss.32-34. (Maka-lenin devamı için bk. sayı: 45, ss.33-35.)
 • YAR, Mesut : “Tunceli’de Neler Oluyor”, YÖN, sayı: 20, 16 Ekim 1994, ss.8-10.
 • YAR, Mesut : “Canlar Bir Olamıyor”, YÖN, sayı: 1, s.15.
 • YARDIMCI, Mehmet : “Davut Sulari ile Son Sohbet”, ERCİYES DERGİSİ, sayı: 105, Eylül 1986, ss. 29-33.
 • YATAĞANOĞLU, Alimcan : “Oğuzlardan Yatağan Mahmut Sultan”, BİLİM VE ÜTOPYA, Ağustos 1996, ss.20-21.
 • YELKENCİ, Raif : “Yunus Emre Bektaşi Değil Mevleviydi”, HAYAT TARİH MECMUASI, c.II, sayı: 9, Ekim 1972, s.24. (4 sayı devam ediyor.)
 • YETİŞEN , Rıza : “Naldöken Tahtacıları, Muharrem Ayı”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 227, Haziran 1968, ss.4777-4778.
 • YETİŞEN Rıza : “Naldöken Tahtacılarında Ölümden Sonra Hayır”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 343, Şubat 1978, ss. 8245-8246.
 • YETİŞEN, Rıza : “Naldöken Erkek Giyimi”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 184, Kasım 1964, s.3565.
 • YETİŞEN, Rıza : “Naldöken Tahtacıları I”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 17, Aralık 1950, ss.263-264.
 • YETİŞEN, Rıza : “Naldöken Tahtacıları IV, Nevruz ve.....”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 23, Haziran 1951, s.365.
 • YETİŞEN, Rıza : “Naldöken Tahtacıları XI, Sayılı Günler ve İnanışlar”, TÜRK FOLKLOR ARAŞ-TIRMALARI, sayı: 197, Aralık 1965, ss.3948-3949.
 • YETİŞEN, Rıza : “Naldöken Tahtacıları XIX, Çocuk Kırklama”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 289, Ağustos 1973,  ss. 6722-6724.
 • YETİŞEN, Rıza : “Naldöken Tahtacıları, Başbağlama, El Öpme, Ocak Kazma”, TÜRK FOLKLOR ARAŞ-TIRMALARI, sayı: 329, Aralık 1976, ss. 7850-7851.
 • YETİŞEN, Rıza : “Naldöken Tahtacıları, Yakapınar’da Gelin Düğünü”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 348, Temmuz 1978, ss. 8385-8386.
 • YETİŞEN, Rıza : “Naldöken Tahtacılarında Doğum ve Ad Verme”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 279, Ekim 1972, ss. 6450-6451.
 • YETİŞEN, Rıza : “Naldöken Tahtacılarında Günlük Kadın Giyimleri VIII”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 175, Şubat 1964, ss. 3312-3313.
 • YETİŞEN, Rıza : “Naldöken Tahtacılarında İnançlar, Bilgiler, Tekerlemeler”, TÜRK FOLKLOR ARAŞ-TIRMALARI,  sayı: 353, Aralık 1978, ss. 8517-8518.
 • YETİŞEN, Rıza : “Naldöken Tahtacılarında Nişan”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 326, Eylül 1976, ss.7767-7768.
 • YETİŞEN, Rıza : “Naldöken Tahtacılarında Ölüm”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 340, Kasım 1977, ss.8145-8146.
 • YETİŞEN, Rıza : “Naldöken Tahtacılarında Sünnet Düğünleri”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 316, Kasım 1975, ss. 7490-7493.
 • YETİŞEN, Rıza : “Naldöken Tahtacılarında Yaz Kur-banı”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 257, Aralık 1970, ss.5815-5817.
 • YETİŞEN, Rıza : “Naldöken’de Alevi Adetleri I”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı : 53, Aralık 1953, ss.867-868.
 • YETİŞEN, Rıza : “Naldöken’de Alevi Adetleri ve İzmir Havalisi Alevi Köyleri”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, c.3, sayı: 53, Aralık 1953.
 • YETİŞEN, Rıza : “Naldöken’de Kurban Bayramı”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 212, Mart 1967, ss.4364-4367.
 • YETİŞEN, Rıza : “Naldöken’de Sağlık İşleri I”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI,  sayı: 263, Haziran 1971, ss.6004-6005. (Makalenin devamı için bk. Sayı: 266, Eylül 1971, ss.6081-6082.)
 • YETİŞEN, Rıza : “Naldöken’de Toplumsal Hayat”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 195, Ekim 1965, s.3882.
 • YETİŞEN, Rıza : “Naldöken’de Yerel Sözler ve Anlamları”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI,  sayı: 360, Temmuz 1979, ss.8712-8714.
 • YETKİN, Çetin : “Ha Kızılbaş, ha Türk”, BİLİM VE ÜTOPYA, Ağustos 1996, s.9.
 • YILDIZ, Feridun : “Sarı Saltık Dede”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c.XVIII., sayı: 209-210, Mart-Nisan 1980, ss.140- 146.
 • YÖNETKEN, Halil Bedii : “Anadolu Türk Halk Oyunlarından Köy Alevî Sema’ları”, VARLIK, cilt: 14, sayı: 268/269, 1-15 Birinciteşrin 1944, ss.444-446.
 • YÖNETKEN, Halil Bedii : “Tunceli Müzik Folkloru”, VARLIK, cilt: 14, sayı: 276/277, 1-15 Ocak 1945, ss.565-567.
 • YÖNETKEN, Halil Bedii : “Sıraç ve Nalcı Alevilerinde Semah”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 161, Aralık 1962.
 • YÖNETKEN, Halil Bedii : “Bektaşilikte Müzik ve Oyun”, ÜLKE GAZETESİ, 28 Aralık 1945.
 • YUND, Kerim : “Türkiye’de Hıdırellez”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 130, Mayıs 1960, ss. 2139-2141.
 • Yusuf Ziya : “Tahtacılar: Tahtacılarda Dinî ve Sırrî Hayat. Dernek”, DARÜLFÜNUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI, V, no:20, ss.57-80.
 • Yusuf Ziya : “Tahtacılar: Tahtacılarda Dinî ve Sırrî Hayat”, DARÜLFÜNUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI, IV, no: 15, 1930, ss. 66-80.
 • Yusuf Ziya : “Tahtacılar: Tahtacılarda Dinî ve Sırrî Hayat”, DARÜLFÜNUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI, IV, no: 17, 1930, ss. 72-80.
 • Yusuf Ziya : “Tahtacılar”, DARÜLFÜNUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI, III, no:12, 1929, ss.61-80.
 • Yusuf Ziya : “Tahtacılar”, DARÜLFÜNUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI, III, no: 13, 1929, ss. 55-80.
 • Yusuf Ziya : “Tahtacılar”, DARÜLFÜNUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI, IV, no: 14, 1930, ss. 73-80.
 • Yusuf Ziya (YÖRÜKAN) : “Anadolu’da Alevi İtikatları”, HAYAT MECMUASI, c.3, sayı: 58, Şubat 1928, ss.5-6. (Makalenin devamı için bk: sayı: 59, 60.)
 • Yusuf Ziya (YÖRÜKAN) : “Tahtacı Oymaklarına Dair Bilgiler”, HAYAT MECMUASI, c.3, sayı: 68, Mart 1928, ss.316-318.
 • YUVALI, Abdülkadir : “Selçuklular Zamanında Batı-nîler’in Faaliyetleri”, FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt : 3, sayı : 2, Elazığ, 1989, ss.289-298.
 • YUVALI, Abdülkadir : “Tunceli ve Yöresi Tarihi Üzerine”, DOĞU ANADOLU’NUN (SOSYAL, KÜL-TÜREL VE İKTİSADİ) MESELELERİ SEMPOZ-YUMU (13-15 MAYIS 1985-TUNCELİ), Gazi Üniver-sitesi Basın-Yayın Yüksekokulu Matbaası, Ankara, 1985, ss.355-366.
 • YUVALI, Abdülkadir : “Tunceli Yöresinin Etnografik Özellikleri ile İlgili Bazı Mektuplar”, FIRAT HAVZASI II. FOLKLOR VE ETNOGRAFYA SEMPOZYUMU (5-7 KASIM 1987), Fırat Üniversitesi Yayını, Elazığ, 1989, ss.351-358.
 • YÜKSEL, Müfid : ”Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin”, TEZKİRE, sayı: 7-8, 1994, S.59.
 • ZARAKOL, Tevfik : “Kızılbaşlar Hakkında Müşahade”, GÖKBÖRÜ, c.1, sayı: 11, Nisan 1943, s.6.
 • ZELYUT, Rıza : “Alevi - Bektaşi Edebiyatının Boyutları”, VARLIK, sayı: 1053, Haziran 1995, ss.2-11.
 • ZELYUT, Rıza : “Türk Kültürünün Kaynakları”, YENİ TOPLUM, sayı: 4, Mart 1974, ss.18-20.
 • Ziya Bey : “Bektaşilik”, YENİ GÜN GAZETESİ, Yazı Dizisi, 26 Ocak 1931 - 8 Mart 1931.
 • “Aleviler İnanç Özgürlüğü İstiyor”, NOKTA, sayı: 19, 13 Mayıs 1990, ss.18-24.
 • “Bir Bektaşi Babasının Hatıraları”, BÜYÜK GAZETE, Bir dizi anonim makale, 11 Kasım 1926 - 31 Mart 1927, İstanbul.
 • “Devletten Hep Saklandılar”, YENİ GÜNDEM, sayı: 78, 30 Ağustos - 5 Eylül 1987, ss.18-24.
 • “Köstepe Dede ve Mersin Dede Efsanesi”, TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, sayı: 91, Şubat 1957, ss.1455-1456.
 • ”Bulgaristan’da Yaşamış Türk Tarikat Şairlerinden Örnekler: 1.Seyyid Ali Sultan, 2.Derdli Kâtip”, TÜRK KÜLTÜRÜ, c.XXIV.,  sayı: 269, Eylül 1985, ss.572-573.
You are here: Bibliyografya Türkçe Makaleler