Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Bibliyografya Türkçe Kitaplar

Yazdır PDF

TÜRKÇE KİTAPLAR

 • A.Rıfkı : BEKTAŞİ SIRRI, 4 cilt, İstanbul, Asır Matbaası ve Kitabevi, 1325-1328 (1909-1912).
 • A.Recep : TÜRK EDEBİYATINDA EVLİYA MENKIBELERİ, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi, Mezuniyet Tezi, İstanbul, 1935.
 • ABBASLI, Mirza : AZERBAYCAN ŞİFAHİ HALG EDEBİYATINA DAİR TETKİKLER, Azerbaycan CCP Elmler Akademiyası Yayını, c.IV, Bakı, 1973.
 • ABDAL MUSA SULTAN VE VELÂYETNAMESİ, Haz.:A.Ali ATALAY,İstanbul, Can Yayınları,1978.
 • Abdullah Çelebi (Derleyen) : AMASYA’LI FEDAYİ BABA DİVANI, İstanbul, Can Yayınları, 1991.
 • ACAR, İsmail Hakkı : ZARA FOLKLORU, Sivas, Emek Matbaası, 1975.
 • ACZİ, Remzi : YENİ GÜLZAR-I HASENEYN VAK’A-İ KERBELA, İstanbul, Ergin Kitabevi, 1955.
 • AĞAR, Ömer Kemal : TUNCELİ DERSİM COĞRAFYASI, İstanbul, Türkiye Basımevi, 1940.
 • Ahmed Cemaleddin Çelebi : BEKTAŞİ SIRRI NAM RİSALEYE MÜDAFAA, Musahhihi: Rıza Lütfi, İstanbul, Manzumei Efkâr Matbaası, 1328 (1910).
 • Ahmed Sırrı Baba : ER-RİSALETÜ’L-AHMEDİYYE Fİ TARİHİ’T TARİKATÜ’L-BEKTAŞİYYE Bİ-MISR’İL-MAHRUSE, Kahire, Matbuatu’ş Şark-ı Şarig Hayzan el-Mersule, 1937.
 • Ahmet Cemal : 16’NCI ASIRDA ANADOLU İHTİ-LALLERİ (1512-1566), İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Basılmamış Mezuniyet Tezi, İstanbul, 1934.
 • Ahmet Eflaki : ARİFLERİN MENKIBELERİ, Çev. Tahsin Yazıcı, 2. cilt, MEB Yayınları, Ankara, 1989.
 • Ahmet Refik : ANADOLU’DA TÜRK AŞİRETLE-Rİ, İstanbul, 1930.
 • Ahmet Refik : ONALTINCI ASIRDA RAFIZİLİK VE BEKTAŞİLİK, İstanbul, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, 1932. (1994’te sadeleştirilerek Mehmet Yaman tarafından yeniden yayınlandı.)
 • Ahmet Rıfat : MİRATÜ’L MAKASİD Fİ DEF’İL-MEFASİD, İstanbul, İbrahim Efendi Matbaası, 1295 (1876).
 • Ahmet Talat : AŞIK TOKATLI NURİ, Çankırı, Çankırı Basımevi, 1933.
 • Ahmet Talat : ÇANKIRI ŞAİRLERİ, Çankırı, Çankırı Basımevi, 1932.
 • AKBULUT, Yılmaz : BİNGÖL TARİHİ, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1995.
 • AKDAĞ, Mustafa : TÜRK HALKININ DİRLİK VE DÜZENLİK KAVGASI, CELALİ İSYANLARI, Ankara, Bilgi Yayınları, 1975.
 • AKDAĞ, Mustafa : TÜRKİYE’NİN İKTİSADİ VE İÇTİMAİ TARİHİ, cilt 1, 1243-1453, 3b., İstanbul, Tekin Yayınları, 1979.
 • AKGÜL, Suat : YAKIN TARİHİMİZDE DERSİM İSYANLARI VE GERÇEKLER, İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 1992.
 • AKIN, G.:DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DAKİ TARİHSEL EV TİPLERİNDE ANLAM , İTÜ Mimarlık Fakültesi, Doktora Tezi, 1985.
 • AKINCI, Ahmet Cemil : HZ.ALİ, Demir Kitabevi, İstanbul.
 • AKINCI, Ahmet Cemil : VEYSEL KARANİ, Esma Yayınları.
 • AKSEL, Malik : ANADOLU’DA HALK RESİMLERİ, İstanbul, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1960.
 • AKSEL, Malik : TÜRKLERDE DİNİ RESİMLER, İstanbul, Elif Yayınları, 1967.
 • AKSOY, Bilal : TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNDE TUNCELİ I , Ankara, Yorum Yayınları, 1985.
 • AKSOY, Mustafa : SAHA ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ VE TÜRK KÜLTÜRÜNDE ALEVİLİK, (Basılmamış Doktora Tezi), İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AKTAŞ, Ali : KIRSAL KESİM AİLESİNİN YAPI VE İŞLEVLERİ: HIDIRBABA (SÜNNİ) VE KARAÇAVUŞ (ALEVİ) KÖYLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans (Master) Tezi, 1992.
 • AKTAŞ, Ali : ALEVİLİK - BEKTAŞİLİK’TE ÖLÜM - CENAZE VE YAS RİTÜELLERİ, İstanbul, Göçebe Yayınları, 1997.
 • AKTAY, Salih Zeki : HALLAC-I MANSUR, İstanbul, 1942.
 • ALAETTİN, İbrahim : FUZULÎ, İstanbul, Kanaat Kütüphanesi, 1933.
 • ALGÜL, Rıza : ALEVİLİĞİN SOSYAL MÜCADE-LEDEKİ YERİ, İstanbul, Pencere Yayınları, 1996.
 • Ali Kemali : ERZİNCAN TARİHİ : TARİHİ, COĞRAFİ, İÇTİMAİ ETNOGRAFİ, İDARİ İHSAİ TETKİKAT TECRÜBESİ, İstanbul, Resimli Ay Matbaası, 1932. (1992’de Kaynak Yayınlarınca yeniden yayınlandı.)
 • Ali Nizami (Profesör 1400) : EHLİBEYT MUHİBBİ-NİN EL KİTABIDIR, ER RİSALE-İ EHLİBEYTİY-YE, İstanbul, Gülbay Yayıncılık, 1990.
 • ALİ ÖZSOY DEDE GÖRÜŞLERİ VE ŞİİRLERİ, Haz. : R.Yürükoğlu, İstanbul, Alev Yayınları, 1991.
 • Ali Rıza : HADİSEİ KERBELA, İstanbul, 1294/ 1877.
 • Ali Ulvi Baba : BEKTAŞİ MAKALATI, İzmir, Marifet Matbaası, 1341 (1925).
 • Ali Zaki : MEDHİYYE VE MERSİYE, İstanbul, 1301/1883.
 • ALKOR, Haydar : MEVLEVİLİK VE BEKTAŞİLİK, Konya, Yeni Kitap Basımevi, 1946.
 • AND, Metin : TÜRK KÖYLÜ DANSLARI, İstanbul, Sıralar Basımevi, 1964.
 • ANDREWS, Peter Alford : TÜRKİYE’DE ETNİK GRUPLAR, İstanbul, Ant-Tüm Zamanlar Yayıncılık, 1995.
 • ARAZ, Nezihe : ANADOLU EVLİYALARI, 8.b., İstanbul, Atlas Kitabevi, 1988.
 • ARISOY, M.Sunullah : TÜRK HALK ŞİİRİ ANTOLOJİSİ, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1985.
 • ARIT, Fikret : BEKTAŞİ FIKRALARI , İstanbul, 1971.
 • ARSEVEN, Veysel : AÇIKLAMALI TÜRK HALK MÜZİĞİ KİTAP VE MAKALELER BİBLİYOG-RAFYASI, İstanbul, Milli Folklor Enstitüsü Yayınları, 1969.
 • ARSUNAR, Ferruh : ANADOLU HALK TÜRKÜLE-RİNDEN ÖRNEKLER I, Ankara, Ulus Basımevi, 1947.
 • ARSUNAR, Ferruh : ANADOLU HALK TÜRKÜLE-RİNDEN ÖRNEKLER II, Ankara, Ulus Basımevi, 1948.
 • ARSUNAR, Ferruh : TUNCELİ-DERSİM HALK TÜRKÜLERİ VE PENTATONİK, İstanbul, Resimli Ay Matbaası, 1937.
 • ARSUNAR, Ferruh : TÜRK ANADOLU HALK TÜRKÜLERİ, Ankara, Başnur Matbaası, 1965.
 • ARTUN, Erman : TEKİRDAĞ FOLKLOR ARAŞ-TIRMASI (1), Tekirdağ, Taner Matbaası, 1978.
 • ARTUN, Erman : TEKİRDAĞ FOLKLORU’NDAN ÖRNEKLER(2), Tekirdağ, Taner Matbaası, 1983.
 • ARTUN, Erman : CEMAL RİTÜELİ VE BALKAN-LARDAKİ VARYANTLARI, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993.
 • ASENA, Orhan : HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ, Müzikal, İstanbul, İlke Yay., 1995.
 • ASLANBAY, Muhiddin : SEYYİD BATTAL GAZİ’ NİN HAYATI VE BAZI MENKIBELERİ, Eskişehir.
 • ASLANOĞLU, İbrahim : DİVRİĞİ ŞAİRLERİ, Sivas, 1961.
 • ASLANOĞLU, İbrahim : KUL HİMMET ÜSTADIM, Sivas, Emek Matbaası, 1976.
 • ASLANOĞLU, İbrahim : HER YÖNDEN SİVAS, 3.b., Sivas, Kâmil Kitabevi, 1979.
 • ASLANOĞLU, İbrahim : PİR SULTAN ABDALLAR, İstanbul, Erman Yayınevi, 1984.
 • ASLANOĞLU, İbrahim : SÖZ MÜLKÜNÜN SULTANLARI, İstanbul, Erman Yayınevi, 1985.
 • ASLANOĞLU, İbrahim : ŞAH İSMAİL HATAYİ VE ANADOLU HATAYİLERİ, İstanbul, Der Yayınları, 1992.
 • AŞAN, Muhammet Beşir : ELAZIĞ, TUNCELİ VE BİNGÖL İLLERİNDE TÜRK İSKAN İZLERİ (XI-XIII. YÜZYILLAR), Ankara, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1992.
 • AŞIK SEYRANÎ , İstanbul, Bozkurt Kitabevi, 1944.
 • AŞIK SÜMMANÎ DİVANI , İstanbul, Bozkurt Kitabevi, 1944.
 • AŞKUN, Vehbi Cem : SİVAS FOLKLORU, Sivas, Sivas Halkevi Neşriyatı, 1940.
 • ATALAY, Adil Ali : KERBELA VE MATEM, İstanbul, Can Yayınları, 1991.
 • ATALAY, Besim : BEKTAŞİLİK VE EDEBİYATI, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1340, (İkinci Baskı, Çev. Vedat Atila, İstanbul, Ant Yayınları, 1991).
 • ATAMAN, Sadi Yaver : ANADOLU HALK SAZLARI, YERLİ MUSİKİCİLER VE HALK MÜZİK KARAKTERLERİ, İstanbul, Burhanettin Basımevi, 1938.
 • AYAS, M.Rahmi : TÜRKİYE’DE İLK TARİKAT ZÜMRELEŞMELERİ ÜZERİNE DİN SOSYOLO-JİSİ AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA, (Doktora Tezi), Ankara, 1970.
 • AYGÜN, Belgün : ALEVİ - BEKTAŞİ TÖRENLERİ VE SEMAH, A.Ü.Tiyatro Bölümü, Yayınlanmamış Tez, 1982.
 • AYKEN, Gülzemin : PERTEK AĞZI VE HALK MUTFAĞI, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Yayımlanmamış Lisans Tezi), Elazığ, 1987.
 • AYTEKİN, Sefer (Hazırlayan) : HÜSNİYE, 2 b. Ankara, Emek Basım-Yayım Evi, 1957.
 • AYTEKİN, Sefer (Hazırlayan) : VELAYETNAME-İ HACI BEKTAŞ VELİ - HACI BEKTAŞ VELİ’NİN HAYATI, Ankara, Emek Basım-Yayım Evi, Tarihsiz.
 • AYTEKİN, Sefer : BUYRUK, Ankara, Emek Basım Yayım Evi, 1958.
 • AYTEKİN, Sefer : MAKALAT, Ankara, Emek Matbaası, 1954.
 • AYVANSARAYÎ, Hafız Hüseyin : HADİKAT-ÜL CEVAMİ ,
 • AYYILDIZ, Bektaş : BASINDA ALEVİLİK, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1990.
 • BABINGER, F. - F. KÖPRÜLÜ : ANADOLU’DA İSLAMİYET, Çev: Ragıp Hulusi, Haz. Mehmet Kanar, İstanbul, İnsan Yayınları, 1996.
 • Baha Said : İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN ALEVİLİK BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMASI, Haz. Nejat BİRDOĞAN, İstanbul, Berfin Yayınları, 1994.
 • BAL, Hüseyin : ALEVİ-BEKTAŞİ KÖYLERİNDE TOPLUMSAL KURUMLAR, İstanbul, Ant Yay., 1997.
 • BAL, Hüseyin : SOSYOLOJİK AÇIDAN ALEVİ-SÜNNİ FARKLILAŞMASI VE BÜTÜNLEŞMESİ, İstanbul, Ant Yay., 1997.
 • BAL, Hüseyin : ALEVİ-BEKTAŞİ SOSYOLOJİSİ, İstanbul, Ant Yay., 1997.
 • BALCIOĞLU, Tahir Harimi : TÜRK TARİHİNDE MEZHEP CEREYANLARI, İstanbul, Kanaat Kitabevi, 1940. (Hilmi Ziya ÜLKEN’in Mukaddemesi ile.)
 • BALDEMİR, Hamit : DİN VE ALEVİLİK ÜZERİNE, İstanbul, Nam Yayınları, 1994.
 • BALOĞLU, Bülent : PERTEK (TUNCELİ) VE ÇEVRESİ TARİHİ : İDARİ, KÜLTÜREL VE SOSYAL DURUMU, 1987.
 • BANOĞLU, Niyazi Ahmet : BEKTAŞİ HİKAYELERİ ,İstanbul, 1943.
 • BARDAKÇI, Cemal : ALEVİLİK, AHİLİK, BEKTA-ŞİLİK, 2.b., Ankara, Yeni Matbaa, 1950.
 • BARDAKÇI, Cemal : ANADOLU İSYANLARI, İstanbul, Rıza Koşkun Basımevi, 1940.
 • BARDAKÇI, Cemal : DEVŞİRMELERLE SIĞIN-TILARDAN VE MÜTEGALLİBEDEN NELER ÇEKTİK, Bolu, 1942.
 • BARDAKÇI, Cemal : KIZILBAŞLIK, İstanbul, Işık Basımevi, 1945.
 • BARTHOLD, W. : TÜRKLERDE VE MOĞOL-LARDA DEFİN MERASİMİ MESELESİNE DAİR, Çev: Abdülkadir İnan, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1947.
 • BARTHOLD, Wilhelm : (Başlangıç İzah ve Düzeltmeler Fuat KÖPRÜLÜ) İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 5.b.
 • BAŞBUĞ, Hayri : İKİ TÜRK BOYU ZAZALAR VE KURMANCALAR, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1984.
 • BAŞBUĞ, Hayri : TÜRK ERGENEKON BAYRAMI NEVRUZ, İstanbul, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1985.
 • BAŞGÖZ, İlhan : İZAHLI TÜRK EDEBİYATI ANTOLOJİSİ, Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitapçılık ve Kağıtçılık, 1986.
 • BAYATLI, Osman : ALEVİLİK’TE SAYILAR, İzmir, 1948.
 • BAYATLI, Osman : BERGAMA’DA ALEVİ GELİNİ VE İNANÇLARI, İzmir, Teknik Kitap ve Mecmua Basımevi, 1957.
 • BAYKARA, Barbaros : DERSİM 1937, İstanbul, Akyar Yayınları, 1974.
 • BAYKARA, Barbaros : NEFRET KÖPRÜSÜ (ŞIRZİ), İstanbul, Akyar Yayınları, 1982.
 • BAYKURT, Şerif : TÜRK HALK OYUNLARI, Ankara, Başnur Matbaası, 1965.
 • BAYRAK, Mehmet : AÇIK-GİZLİ / RESMİ-GAYRİ RESMİ KÜRDOLOJİ BELGELERİ, Ankara, Öz-Ge Yayınları, 1994.
 • BAYRAK, Mehmet : HALK HAREKETLERİ VE ÇAĞDAŞ DESTANLAR, İstanbul, Yorum Yayınları, 1984.
 • BAYRAM, Mikail : BACIYAN-I RUM, Konya, 1986 (Bu kitabın yeni baskısı Fatma Bacı makalesi ile birleştirilerek 1994 tarihinde yapıldı.)
 • BAYRAM, Mikail : FATMA BACI VE BACIYAN-I RUM, Konya, Damla Matbaacılık, 1994.
 • BAYRAM, Mikail : AHİ EVREN VE AHİ TEŞKİ-LÂTI’NIN KURULUŞU, Konya, Damla Matbaacılık, 1991.
 • BAYRAM, Mikail : ŞEYH EVHADÜ’D-DİN HÂMİD EL KİRMANİ VE EVHADİYYE TARİKATI, Konya, Damla Matbaacılık, 1993.
 • BAYRI, M. Halid : VİRANİ, İstanbul, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1957.
 • BAYRI, Mehmet Halid : HALK ŞAİRLERİ HAKKINDA KÜÇÜK NOTLAR, İstanbul, Bürhaned-din Basımevi, 1937.
 • BEN KILDIM OLDU, Bektaşi Fıkraları, Der: Günel Altıntaş, İstanbul, Seçme Kitaplar, 1995.
 • BENDER, Cemşid : 12 İMAM VE ALEVİLİK, İstanbul, Berfin Yayınları, 1993.
 • BENDER, Cemşid : KÜRT UYGARLIĞINDA ALEVİLİK, İstanbul, Kaynak Yayınları, 1991.
 • BENEKAY, Yahya : YAŞAYAN ALEVİLİK, İstanbul, Varlık Yayınları, 1967.
 • BERGAMA'DA KÖYLER , PINARKÖY NARLICA TEPEKÖY YALNIZEV , İkinci Kitap, İzmir , C.H.P. Halkevi Yay., 1944.
 • BERGAMA'DA KÖYLER ,TIRMANLAR ,Üçüncü Kitap, İzmir, C.H.P. Bergama Halkevi Yay., 1945.
 • BERGAMA'DA KÖYLER , BÖLCEK KÖY , IV. Kitap, İzmir, .C.H. P. Bergama Halkevi Yay., 1945.
 • BERGE, Metin : CUMHURİYET DÖNEMİNDE BEKTAŞİLİK, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990.
 • BEŞİKÇİ, İsmail : DOĞU ANADOLU’NUN DÜZENİ, İstanbul, E Yayınları, 1969.
 • BEŞİKÇİ, İsmail : TUNCELİ KANUNU (1935) VE DERSİM JENOSİDİ, İstanbul, BelgeYayınları, 1990.
 • BEZİRCİ, Asım : PİR SULTAN, YAŞAMI, KİŞİLİĞİ, SANATI, BÜTÜN ŞİİRLERİ, 2.b., İstanbul, Say Yayınları, 1990.
 • BİLGE, Süheyla Kurtulmuş : OSMANLI İMPARA-TORLUĞUNDA BEKTAŞİ TEKKELERİ, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Basılmamış Mezuniyet Tezi, İstanbul, 1975.
 • BİLGİSEVEN, Amiran Kurtkan : TÜRKİYE’DE MİLLİ BİRLİĞİ BOZAN AYRILIK (ALEVİ SÜNNİ AYRILIĞI), İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 1991.
 • BİLGİSEVEN, Amiran Kurtkan : TÜRKİYE’DE SOS-YAL ÇÖZÜLME TEHLİKELERİ, İstanbul, Filiz Yayınları, 1990.
 • BİRDOĞAN, Nejat : ALEVİ KAYNAKLARI-1, İstanbul, Kaynak Yayınları, 1996.
 • BİRDOĞAN, Nejat : ALEVİLERİN BÜYÜK HÜKÜMDARI ŞAH HATAİ, İstanbul, Can Yayınları, 1991.
 • BİRDOĞAN, Nejat : ANADOLU ALEVİLİĞİNDE YOL AYRIMI, İstanbul, Mozaik Yayınları, 1995.
 • BİRDOĞAN, Nejat : ANADOLU VE BALKANLARDA ALEVİ YERLEŞMESİ, OCAKLAR - DEDELER - SOYAĞAÇLARI, İstanbul, Alev Yayınları, 1992.
 • BİRDOĞAN, Nejat : ANADOLU’NUN GİZLİ KÜLTÜRÜ ALEVİLİK, Hamburg, Hamburg Alevi Kültür Merkezi Yayınları, 1990.
 • BİRGE, John Kingsley : BEKTAŞİLİK TARİHİ, Çev.Reha ÇAMUROĞLU, İstanbul, Ant Yayınları, 1991.
 • BORATAV, P.Naili - FIRATLI, H.V. : İZAHLI HALK ŞİİRİ ANTOLOJİSİ, Ankara, Maarif Matbaası, 1943.
 • BORATAV, Pertev Naili : ANADOLU’DA VE TÜRKMENLER ARASINDA KÖROĞLU DESTA-NININ İZLERİNE DAİR YENİ NOTLAR, İstanbul, Devlet Basımevi, 1936.
 • BORATAV, Pertev Naili : YÜZ SORUDA TÜRK FOLKLORU, 2.b., İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1984.
 • BOZBEYOĞLU, Hulusi : BEKTAŞİLİĞİN İSLAMİ-YETİN YAYILMASINDAKİ ETKİSİ, İstanbul, Özaydın Matbaası, 1972.
 • BOZKURT, Fuat (Hazırlayan) : BUYRUK, İstanbul, Anadolu Matbaası, 1982.
 • BOZKURT, Fuat : ALEVİLİĞİN TOPLUMSAL BOYUTLARI, İstanbul,Yön Yayınevi, 1990.
 • BOZKURT, Fuat : SEMAHLAR, İstanbul, Cem Yayınevi, 1992.
 • BULUT, Faik : BELGELERLE DERSİM RAPOR-LARI, 2.b., İstanbul, Yön Yayınları, 1992.
 • BULUT, Faik : ALİSİZ ALEVİLİK , İstanbul, 1997.
 • BULUT, Özgün E. : ŞİİRLERİN DİLİYLE DERSİM, Ankara, Aydın Kitabevi Yayınları, 1991.
 • BURCUOĞLU, Kemal - ÖZAY, Mahmut : KIRKLAR MECLİSİ EN GÜZEL BEKTAŞİ ŞİİRLERİ, İstanbul, Gayret Kitabevi, 1952.
 • BURKAY, Kemal : DERSİM, Ankara, Toplum Yayınları, 1975.
 • CAFEROĞLU, Ahmet : ANADOLU AĞIZLARINDAN TOPLAMALAR, İstanbul, Burhanettin Basımevi, 1943.
 • CAFEROĞLU, Ahmet : DOĞU İLLERİMİZİN AĞIZ-LARINDAN TOPLAMALAR, İstanbul, Burhanettin Basımevi, 1944.
 • CAFEROĞLU, Ahmet : SİVAS VE TOKAT İLLERİ AĞIZLARINDAN TOPLAMALAR, İstanbul, Burha-nettin Basımevi, 1944.
 • CAHEN, Claude : OSMANLILARDAN ÖNCE ANA-DOLU’DA TÜRKLER, Çev: Yıldız MORAN, 3.b., İstanbul, E Yayınları, 1994.
 • CAHEN, Claude : TÜRKLERİN ANADOLU’YA İLK GİRİŞİ (XI.YÜZYILIN İKİNCİ YARISI), Çev.Yaşar YÜCEL-Bahaeddin YEDİYILDIZ, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1992.
 • CAN, Rıza : DERSİM 1937 YALANI VE GER-ÇEKLER, Ankara, Karaca Matbaası, 1975.
 • CELASUN, Ali Haydar : ALEVİLİK BİR SIR DEĞİLDİR, İstanbul, Ceylan Ofset, 1995.
 • CELASUN, Ali Haydar : ALEVİLİKTE CEM, İstanbul, Alev Yayınları, 1993.
 • CEM KÜLTÜR EVİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1996, Cem Vakfı Kültür Yayınları, 1997.
 • CERRAHOĞLU, A. : ŞEYH BEDRETTİN MESE-LESİ, İstanbul, Gün Matbaası, 1966.
 • CİNGÜ, İlhan :MALATYA’DAKİ ZİYARETLER (MALATYA VE CİVARINDAKİ ZİYARETLER VE BU ZİYARETLERLE İLGİLİ HİKAYELER, 1979.
 • COŞAN, Esat : MAKAKAT, HACI BEKTAŞ-I VELİ, Ankara, Seha Neşriyat, 1986.
 • COŞKUN, Zeki : ALEVİLER, SÜNNİLER VE ÖTEKİ SİVAS, İstanbul, İletişim Yayınları, 1995.
 • COŞKUNEREN, Hüseyin Haki : TARİKATI ALİYEYİ BEKTAŞİYE EVRADI ŞERİFİ .
 • ÇAĞATAY, Neşet : BİR TÜRK KURUMU OLAN AHİLİK, Ankara,Türk Tarih Kurumu Yayınları,1989.
 • ÇALIŞLAR, Oral : HZ.ALİ - MUAVİYE ÇATIŞMASI, İSLAMIN DOĞUŞU VE İLK AYRILIKLAR, İstanbul, Pencere Yayınları, 1992.
 • ÇAMUROĞLU, Reha : GÜNÜMÜZ ALEVİLİĞİNİN SORUNLARI, İstanbul, Ant Yayınları, 1992.
 • ÇAMUROĞLU, Reha : SABAH RÜZGARI, ENEL-HAKK DEMİŞTİ NESÎMÎ, İstanbul, Metis Yayınları, 1992.
 • ÇAMUROĞLU, Reha : DÖNÜYORDU, BEKTAŞİ-LİKTE ZAMAN KAVRAYIŞI, İstanbul, Metis Yayınları, 1993.
 • ÇAMUROĞLU, Reha : TARİH, HETERODOKSİ VE BABAİLER, İstanbul, Der Yayınları, 1990.
 • ÇAMUROĞLU, Reha : YENİÇERİLERİN BEKTAŞİ-LİĞİ VE VAKAİ ŞERRİYE, İstanbul, Ant Yayınları, 1991.
 • ÇAPANOĞLU, Münir Süleyman : ENGÜZEL BEKTAŞİ FIKRALARI, İstanbul, 1943.
 • ÇAVDARLI, Rıza : BEKTAŞİ SIRRI ÇÖZÜLDÜ. HACI BEKTAŞİ VELİ’NİN HAYATI, FAALİYETİ, SİYASETİ, TÜRKÇÜLÜĞÜ, İstanbul, Aydınlık Matbaası, 1944.
 • ÇAVDARLI, Rıza : HORASANLI EBU MÜSLİM (TARİHÎ ROMAN) , İstanbul, Beyazıt Bozkurt Kitap ve Basımevi, 1943.
 • ÇAVDARLI, Rıza : YETİŞ YA HACI BEKTAŞ VELİ (TARİHÎ ROMAN), İstanbul, Beyazıt Bozkurt Basımevi, 1943.
 • Çelebi Cemalettin Efendi : MÜDAFAA, Dersaadet, 1338.
 • ÇETİN, M. : HÜNKAR (HACI BEKTAŞ-I VELİ), İstanbul, Adım Yayınları.
 • ÇETİN, Mustafa Sami : BİR BAŞKA AÇIDAN ALEVÎLİK, İstanbul, Yeni Asya Yayınları, 1993.
 • ÇIRAKMAN, Hüseyin : ÇORUMLU HALK OZAN-LARI, İstanbul, 1992.
 • ÇOBAN , İrfan : KUL HİMMET , Tokat, Ofset 2000, 1997.
 • ÇOLPAN, Rıza : XIDÊ NAXIRVAN Û TEVKUŞTINA DERSİM , Diyarbakır, Dilan yayınları, 1992.
 • DAĞLI, Muhtar Yahya : BEKTAŞİ TOMARI, BEKTAŞİ NEFESLERİ, İstanbul, Sebat Matbaası, 1935.
 • DAĞLI, Muhtar Yahya : KAYGUSUZ ABDAL HAYATI VE ESERLERİ, İstanbul, Maarif Kütüpha-nesi, 1939.
 • DAĞLI, Muhtar Yahya : KAYGUSUZ ABDAL, İstanbul, İstanbul Maarif Kütüphanesi, 1941.
 • DANIK, Ertuğrul : DERSİM (TUNCELİ) BİBLİYOG-RAFYASI, Ankara, Kebikeç Yayınları, 1996.
 • DANIK, Ertuğrul : KOÇ VE AT ŞEKLİNDEKİ TUNCELİ MEZAR TAŞLARI, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1989.
 • DEDEKURBAN, Ali Haydar : ZAZA HALK İNANÇ-LARINDA “KÜLT”LER, Ankara, Zaza Kültürü Yayınları, 1994.
 • DEMİRBÜKER, İlknur : HACI BEKTAŞI VELİ KÜLLİYESİ, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Yayınlanmamış Lisans Tezi, İstanbul, 1966.
 • DEMİRCİ, Ali : BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE ALEVİLİĞİN TARİHİ VE ÖZÜ, Ankara, Onur Yayınları, 1993.
 • DERMAN, Mehmet Ali : ALLAH’IN ARSLANI, İstanbul, 1966.
 • DERMAN, Mehmet Ali : EVLİYALAR ŞAHI, İstanbul, 1965.
 • DERMAN, Mehmet Ali : İMAM-I ALİ VE MUAVİYE, İstanbul, 1977.
 • DERSİMİ, M.Nuri : DERSİM VE KÜRT MİLLİ MÜCADELESİNE DAİR HATIRATIM, Haz.: M.BAYRAK, Öz-Ge Yayınları, Ankara, 1992.
 • DERSİMİ, M.Nuri : KÜRDİSTAN TARİHİNDE DERSİM, İstanbul, Zel Yayınları, 1994.
 • Derviş Ruhullah : BEKTAŞİ NEFESLERİ, İstanbul, Orhaniye Matbaası, 1340 (1924).
 • DESTGAYLA, Ayettulah : KERBELA KATLİAMI VE ZEYNEBİN MESAJI, Endişe Yayınları.
 • DIERL, Anton Jozef : ANADOLU ALEVİLİĞİ, İstanbul, Ant Yayınları, 1991.
 • DİNÇER, Murtaza : ALEVİ-SÜNNİ AYRIMININ TARİHSEL NEDENLERİ, Ankara, Evren Matbaası, 1990.
 • DOĞAN, Ali : ALLAH C.C. KUR'AN EHLİ BEYT , Ankara , Sistem Ofset, 1996.
 • DOĞAN, Cafer : KURÂNI KERİM’DE PEYGAM-BERLERİN HAYATLARI, GERÇEK İSLAM ALEVİDİR VE YOLU NEDİR?, 2.b., Ankara, Fon Matbaası, 1993.
 • DOĞAN, İsa : ANADOLU’DA ALEVİLİĞİN DOĞUŞU VE SAMSUN ALEVİLERİ, Samsun, 1990.
 • DOĞANAY, Dursun Seyyit : ALEVİLİK, Ankara, Evren Matbaası, 1990.
 • Dr.Freiliç Ve Müh. Ravlig : TÜRKMEN AŞİRET-LERİ, İstanbul, Matbaa-i Orhaniye, 1334 (1918).
 • DUMAN, Güler : PİR SULTAN ABDAL’IN HAYATI VE ESERLERİ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Bitirme Ödevi, Haziran 1992.
 • DURU, Abdülkadir : KİM ALEVİ? , İstanbul, Özden Ofset, 1975.
 • DÜZDAĞ, M. Ertuğrul : ŞEYHÜLİSLAM EBUSSUUD EFENDİ FETVALARI IŞIĞINDA 16. ASIR TÜRK HAYATI, 2.b., İstanbul, Enderun Kitabevi, 1983.
 • Edhem : VAKAİ KERBELA, Vezirhanı, Dikran Karabetyan Matbaası, 1291.
 • Edip Harabi : HARABİ, Ankara, Ayyıldız Yayınları, Tarihsiz.
 • Edip Harabi, EDİP HARABİ DİVANI, Haz. Sefer Aytekin, Ankara, Tarihsiz.
 • EHTİYAR, E.Hüsnü : ABDAL MUSA SULTAN, Ankara, Abdal Musa Manzumesini Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yayını, Tarihsiz.
 • ELÇİN, Şükrü : HALK EDEBİYATINA GİRİŞ, Ankara, 1981.
 • Elvan Çelebi : MENAKIBU’L-KUDSİYYE Fİ MENASIBİ’L - ÜNSİYYE, (BABA İLYAS-I HORASANİ VE SÜLALESİNİN MENKABEVİ TARİHİ),Haz.: İsmail E.ERÜNSAL, A.Yaşar OCAK, İstanbul, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1984.
 • EMİR, Enis : FAZİLET-İ EHL-İ BEYT-İ RESULULLAH , İstanbul, Der Yayınları,
 • ENGİN, İsmail : AKÇAENİŞ TAHTACILARINDA DİNİN VE DİNİ ÖRGÜTLENMENİN GÜNLÜK YAŞAMA ETKİSİ, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, Hacettepe Üniversitesi, 1993.
 • ENİS, Şadan : HÂVERZEMİN CENKLERİ VE BİLLURA’ZAM - MAHİZER - KİŞVERKEŞAN KALELERİ, İstanbul, Bozkurt Kitap ve Basımevi, 1943.
 • ENKİRİ, G. : ŞEHSUVAR-İ İSLAM HAZRET-İ ALİ KERREMALLAHÜ VECHE, Çev: Yakub Necefzade, İstanbul, Türk Neşriyat Yurdu, 1960
 • ERAL, Sadık : ÇALDIRAN’DAN ÇORUM’A ANA-DOLU’DA ALEVİ KATLİAMLARI, İstanbul, Ant Yayınları, 1993.
 • ERBAY, Mustafa (Çev.) : ŞEYH SAFİ BUYRUĞU, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1994.
 • ERDAL, Mahmut : YİNE DERTLİ DERTLİ İNİLİ-YORSUN, BARIŞA SEMAH DÖNENLER, 2.b., Ankara, Matris Matbaası, 1995.
 • ERDAL, Mahmut : BİR OZANIN KALEMİNDEN, İstanbul, Anadolu Matbaası, 1997.
 • ERDENTUĞ, Nermin : SÜN KÖYÜ’NÜN ETNO-LOJİK TETKİKİ, 2.Baskı, Ankara, A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları, 1971.
 • ERDOĞAN, Fahrettin : SEKİZ MİLYONLUK ALEVİ TÜRKLERİNE KIZIL KOMÜNİST DAMGASINI VURAN SEBİLÜRREŞATÇILARA CEVAP VE BEKTAŞİLİK, Ankara, Emek Basım, 1956.
 • ERGUN, Sadeddin Nüzhet : BEKTAŞİ ŞAİRLERİ VE NEFESLERİ, İstanbul, 1955.
 • ERGUN, Sadeddin Nüzhet : BEKTAŞİ ŞAİRLERİ, İstanbul, Devlet Matbaası, 1930.
 • ERGUN, Sadeddin Nüzhet : HALK EDEBİYATI ANTOLOJİSİ, İstanbul, Devlet Basımevi, 1938.
 • ERGUN, Sadeddin Nüzhet : HATAYİ DİVANI-ŞAH İSMAİL SAFEVİ, İstanbul, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1956.
 • ERGUN, Sadeddin Nüzhet : TÜRK ŞAİRLERİ, cilt I, İstanbul, Devlet Basımevi, 1936.
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet : KARACA OĞLAN, İstanbul, İkbal Kütüphanesi, 1933.
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet : XVII. ASIR SAZ ŞAİRLERİNDEN PİR SULTAN ABDAL, İstanbul, Türkiyat Enstitüsü, 1929.
 • ERGUN,Sadeddin Nüzhet : ONDOKUZUNCU ASIRDAN BERİ BEKTAŞİ-KIZILBAŞ ALEVİ ŞAİRLERİ VE NEFESLERİ, İstanbul, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1956.
 • ERK, Hasan Basri : TARİH BOYUNCA ALEVİLİK, İstanbul, Varol Matbaası, 1954.
 • ERK, Hasan Basri : İSLAMİ MEZHEPLER, TARİ-KATLER, İstanbul, Varol Matbaası, 1954.
 • ERKSAN, Cemal : BEKTAŞİ FIKRALARI, İstanbul, İktisadi Yürüyüş Basımevi, 1947.
 • ERÖMER, F. : DELİKTAŞLI RUHSATÎ, HAYATI VE SEÇME DEYİŞLERİ, İstanbul, Bozkurt Kitabevi, 1944.
 • ERÖZ, Mehmet : TÜRKİYE’DE ALEVİLİK BEKTA-ŞİLİK, İstanbul, 1977.
 • ERÖZ, Mehmet : ATATÜRK-MİLLİYETÇİLİK- DOĞU ANADOLU, İstanbul, Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları, 1987.
 • ERÖZ, Mehmet : YÖRÜKLER, İstanbul, Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları, 1991.
 • ERSEVEN, İlhan Cem : ALEVİLERDE SEMAH, İstanbul, Ant Yayınları, 1990.
 • ERTAYLAN, İ. H. : HURUFİ EDEBİYATI ÖRNEK-LERİ, İstanbul, 1946.
 • ERTUNA, Adnan : 16 NCI ASIR ANADOLU’DA RAFIZİLİK TEZAHURATI, İstanbul, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Lisans Tezi, 1937.
 • Evliya Çelebi : SEYAHAT-NAME, 10 cilt, İstanbul, İkdam Matbaası, 1895-1938.
 • EYUBOĞLU, İ. Zeki : ABDAL MUSA, BİR ERMİŞİN IŞILDAĞIYLA ARANAN GERÇEK, İstanbul, Geçit Kitabevi, 1991.
 • EYUBOĞLU, İ. Zeki : GÜNÜMÜZDE ALEVİLİK SORUNLARI İLKELERİ, GELİŞİMİ, İstanbul, Nefes Yayınları, 1995.
 • EYUBOĞLU, İ. Zeki : GÜNÜN IŞIĞINDA TASAVVUF TARİKATLAR MEZHEPLER TARİ-Hİ, İstanbul, İstanbul Kitabevi, 1991.
 • EYUBOĞLU, İ. Zeki : ŞEYH BEDRETTİN VE VARİDAT, İstanbul, Der Yayınları, 1987.
 • EYUBOĞLU, İsmet Zeki : BÜTÜN YÖNLERİYLE BEKTAŞİLİK (ALEVİLİK), İstanbul, Yelken Matbaası, 1980.
 • EYUBOĞLU, İsmet Zeki : SÖMÜRÜLEN ALEVİLİK, İstanbul, Özgür Yayın-Dağıtım, 1991.
 • EYUBOĞLU, İsmet Zeki : ALEVİLİK-SÜNNİLİK-İSLAM DÜŞÜNCESİ, İstanbul, Der Yayınları,
 • EYUBOĞLU, İsmet Zeki : ALEVİ-BEKTAŞİ EDEBİYATI , İstanbul, Der Yayınları,
 • EYUBOĞLU, İsmet Zeki : ANADOLU UYGARLIĞI , İstanbul, Der Yayınları,
 • EYUBOĞLU, İsmet Zeki : ŞEYH BEDRETTİN VARİDAT, İstanbul, Der Yayınları,
 • EYUBOĞLU, İsmet Zeki : TANRI YARATANTOPRAK ANADOLU, İstanbul, Der Yayınları,
 • EYUBOĞLU, İsmet Zeki : BÜTÜN YÖNLERİYLE HACI BEKTAŞ VELİ : YAŞAMI, DÜŞÜNCELERİ, ÇEVRESİ, ETKİSİ, 2.b., İstanbul, Özgür Yayın Dağıtım, 1992.
 • EYÜBOĞLU, Sabahattin : PİR SULTAN ABDAL, İstanbul, Cem Yayınevi, 1977.
 • EYÜBOĞLU, Sabahattin : YUNUS EMRE, İstanbul, Anadolu Matbaacılık, 1985.
 • FIĞLALI, Ethem Ruhi : GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HALK İNANÇLARI İTİBARİYLE ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK, Ankara, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları, 1994.
 • FIĞLALI, Ethem Ruhi : TÜRKİYE’DE ALEVİLİK BEKTAŞİLİK, Ankara, Selçuk Yayınları, 1990.
 • FIRAT, M.Şerif : DOĞU İLLERİ VE VARTO TARİHİ, 2.b., Ankara, MEB.Yayınları, 1961.
 • FUAT, Mehmet : PİR SULTAN ABDAL YAŞAMI, SANATÇI KİMLİĞİ, YAPITLARI, İstanbul, Der Yayınları, 1977.
 • GORDLEVSKİ, V. : ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ, (Çev. : Azer YARAN), Ankara, Onur Yayınları, 1988.
 • GÖKALP, Ahmet : PERTEK (TUNCELİ) (HER YÖNÜYLE), Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Yayınlanmamış Lisans Tezi, 1986.
 • GÖLBAŞI, Haydar : ALEVİLER VE SİVAS OLAY-LARI, İstanbul, Ant Yayınları, 1997.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki - SUNGURBEY, İsmet : SİMAVNA KADISIOĞLU ŞEYH BEDREDDİN, İstanbul, Eti Yayınevi, 1966.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki : ONDÖRT MASUM HZ. PEYGAMBER (S.M.) HZ.FATIMA (A.M.) VE ONİKİ İMAM (A.M.), İstanbul, Der Yayınları, Tarihsiz.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki : YUNUS EMRE DİVAN VE RİSALETÜ’N NUSHİYYE, İstanbul, Der Yayınları, 1991.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki : ALEVİ - BEKTAŞİ NEFESLERİ, İstanbul, Remzi Kitabevi,1963.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki : FUZULÎ, İstanbul, Türk Neşriyat Yurdu, 1932.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki : YUNUS EMRE (HAYATI), İstanbul, Bozkurt Basımevi, 1936.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki : HURUFİLİK METİN-LERİ KATALOĞU, Ankara TTK. Yayınları 2 b., 1989.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki : İMAM ALİ BUYRUĞU NAHC-AL BALÂGA, Ankara, Emek Basım-Yayınevi, Tarihsiz.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki : KAYGUSUZ, VİZELİ ALAEDDİN, HAYATI VE ŞİİRLERİ, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1933.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki : MELÂMİLİK VE MELÂ-MİLER, İstanbul, Devlet Matbaası, 1931.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki : PİR SULTAN ABDAL, Ankara, DTCF Yayınları, 1943.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki : TASAVVUFTAN DİLİMİ-ZE GEÇEN DEYİMLER VE ATASÖZLERİ, İstanbul, İnkılap ve Aka Kitabevi, 1977.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki : TÜRK TASAVVUF ŞİİRİ ANTOLOJİSİ, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1972.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki : YUNUS EMRE VE TASAVVUF, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1961.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki : YUNUS İLE AŞIKPAŞA VE YUNUS’UN BATINİLİĞİ, İstanbul, Kenan Basımevi, 1941.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki :“MANAKIB-I HACI BEKTAŞ-I VELİ “VİLAYETNAME ”, İstanbul, İnkılap Kitabevi, 1958.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki : KAYGUSUZ ABDAL, HATAYİ, KUL HİMMET, İstanbul, Varlık Yayınları, 1953.
 • GÖNEN, Figen : OSMANLI İMPARATORLU-ĞU'NUN KURULUŞ DÖNEMİNDE MERKEZİ İKTİDAR-SUFİ ÇEVRE İLİŞKİLERİ(1300-1450), H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993.
 • GÖRGÜ, S. Zeki : YÜCE EVLİYA DÜZGÜN BABA, İstanbul, Azim Matbaası, 1969.
 • GÜCÜYENER, Fuat : HAZRET-İ ALİ , İstanbul, 1946.
 • GÜL, Muammer : ÇEMİŞGEZEK (TUNCELİ) DÜNÜ VE BUGÜNÜYLE, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Yayımlanmamış Lisans Tezi), Elazığ, 1986.
 • GÜL, Muhsin (Derleyen) : ŞEYH CEMALEDDİN EFENDİNİN AŞIĞI HALK OZANI SIDKÎ BABA HAYATI VE ŞİİRLERİ (1865-1928), Ankara, Kadıoğlu Matbaası, 1984.
 • GÜLÇİÇEK, Ali Duran : ALEVİ - BEKTAŞİ YOLU, İstanbul, Ekinci Ofset, 1993.
 • GÜLENSOY, Hatice : TUNCELİ’DE MUNZUR EFSANESİ, Ankara, A.Ü.Basımevi, 1986.
 • GÜLENSOY, Tuncer - BURAN, Ahmet : TUNCELİ YÖRESİ AĞIZLARINDAN DERLEMELER, İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 1992.
 • GÜLMEZ, Mehmet : DERSİM’RA VE DARE ESTERE, SEYİT RIZA, İstanbul, Zed Yayınları, 1996.
 • GÜLSEVER, A.Şevket : H.ALİ CENKLERİ’NDEN ECEL KUYUSU, İstanbul, Bozkurt Kitap ve Basımevi, 1940.
 • GÜLŞAN, Hasan : PİR HACI BEKTAŞ VELİ VE ALEVİ-BEKTAŞİLİĞİN ESASLARI, İstanbul, Zafer Matbaası, 1975.
 • GÜLVAHABOĞLU, Adil : HACI BEKTAŞ VELİ: LAİK-ULUSAL KÜLTÜR, Ankara, Yorum Yayınları, 1987.
 • GÜNAY, Umay : ELAZIĞ MASALLARI (İNCELE-ME), Erzurum, Atatürk Üniversitesi Basımevi, 1975.
 • GÜNAY, Umay : ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİ VE RÜYA MOTİFİ, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1986.
 • GÜRBEY, Hüsnü : TÜRK HALK ŞİİRİNDE SİYASAL MOTİFLER, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1982.
 • GÜREL, Ziya : HALK AŞIKLARINDAN DEYİŞLER, Ankara, Ortaç Matbaası, 1970.
 • GÜRLEK, Dursun : HZ. ALİ EFENDİMİZDEN ÖĞÜTLER, İstanbul, Sezgin Neşriyat, 1995.
 • GÜRSES, Remzi : HACIBEKTAŞ REHBERİ, Ankara, Sanat Matbaası, 1964.
 • GÜYİLDAR, Hıdır : TUNCELİ (MERKEZ) KÖY AĞIZLARI, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Yayınlanmamış Lisans Tezi, 1987.
 • GÜNÜMÜZDE ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK (PANEL : 22.02.1992), Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1995.
 • GÜZEL, Abdurrahman : KAYGUSUZ ABDAL (ALAADDİN GAYBİ ) , Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981.
 • GÜZEL, Abdurrahman : KAYGUSUZ ABDAL’IN MENSUR ESERLERİ, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1983.
 • HACIBEKTAŞ, Haz.Ümit Sarıaslan, Ankara, Hacı Bektaş Turizm Derneği Yayınları, 1978.
 • HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENİ 16-18 Ağustos 1984,Haz..Abdullah Taşdelen, Ankara, Hürses Matbaası, 1986.,
 • HACI BEKTAŞ VELİ - BİLDİRİLER, DENEME-LER, AÇIKOTURUM, Ankara, Hacı Bektaş Turizm Derneği Yayınları, 1977.
 • HACI BEKTAŞ VELİ’Yİ ANMA TÖRENİ TEBLİĞLERİ,Ankara, 1986.
 • HAKK, Der Rah-ı : EHL-İ BEYT MEKTEBİNE GÖRE İSLÂM’DA USÜL-U DİN, İstanbul, Kevser Yayınları, Tarihsiz.
 • HALLI, Reşat : TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE AYAKLANMALAR (1924-1938), Ankara, Genel-kurmay Basımevi, 1972.
 • HAMANEİ, S. A.: NEHCÜL BELAGA’DAN DERS-LER , Endişe Yayınları.
 • HAMMADİ, Muhammed : BATINİLERİN VE KARMATİLERİN İÇYÜZÜ, Çev: İsmail Hatib Erzen, Ankara, D.İ.B. Yayınları, 1948.
 • HAMMER, Joseph Von : OSMANLI TARİHİ, 2 cilt, Çev.: Mehmet Ata Haz: Abdülkadir Karahan, İstanbul, MEB Yayınları, 1991.
 • HASLUCK, F.W. : BEKTAŞİLİK TEDKİKLERİ, Çev.: Ragıp Hulusi, İstanbul, Devlet Matbaası, 1928.
 • HASLUCK, F.W. : ANADOLU VE BALKANLAR’DA BEKTAŞİLİK, Haz: Yücel Demirel, İstanbul, Ant Yayınları, 1995.
 • Haşim Nezihi : AŞIK SÜMMANÎ, İstanbul, Messeret Basımevi, 1934.
 • HAZRETİ ALİ MİHRİ SÜLEYMAN PEŞİNDE, İstanbul, Çemberlitaş Vezir Han Emniyet Kütüphanesi, 1944.
 • HAZRETİ ALİ VE MALİK EJDER CENGİ ,İstanbul, Çemberlitaş Vezirhan Emniyet Kütüphanesi, 1943.
 • HEMEDANİ, Ahmet Sabiri : İSLAMDA İMAM CAFER SADIK MEZHEBİ VE İMAM CAFER BUYRUKLARI, Çev.: Yakup Kenan, İstanbul, 1974.
 • Hilmi Ziya : TÜRK MİSTİSİZMİNİ TETKİKE GİRİŞ, İstanbul, Akşam Basımevi, 1934.
 • HINZ, Walter : UZUN HASAN VE ŞEYH CÜNEYD, Çev.:Tevfik BIYIKLIOĞLU, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1992.
 • HÜSNİYE, İslam Tarihinde Alevi-Sünni Tartışması, Haz.Ali Toprak, İstanbul, Ant Yay., 1997.
 • HZ.İMAM-I HÜSEYİN DE BİR TÜRKTÜR, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1990.
 • IŞIK, Haydar : DERSİMLİ MEMİK AĞA, İstanbul, Belge Yayınları, 1990.
 • I.AKDENİZ YÖRESİ TÜRK TOPLULUKLARI SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI (TAHTACILAR) SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, (Antalya, 26-27 Nisan 1993), Kültür Bakanlığı, Ankara, 1995.
 • I.AKDENİZ YÖRESİ TÜRK TOPLULUKLARI SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI (YÖRÜKLER) SEM-POZYUMU BİLDİRİLERİ, (25-26 NİSAN 1994, Antalya), Ankara, 1996.
 • I.ULUSLARARASI AHİLİK KÜLTÜRÜ SEMPOZ-YUM BİLDİRİLERİ, (13-15 Ekim 1993 Ankara), Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1996.
 • İBNİ BATUTA SEYAHATNAMESİ SEÇMELER, Haz : İ. Parmaksızoğlu, İstanbul, MEB Yayınları, 1989.
 • İbnülemin Ali Haydar İlmî : HAİLEİ KERBELA, Dersaadet, 1329/1911.
 • İBNÜRREŞAD, Ali Ferruh : KERBELA, Paris, 1305 Muharrem / 1887 Eylül.
 • İLHAN, A. : BATINİLİĞİN İÇYÜZÜ, Diyanet Vakfı Yayınları.
 • İLHAN, Abo : EHLİ BEYT SEVGİSİ, cilt : 2-3, İstanbul, Bayrak Yayınları, 1989.
 • İLHAN, İlhan : BARAJ ALTINDA KALAN EĞRİBÜK, İstanbul, Mart Matbaacılık, Tarihsiz.
 • İMAM CAFER BUYRUĞU,Ankara, Ayyıldız Kitabevi, 1959.
 • İNAN, Abdülkadir : MAKALELER VE İNCELE-MELER, 2 cilt, (c.l, 2.b, Ankara, 1987 c.2, Ankara, 1991) Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • İNAN, Abdülkadir : TÜRK HALK BİLGİSİNE AİT MADDELER IV. BİRİNCİ İLMİ SEYAHATE DAİR RAPOR, İstanbul, İktisat Matbaası, 1930.
 • İPÇİ, Hasan : RAH-I NECAT, İstanbul, Çelikcilt Matbaası, 1965.
 • İshak Efendi : KAŞİFÜ’L - ESRAR VE DAFİÜ’L- EŞRAR, İstanbul, 1290 (1873).
 • İsmail Hakkı : ÇEPNİLER BALIKESİR’DE, Balıkesir Halkevi Neşriyatı, Vilayet Matbaası, 1935.
 • İVGİN, Hayrettin : AŞIK SITKI BABA (PERVANE), Ankara, Emel Matbaacılık, 1976.
 • İVGİN, Hayrettin-YARDIMCI, Mehmet : ZİLELİ FEDÂİ, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1983.
 • İzzet Molla : MİHNETKEŞAN, Keşan civarındaki Bektaşi Tekkesi üzerine (taşbasma), İstanbul, 1269.
 • KAAN, Mustafa Ertuğrul : İSLAM ARSLANIHAZRETİ ALİ , İstanbul, Osman Yalçın basımevi, 1950.
 • Kadri Kemal : ANADOLUNUN DOĞU VE CENUP DOĞUSU, Ankara, Hakimiyeti Milliye Matbaası, 1933.
 • KALELİ, Lütfi : İNANÇ BOYUTUYLA ALEVİLİK NEDİR? NE DEĞİLDİR? İstanbul, Can Yayınları, 1995.
 • KALELİ, Lütfi : KİMLİĞİNİ HAYKIRAN ALEVİ-LİK, İstanbul, Habora Yayınları, 1990.
 • KALELİ, Lütfi : SİVAS KATLİAMI VE ŞERİAT, İstanbul, Alev Yayınları, 1994.
 • KALELİ, Lütfi : ALEVİ-SÜNNİ İNANCINDA MEVLANA - YUNUS VE HACI BEKTAŞ GERÇE-Ğİ, 2.b., İstanbul, Alev Yayınları, 1994.
 • KALMAN, M. : BELGE VE TANIKLARIYLA DERSİM DİRENİŞİ, İstanbul, Nujen Yay., 1995.
 • KANSU, Ceyhun Atıf : BALIM KIZ DALIM OĞUL, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1971.
 • KANTUR, Haluk : BEKTAŞİLİK NİÇİN BATIL-DIR, İstanbul, Karınca Matbaacılık, 1961.
 • KARAHAN, Abdulkadir : ANADOLU TÜRK EDEBİYATINDA MAKTEL-İ HÜSEYİN’LER, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi, Basılmamış Mezuniyet Tezi, 1939.
 • KARAKAŞ, Sevinç : HOZAT (TUNCELİ) AĞZI, Fırat Üniversitesi, FEF, Yayınlanmamış Lisans Tezi, 1987.
 • KARAMAN, İbrahim Kamil - DEHMEN, Abdülvahap : ALEVİLİKDE HACIBEKTAŞ VELİ VE İLKELE-Rİ, 1.Kitap, İstanbul, Tipo Neşriyat ve Basımevi, 1966.
 • KARATÜRK, Mustafa : İKİ CİHAN HAZİNE-DARI SEYYİT VELİ BABA SULTAN VE TÜRBESİ, 2.b., Ankara, Onur Yayıncılık, Tarihsiz.
 • KAYA, Ali : ALEVİLİK VE HAKSIZ HÜCUM-LAR, Ankara, Sanat Matbaası, 1965.
 • KAYA, Ali : TUNCELİ KÜLTÜRÜ, İstanbul, Aydınlar Matbaası, 1995.
 • KAYA, Haydar : BEKTAŞİ İLMİHALİ, Manisa, Evren Matbaası, 1989.
 • KAYA, Haydar : KURBAN-KEVSER VE EHL-İ BEYT, İstanbul, Anadolu Matbaası, 1989.
 • KAYA, Haydar : MUSAHİBLİK, İstanbul, Engin Yayınları, 1989.
 • KAYA, Haydar : HORASAN ERENLERİN HAMZA BABA, Manisa, 1991.
 • KAYA, Haydar : ALEVİ-BEKTAŞİ ERKÂNI EVRADI VE EDEBİYATI, İstanbul, Engin Yayıncılık, 1993.
 • KAYA, Haydar : ALEVİLİK YARADILIŞ VE KADER, İstanbul, Engin Matbaacılık, 1994.
 • KAYGUSUZ ABDAL, 4.b., Ankara, Emek Yayınları, 1963.
 • KAYGUSUZ, Bezmi Nusret : ŞEYH BEDRETTİN SİMAVENİ, İzmir, 1957.
 • KAYGUSUZ, İsmail : ALEVİLİK İNANÇ, KÜLTÜR, SİYASET TARİHİ VE ULULARI, 1.cilt, İstanbul, Alev Yayınları, 1995.
 • KAYGUSUZ, İsmail : SAVAŞLI YILLAR I . SON GÖRGÜ CEMİ, İstanbul, Alev Yayınları, 1991.
 • KAYGUSUZ, İsmail : ALEVİLİKTE DAR, İstanbul, Alev Yayınları, 1993.
 • KAYGUSUZ, İsmail : MUSAHİBLİK, İstanbul, Alev Yayınları, 1991.
 • KAYGUSUZ, İsmail : GÖRMEDİĞİM TANRIYA TAPMAM ALEVİLİK - KIZILBAŞLIK VE MATERYALİZM, İstanbul, Alev Yayınları, 1996.
 • KAYGUSUZ, İsmail : BİR DOĞU ANADOLU KÖYÜNÜN KÜLTÜREL GEÇMİŞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, ONAR DEDE MEZARLIĞI VE ADI BİLİNMEYEN BİR TÜRK KOLONİZATÖRÜ ŞEYH HASAN ONER, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1983.
 • Kâzım Paşa, RIYAZ-I ASFIYA-MAKALİD-İ AŞK, Edirne, Şems Matbaası, 1325.
 • KEÇELİ, Şakir - YALÇIN, Aziz : ALEVÎLİK-BEKTÂŞİLİK AÇISINDAN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ, Ankara, Ardıç Yayınları, 1996.
 • KEÇELİ, Şakir : ALEVİLİK BOZKIRDA YANAN ATEŞ, Ankara, Emel Matbaacılık, Tarihsiz.
 • KEMANCI, Bayram : ALEVİLİĞİN KİMLİĞİ, DAYANDIĞI ESASLAR, GELENEK VE GÖRE-NEKLERİ, İzmir, Karınca Matbaacılık, 1979.
 • KERBELÂ’NIN ÖCÜ, İstanbul, Bozkurt Kitap ve Basımevi, 1944.
 • KEVSERHAN, V. : OSMANLI VE SAFEVİLERDE DİN-DEVLET İLİŞKİSİ, İstanbul, Denge Yayınları.
 • KILIÇ, Hüseyin : HAZRETİ MUHAMMED’İN İKİ EMANETİ, İstanbul, Ufuk Matbaası, 1990.
 • KILIÇ, Rüya : HİLAFET MÜCADELELERİNİN İSLAM TARİHİNDE VE OSMANLI İMPARATOR-LUĞU'NDA TOPLUMSAL YAPIDAKİ İZDÜŞÜ-MÜ: SEYYİD VE ŞERİFLER, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994.
 • KILIÇASLAN, Şaban : HÜ DOST ERENLER, Ankara, Ser Matbaası, 1968.
 • KILINÇ, Nurullah : PİR-İ AZAM GAVS-İ EVHAM HACI BEKTAŞ VELİ HAZRETLERİNİN TARİKAT SİLSİLESİYLE VASİYETNAMELERİ, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, 1967.
 • KİRAZLI, Ali : BEN BİR ALEVİYİM, Çorum, Aşura Yayınları, 1994.
 • KIRDAR, İsmet : HACI BEKTAŞ VELİ, İstanbul, Buluş Yayınları, Tarihsiz.
 • KIRKINCI, Mehmet : ALEVİLİK NEDİR? İstanbul, Cihan Yayınları, 1987.
 • KIZILGÖZ, Mehmet : KURTULUŞ SAVAŞINDA ALEVİLER-KÜRTLER VE DERSİM OLAYLARI, Ankara, Ayyıldız Yay., 1996.
 • KİTAPÇI, Zekeriya : ORTA ASYA’DA İSLAMİ-YETİN YAYILIŞI VE TÜRKLER, Konya, Selçuk Üniversitesi Yayınları, 1989.
 • KOCA, Turgut : BEKTAŞİ ALEVİ ŞAİRLERİ VE NEFESLERİ, (13.YÜZYILDAN, 20. YÜZYILA KADAR) İstanbul, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1990.
 • KOCA, Turgut : PİR NEFES ÜSTAD, Ankara, Doğuş Matbaacılık, 1985.
 • KOCADAĞ, Burhan : ALEVİ-BEKTAŞİ TARİHİ, İstanbul, Can Yayınları, 1996.
 • KOCADAĞ, Burhan : DOĞUDA AŞİRETLER, KÜRTLER, ALEVİLER, İstanbul, Ant Yayınları, 1992.
 • KOCADAĞ, Burhan : LOLAN OYMAĞI VE YAKIN ÇEVRE TARİHİ, İstanbul, Taş Matbaası, 1987.
 • KOCATÜRK, Vasfi Mahir : TEKKE ŞİİRİ ANTOLOJİSİ, Ankara, Buluş Kitabevi, 1955.
 • KOÇ, Şinasi : ALLAH İNSANLARDAN NE İSTİYOR? , İstanbul, Güven Matbaası, 1989.
 • KOÇ, Şinasi : GERÇEK İSLÂM DİNİ, 1-2-3. Cildin Üçüncü baskısı, İstanbul, Güven Matbaası, 1989.
 • KOÇ, Şinasi : GERÇEK KUR’AN TARİHİNİ OKUMAK İSTER MİSİNİZ? Cilt :4, Ankara, Fon Matbaası, 1986.
 • KOÇGİRİ HALK HAREKETİ 1919 - 1921,Ankara, Komal Yayınları, 1975.
 • KORGUNAL, Muharrem Zeki (Derleyen) : AŞIK DERTLİ DİVANI, İstanbul, Bozkurt Kitabevi, 1944.
 • KORGUNAL, Muharrem Zeki (Derleyen) : NİYAZÎ DİVANI, İstanbul, Bozkurt Kitabevi, 1944.
 • KORGUNAL, Muharrem Zeki : ŞAH İSMAİL, İstanbul, Bozkurt Kitap ve Basımevi, 1942.
 • KORGUNAL, Muharrem Zeki : TARİHİ HAYBER KALESİ CENGİ, Adana, Tarihsiz.
 • KORKMAZ, Esat : DÖRT KAPI KIRK MAKAM, İstanbul, Şahkulu Sultan Dergahı Vakfı Yayınları, 1995.
 • KORKMAZ, Esat : ALEVİ SÜREĞİNDE BEKTAŞİ YOLUNDA ENEL HAK, İstanbul, Nefes Yayınları, 1995.
 • KORKMAZ, Esat : ANSİKLOPEDİK ALEVİLİK BEKTAŞİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, İstanbul, Ant Yayınları, 1993.
 • KORKMAZ, Esat : HAK-MUHAMMET-ALİ VE KIRKLAR CEMİ , İstanbul, Şahkulu Sultan Yay., 1997.
 • KOROK, Daniş Remzi : ŞAH İSMAİL, İstanbul, Türk Neşriyat Yurdu, 1937.
 • KOROK, Danış Remzi : YEZİT VE KERBELA FACİASI, İstanbul, Sıralar Matbaası, 1960.
 • KÖKSAL, M.A. : HZ.HÜSEYİN VE KERBELA FACİASI, Akademi Yayınları.
 • KÖPRÜLU, M.Fuad : XVII. ASIR SAZ ŞAİRLERİ, İstanbul, Kanaat Kütüphanesi, 1939.
 • KÖPRÜLÜ M.Fuad : XIX. ASIR SAZ ŞAİRLERİ, İstanbul, Kanaat Kütüphanesi, 1940.
 • KÖPRÜLÜ, M. Fuad : TÜRK EDEBİYATINDA İLK MUTASAVVIFLAR, 2.b., Ankara, Diyanet İşleri Başkan-lığı Yayınları, 1966.
 • KÖPRÜLÜ, M.Fuad : GEVHERİ, İstanbul, Kanaat Kütüphanesi, Tarihsiz.
 • KÖPRÜLÜ, M.Fuad : ORTAZAMAN TÜRK HUKUKÎ MÜESSESELERİ, İstanbul, Bürhaneddin Basımevi, 1937.
 • KÖPRÜLÜ, M.Fuad : OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN KURULUŞU, Haz.Orhan F.Köprülü, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 1981. (Ayrıca bu kitapta, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Etnik Menşei Meseleleri” ve “Kay Kabilesi Hakkında Yeni Notlar” adlı tarihi tetkikler de bulunuyor.)
 • KÖPRÜLÜ, Orhan F. : KÖPRÜLÜ’DEN SEÇMELER, İstanbul, MEB Yayınları, 1990.
 • KÖPRÜLÜ, Orhan F. : TARİHİ KAYNAKLAR OLARAK XIV.VE XV. ASIRLARDA ANADOLU’DA BAZI TÜRKÇE MENAKIBNAMELER, İstanbul, Basılmamış Doktora Tezi, 1951.
 • KÖPRÜLÜZADE, M.Fuat : ANADOLU’DA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATININ TEKAMÜLÜNE BİR BAKIŞ, İstanbul, Akşam Basımevi, 1934.
 • KÖPRÜLÜZADE, Mehmet Fuat : 16 NCI ASIR SONUNA KADAR TÜRK SAZ ŞAİRLERİ, İstanbul, Türkiyat Enstitüsü, 1930.
 • KÖSEMİHAL, Mahmut Ragıp : TÜRK HALK MUSİKİLERİNİN KÖKENİ MESELESİ, İstanbul, Akşam Matbaası, 1936.
 • KUDAT, Ayşe : KİRVELİK , Ankara, 1974.
 • KUNTER, Halim Baki : KIRKBUDAK, HACI BEKTAŞ İNCELEMELERİNE GİRİŞ, Ankara, Emek Matbaası, 1951.
 • KURDAKUL, Necdet : BÜTÜN YÖNLERİYLE BEDRETTİN, İstanbul, Döler Reklam Yayınları, 1977.
 • KURDOĞLU, Veli Behçet : BEKTAŞİLİK VE BATINİLİK, İstanbul, Nebioğlu Matbaası, Tarihsiz.
 • KUTLU, Haşim : ALEVİ KİMLİĞİNİ TARTIŞMAK , İstanbul, Belge Yay., 1997.
 • KUTLU, Muhtar : ŞAVAKLI TÜRKMENLERDE GÖÇER HAYVANCILIK, -Doktora Tezi-, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1987.
 • KUTLU, Zülküf : KORUK VE DAMBÜYÜK (ELAZIĞ/MERKEZ) KÖY AĞIZLARI, Fırat Üniver-sitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Yayımlanmamış Lisans Tezi), Elazığ, 1985.
 • KUTSİ, Ahmet : SİVAS HALK ŞAİRLERİ BAYRA-MI, Sivas, Kamil Matbaası, 1932.
 • Küçük Filibelizade M. Asım : NALE-İ UŞŞAK, İstanbul, Mihran Matbaası, 1301/1883.
 • KÜÇÜK, Murat : CEMAAT-I TAHTACIYAN, İstanbul, Nefes Yayınları, 1995.
 • KÜÇÜK, Tacettin : VİCDAN MUHAKEMESİ, İstanbul, Anadolu Matbaacılık, 1990.
 • KÜRKÇÜOĞLU, Kemâl Edib : SEYYİD NESÎMÎ DÎVÂNI’NDAN SEÇMELER, 2.b., Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1985.
 • KÜRTLER ÜZERİNE (TARİH VE FOLKLOR YAZILARI), Ankara, Öz-Ge Yay., 1991.
 • KÜTÜKOĞLU, Bekir : OSMANLI - İRAN SİYASİ MÜNASEBETLERİ (1578-1612) , İstanbul, Fetih Cemiyeti Yayını, 1993.
 • LAYOŞ, Fekete : İRAN ŞAHLARININ İKİ TÜRKÇE MEKTUBU, İstanbul, Devlet Basımevi, 1936.
 • LEWIS, Bernard : MODERN TÜRKİYE’NİN DOĞUŞU, Çev: M. Kıratlı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 5.b., 1993.
 • MAR, Cemşid : ÇAĞDAŞ KÜRT DESTANLARI/ KOÇGİRİ-AĞRI-DERSİM-NEWROZ, Ankara, Öz-Ge Yayınları.
 • M. Şemsettin : HURAFATTAN HAKİKATE.
 • Mahmut Ragıp (Kösemihal) : ANADOLU TÜRKÜLE-Rİ VE MUSİKİ İSTİKBALİMİZ, İstanbul, Maarifet Matbaası, 1928.
 • MAMEDOV, Eli Abdurrahman : XATÊ XANIMA DÊRSİMÊ , İstanbul, Med Yayınları, 1994.
 • MASSİGNON, Louis : HALLAC-I MANSUR, ANADOLU ALEVİLİĞİ’NİN FELSEFİ KÖKLERİ, Der.: Niyazi Öktem, İstanbul, Ant Yayınları, 1994.
 • MECİD, Musazâde : ŞİA MEZHEBİ İÇİNDE HULÛL VE TENASÜH, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 1973.
 • Mehmed Süreyya Münci Baba : TARİKAT-İ ALİYE-İ BEKTAŞİYE, İstanbul, Kanaat Kitaphanesi, 1338(1914).
 • Mehmed Süreyya Münci Baba : TARİKAT-I ALİYE-İ RİFAİYE, BEKTAŞİLİK VE BEKTAŞİLER, İstanbul, Kanaat Kitaphanesi, 1335 (1911).
 • MEHMET ALİ HİLMİ DEDEBABA DİVANI,Haz. Bedri Noyan, İstanbul, Merdiven Köyü Şahkulu Sultan Küllüyesini Koruma, Onarma ve Yaşatma Derneği, Tarihsiz.
 • Mehmet Arif : BİNBİR HADİS, İstanbul, İstanbul Kitabevi, 1966. (376-388. Sayfalar Alevilikle İlgili).
 • Mehmet Nazım, KERBELA, Dersaadet, Şems Matbaası, 1327/1911.
 • Mehmet Süreyya (Münci Baba ) : BEKTAŞİLİK VE BEKTAŞİLER, İstanbul, Şems Matbaası, 1914/1330. [ Yeni Baskı : TARİKAT-I ALİYYE-İ BEKTAŞİYE (YÜCE BEKTAŞİ TARİKATI), Sadeleştiren : Ahmet Gürtaş,Ankara, Diyanet Vakfı Yayınları, 1995.]
 • Mehmet Şerafettin : SİMAVNA KADISI OĞLU ŞEYH BEDRETTİN, İstanbul, 1924.
 • MEMMEDOV, Ezizağa : ŞAH İSMAYIL HATAYİ, Azerbaycan CCP Elmler Akademiyası Neşriyatı, c.I, Bakû, 1973.
 • MERİÇ, Rıfkı Melul : HURUFİLİK, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Basılmamış Mezuniyet Tezi, Ankara, 1935.
 • METİN, Aşık Ali : PENÇEİ EL ABA, İstanbul, Aydınlar Matbaacılık, 1992.
 • MİLLETLERARASI AHMED YESEVÎ SEMPOZ-YUMU BİLDİRİLERİ, (26-27 Eylül 1991), Ankara, 1992.
 • MİRCAFERİ, Hüseyin : ŞİİLİK VE SAFEVİ ŞİİLİĞİ, İstanbul, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1972.
 • MUHAMMED RIZA : KAHRAMANLAR KAHRAMANI HAZRETİ ALİ’NİN İSLAMİYETE BÜYÜK HİZMETİ , Çev.S.M.Yurdatap, İstanbul, Adil Ceylan basımevi, 1950.
 • Muharrem Efendi : MERSİYE, İstanbul, Takvihane i Amire, Muharrem 1290 / 1873.
 • MUSEVİ, Seyyid İmam Ruhullah : KERBELA MESAJI, Çorum, Aşura Yayınları, 1993.
 • MUZAFFER, Muhammed Rıza’l : ŞİA İNANÇLARI, Çev: Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul, Zaman Yayınları, 1978.
 • MÜMTAZ, Selman : AZERBAYCAN EDEBİYATI-NIN GAYNAGLARI, Tertip eden : Resim Tağıyev, Bakü, Yazıcı 1986.
 • Münci Baba : TARİKAT-I ALİYYE-İ BEKTAŞİY-YE, İstanbul, 1338-1340.
 • Naşit Hakkı (Uluğ) : DEREBEYİ VE DERSİM, Ankara, Hakimiyet-i Milliye Matbaası, 1932.
 • NECEFZADE, Yakup Kenan : EHL-İ BEYT VE 12 İMAM, İstanbul, Yeni Şark Maarif Kütüphanesi, 1966.
 • Necib Asım : BEKTAŞİ İLM-İ HALİ, İstanbul, Kanaat Kütüphanesi, 1343/1925.
 • NECİOĞLU, G.: BİLALUŞAĞI KÖYÜ MİMARİSİNİN TARİHSEL SÜREKLİLİĞİ , İTÜ Mimarlık Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, 1987.
 • NESAİ, İmam : HADİSLERLE HZ.ALİ, İz Yayıncılık.
 • Nesîmî (Seyyid) : DİVAN, İstanbul, 1260.
 • NİZAMOĞLU, Hüseyin : HATAY İLİNDE ÖLÜ VE ÖLÜMLE İLGİLİ EFSANELER, 1979.
 • NOYAN, Bedri : BEKTAŞİLİK ALEVİLİK NEDİR ? Ankara, Doğuş Matbaacılık, 1985.
 • NOYAN, Bedri : DEMİR BABA VİLAYETNAMESİ, İstanbul, Can Yayınları, 1996.
 • NOYAN, Bedri : SEYYİD ALİ SULTAN(KIZIL DELİ) VİLAYETNÂMESİ, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1990.
 • NOYAN, Bedri : HACI BEKTAŞ-I VELİ MANZUM VİLAYETNAMESİ, 2.b., İstanbul, Can Yayınları, 1996.
 • NOYAN, Bedri : TÜRK MİLLİ KÜLTÜRÜNDE VE KURTULUŞ SAVAŞINDA BEKTAŞİLER, Ankara, Tekışık Matbaası, 1990.
 • NOYAN,Bedri : HACIBEKTAŞ’TA PİREVİ VE DİĞER ZİYARET YERLERİ, İzmir, Ticaret Matbaası, 1964.
 • NOYAN, Bedri : KUR’ÂN-I KERİM (TÜRKÇE-ŞİİR), Ankara, Ardıç Yayınları, 1997.
 • NOYAN, Bedri : TÜRK MİLLİ KÜLTÜRÜNDE VE KURTULUŞ SAVAŞINDA BEKTAŞİLER, Ankara, Tekışık Matbaası, 1990.
 • NURSİ, Bediuzzaman Said : RİSALE-İ NUR’DA ALEVİLİK VE İMAMET MESELESİ, İstanbul, İttihad Yayınları, 1993.
 • Nüzhet(Sadettin) : XII. ASRINSAZ ŞAİRLERİNDEN PİR SULTAN ABDAL, İstanbul, 1929.
 • OCAK, Ahmet Yaşar : (Babailer İsyanı) XIII. YÜZYILDA ANADOLU’DA BABA RESUL (BABAİLER) İSYANI VE ANADOLU’NUN İSLAM-LAŞMASI TARİHİNDEKİ YERİ, İstanbul, Dergah Yayınları, 1980. (Genişletilmiş 2. baskısı : Babailer İsyanı, Aleviliğin Tarihsel Altyapısı Yahut Anadolu’da İslam Türk Heterodoksisinin Teşekkülü, İstanbul, Dergah Yayınları, 1996)
 • OCAK, Ahmet Yaşar : BEKTAŞİ MENÂKIB-NÂMELERİNDE İSLAM ÖNCESİ İNANÇ MOTİFLERİ, İstanbul, Enderun Kitabevi, 1983.
 • OCAK, Ahmet Yaşar : İSLAM-TÜRK İNANÇLARIN-DA HIZIR YAHUT HIZIR-İLYAS KÜLTÜRÜ, Gen.2.b., Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Yayınları, 1990.
 • OCAK, Ahmet Yaşar : MENAKIBNAMELER, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1992.
 • OCAK, Ahmet Yaşar : OSMANLI İMPARATORLU-ĞUNDA MARJİNAL SUFİLİK: KALENDERİLER (XIV-XVII YÜZYILLAR) Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1992.
 • OCAK, Ahmet Yaşar : OSMANLI İMPARATORLU-ĞUNDA XVII.ASIRDA ANADOLUDA ZAVİYE-LER, İstanbul, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yayınlanmamış Mezuniyet Tezi, 1971.
 • OCAK, Ahmet Yaşar : TÜRK FOLKLORUNDA KESİK BAŞ, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1989.
 • OCAKLI, Mehmet : ALEVİ-SÜNNİ KARDEŞLİĞİ, İstanbul, Karaca Ahmet Sultan Derneği Yayınları, 1978. (Mehmet Yaman bu kitapçığı Mehmet Ocaklı adıyla yayınlamıştır.)
 • ODYAKMAZ, A.Nevzad : BEKTAŞİLİK-MEVLEVİLİK-MASONLUK, İstanbul, İnkılap Kitabevi, 1988.
 • OĞUZ, Burhan : ANADOLU ALEVİLİĞİNİN KÖKENLERİ, İstanbul, İstanbul Matbaası, 1967.
 • OĞUZCAN, Ümit Yaşar (Derleyen) : AŞIK VEYSEL, DOSTLAR BENİ HATIRLASIN, BÜTÜN ŞİİRLERİ, SANATI, HAYATI, 9.b., İstanbul, Özgür Yayın Dağıtım, 1991.
 • OKAY, Haşim Nezihî : DEVELİ’Lİ (EVEREK)Lİ SEYRANÎ, İstanbul, İstanbul Maarif Kütüphanesi, 1963.
 • ONAT, Hasan : EMEVİLER DEVRİ Şİİ HAREKET-LERİ VE GÜNÜMÜZ ŞİİLİĞİ, İstanbul Diyanet Vakfı Yayınları.
 • ORHONLU, Cengiz : OSMANLI İMPARATORLU-ĞUNDA AŞİRETLERİ İSKAN TEŞEBBÜSÜ (1691-1925) İstanbul, 1963.
 • Osman Şems : MERSİYEİ CENAB-I SEYYİDÜŞÜ-HEDA, İstanbul, Uhuvvet Matbaası, 1327/1909.
 • OTYAM, Fikret : HÛ DOST, Genişletilmiş 3.b., İstanbul, Nefes Yayınları, 1995.
 • OY, Aydın : YÜZYILLAR BOYUNCA TEKİRDAĞ-LI ŞAİRLER VE YAZARLAR, Tekirdağ Valiliği Yayını, 1985.
 • OYTAN, M. Tevfik : BEKTAŞİLİĞİN İÇ YÜZÜ, İstanbul, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1965.
 • OYTAN, Mustafa : MEVLİDİ ALİ, HZ.ALİ’NİN KERAMET VE MUCİZELERİNİN DESTANSI ÖYKÜLERİ, Eskişehir, Özgür Matbaası, 1996.
 • ÖKTEM, Niyazi : LAİKLİK, DİN VE ALEVİLİK YAZILARI, İstanbul, Ant Yayınları, 1994.
 • ÖRNEK, Sedat Veyis : ANADOLU FOLKLORUNDA ÖLÜM, Ankara, DTCF Yayınları, 1971.
 • ÖRNEK, Sedat Veyis : SİVAS VE ÇEVRESİNDE BATIL İNANÇLARIN VE BÜYÜSEL İŞLEMLE-RİN ETNOLOJİK TETKİKİ, Ankara, 1966.
 • ÖZ, Baki : ALEVİLİĞE İFTİRALARA CEVAPLAR, İstanbul, Can Yayınları, 1996.
 • ÖZ, Baki : ALEVİLİK İLE İLGİLİ OSMANLI BELGELERİ, İstanbul, Can Yayınları, 1995.
 • ÖZ, Baki : ALEVİLİK NEDİR? , İstanbul, Der Yayınları, 1995.
 • ÖZ, Baki : ALEVİLİĞİN TARİHSEL KONUMU, İstanbul, Der Yayınları, 1995.
 • ÖZ, Baki : KURTULUŞ SAVAŞINDA ALEVİ-BEKTAŞİLER, İstanbul, Ant Yayınları, 1992.
 • ÖZ, Baki : BEKTAŞİLİK NEDİR? , İstanbul , Der Yayınları, 1997.
 • ÖZ, Gülağ : İSLAMİYET, TÜRKLER, ALEVİLİK, BİNDÖRTYÜZ YILLIK MUHALEFET, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1995.
 • ÖZ, Gülağ : BÜTÜN YÖNLERİYLE AŞIK VEYSEL, Ankara, Ayyıldız Yayınevi, 1994.
 • ÖZ, Gülağ : ALEVİLİĞİN TARİHİ KÖKLERİ VE ANADOLU ERENLERİ, Ankara, Uyum Yayınları, 1996.
 • ÖZBAŞ, Ömer : GAZİANTEP DOLAYLARINDA TÜRKMENLER VE BARAKLAR, Gaziantep, Cihan Matbaası, 1958.
 • ÖZBAYRI, Kemal : TAHTACILAR VE YÖRÜKLER, Bibliotheque archeologue et historique de I’Institut Francais d’Archeologie d’Istanbul, XXIII, Paris, 1972.
 • ÖZBERK, Adnan :DERSİM YAYLALARIN DELİSİ, İstanbul, Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi, 1950.
 • ÖZBEY, Cemal : ALEVİLİK ÜZERİNE TARTIŞMA-LAR, Ankara, Emek Basımevi, 1963.
 • ÖZBEY, Cemal : FAKİRİ, Ankara, 1953.
 • ÖZBEY, Cemal : SADIK BABA, Ankara, Emek Basım-Yayınevi, 1957.
 • ÖZBEY, Cemal : RAFIZİLİK NEDİR? , Ankara, Emek Basım-Yayınevi,
 • ÖZCAN, M. Ümit : ELAZIĞ MERKEZ, ARINDIK, BEŞİK VE SÜN KÖYLERİ AĞZI, 1987.
 • ÖZCAN, Mesut :DERSİM (ZAZA) ATASÖZLERİ, İstanbul, Kaynak Yayınları, 1992.
 • ÖZCAN, Mesut : DERSİM AŞK TÜRKÜLERİ, İstanbul, Kaynak Yayınları, 1995.
 • ÖZCAN, Pir Sultan : VARLIĞIN DOĞUŞU, (BEYAN EDEN : BAŞKÖYLÜ HASAN EFENDİ), İstanbul, Anadolu Matbaası, 1992.
 • ÖZDEMİR, Haydar : TARİGAT GÜLÜ, Tokat Güven Matbaası, Tarihsiz.
 • ÖZER, İbrahim (Dede) : TANRI VE İNSAN, KEMA-LÂT YOLU, Adana, Gözde Yayınevi, 1996.
 • ÖZER, Kemal : BALIKESİR HALK ADET VE İNANMALARI, Bölüm 1, Balıkesir, Vilayet Matbaası, 1935.
 • ÖZERDEM, Ahmet : SADIK BABA, İstanbul, Anadolu Matbaası, 1996.
 • ÖZERDEM, Ahmet : TARİHİ, KÜLTÜRÜ, FOLK-LORUYLA KARAÖZÜ, İstanbul, Cem Matbaacılık, 1994.
 • ÖZERDİM, Sami N. : SEÇİLMİŞ BEKTAŞİ FIKRA-LARI, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1975.
 • ÖZGÜREL, Nihad : İSLAMIN BELASI YEZİD, İzmir, Moripek Basımevi, 1958.
 • ÖZKAN, Ali-İzzet : ALİ BABA KİMDİR? ,Ankara, Ayyıldız Basımevi, 1958.
 • ÖZKIRIMLI, Atilla : TOPLUMSAL BİR BAŞKAL-DIRININ İDEOLOJİSİ ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK, ARAŞTIRMA - İNCELEME, Gen.2.b., İstanbul, Cem Yayınevi, 1993.
 • ÖZKIRIMLI, Atilla : ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK VE EDEBİYATI, İstanbul, Cem Yayınevi, 1985.
 • ÖZKÖK, Burhan : OSMANLILAR DEVRİNDE DERSİM İSYANLARI, (106 Sayılı Askeri Mecmua Lâhikası), İstanbul, Askeri Matbaa, 1937.
 • ÖZLÜ, Fazlı : HZ.ALİ (R.A.) VE ŞAM VALİSİ MUAVİYE, İstanbul, Yaylacılık Matbaası, 1990.
 • ÖZMEN, İsmail : ALEVİ BEKTAŞİ ŞİİRLERİ ANTOLOJİSİ, 5 cilt, Ankara, Saypa Yayınları, 1995.
 • ÖZSOY, Hasan : 1826 SENESİNDE BEKTAŞİ TARİKATININ II.MAHMUD TARAFINDAN KALDIRILMASI, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Mezuniyet Tezi, İstanbul, 1975.
 • ÖZTELLİ, Cahit : PİR SULTAN ABDAL, BÜTÜN ŞİİRLERİ, 7.b., İstanbul Özgür Yayınları, 1989.
 • ÖZTELLİ, Cahit : BEKTAŞİ GÜLLERİ, ALEVİ-BEKTAŞİ ŞİİRLERİ ANTOLOJİSİ, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1973.
 • ÖZTELLİ, Cahit : HALK TÜRKÜLERİ, İstanbul, Varlık Yayınevi, 1959.
 • ÖZTELLİ, Cahit : PİR SULTAN’IN DOSTLARI, İstanbul, Özgür Yayınları, 1984.
 • ÖZTOPRAK, Halil -ERDOĞAN, Hüseyin: KUR’ANDA İBADET MÜSLÜMAN’A SAADET, 3.Kitap, Isparta, Sinan Matbaası, 1963.
 • ÖZTOPRAK, Halil: KUR’ANDA HİKMET TARİHTE HAKİKAT (ALEVİLERDE NAMAZ), 4.b., Ankara, Emek Basım-Yayımevi, 1956.
 • ÖZTÜRK, Yaşar Nuri : TARİHİ BOYUNCA BEKTA-ŞİLİK, İstanbul, Yeni Boyut Yayınları, 1990.
 • ÖZTÜRK, Hıdır : TARİHİMİZDE TUNCELİ VE ERMENİ MEZALİMİ, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1984.
 • ÖZTÜRK, Mürsel : BEKTAŞİ ŞİİRİ, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989.
 • ÖZTÜRK, Mürsel : HACI BEKTAŞ VELİ VE ÇEVRESİNDE OLUŞAN KÜLTÜR DEĞERLERİ BİBLİYOGRAFYASI, Ankara, Neyir Matbaası, 1991.
 • ÖZTÜRK, Sezai : TUNCELİ’DE ALEVİLİK ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DENEME, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Yayınlanmamış Mezuniyet Tezi, 1972.
 • ÖZTÜRK, Yaşar Nuri : TASAVVUFUN RUHU VE TARİKATLER, İstanbul, Sidre Yayınları, 1988.
 • ÖZTÜRK, Yaşar Nuri : AŞK VE HAK ŞEHİDİ HALLÂC-I MANSUR VE ESERİ, 2.b., İstanbul, Yeni Boyut Yayınları, 1996.
 • ÖZYALÇIN, Kadri - GÜRPINAR, Kemal : ŞARKIŞLA-LI SERDARİ, Sivas, Kâmil Basımevi, 1938.
 • ÖZYİĞİT, Seydi : İKİBİN YILLIK TARİHİ İLE LOLAN AŞİRETİ, Elazığ, Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Yayınlanmamış Lisans Tezi, 1988.
 • PAKSOY, Abdülkadir : HACI BEKTAŞ DESTANI, İstanbul, 1992.
 • PAMUKÇU, Ebubekir : DERSİM ZAZA AYAKLAN-MASININ TARİHSEL KÖKENLERİ, İstanbul, Yön Yayınları, 1992.
 • PASİN, M.Hidayet-ÇELİK, Ş.Vedat : ERZİNCAN; TARİH-COĞRAFYA-FOLKLOR, Kardeş Matbaası, 1962.
 • PEHLİVAN, Battal : ALEVİ-BEKTAŞİ DÜŞÜN-CESİNE GÖRE ALLAH, İstanbul, Yaprak Yayınları, 1991.
 • PEHLİVAN, Battal : ALEVİLER VE DİYANET, 2.b., İstanbul, Pencere Yayınları, 1994.
 • Pertev Naili (Boratav) : KÖROĞLU DESTANI, İstanbul, Evkaf Basımevi, 1931.
 • PESENDİ, Kütahyalı Hacı : YUNUS EMRE, İstanbul, Halk Bilgisi Derneği, 1929.
 • PİR SULTAN ABDAL HAYATI VE ŞİİRLERİ,İstanbul, İstanbul Maarif Kütüphanesi, 1966.
 • PİR SULTAN ABDAL, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1990.
 • PİROĞLU, Hüseyin : EVLİYALAR YATAĞI ANADOLU (İNSANA HİZMET ALLAHIN YOLU) (3 SÜNNET, 7 FARZ, 4 KAPI, 40 MAKAM), Ankara, Fon Matbaası, 1992.
 • Prof.1400 (Nazmi Nizami Sakallıoğlu) : EHLİBEYT DAVASI, İstanbul, Gülbay Yayıncılık, 1989.
 • Prof.1400 (Nazmi Nizami Sakallıoğlu) : İSLAM TARİHİ, EHLİBEYT DAVASI, DİN ADINA UYDURULAN YALANLAR, cilt 2, İstanbul, Gülbay Yayıncılık, 1992.
 • RAMAZANOĞLU, Mustafa :HAKİKİ ALEVİLER MÜSLÜMANDIR, 2.b., İstanbul, 1984.
 • REÇBER, Ahmet : ANADOLU ALEVİLERİNDE CEM VE ONİKİ HİZMET, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Bitirme Çalışması, 1996.
 • RİŞVANOĞLU, Mahmut : SAKLANAN GERÇEK : KURMANCILAR VE ZAZALARIN KİMLİĞİ, 2 cilt, Ankara, Tanmak, 1994.
 • ROUX, Jean Paul : TÜRKLERİN VE MOĞOLLA-RIN ESKİ DİNİ, Türkçesi : Aykut Kazancıgil, İstanbul, İşaret Yayınları, 1994.
 • ROUX, Jean Paul : TÜRKLERİN TARİHİ BÜYÜK OKYANUS’TAN AKDENİZ’E İKİ BİN YIL, 4.b, Çev : Galip Üstün, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1995.
 • Sadettin Nüzhet : GEDAÎ, İstanbul, Sühulet Kütüphanesi, 1933.
 • Sadettin Nüzhet : KÂTİBÎ, İstanbul, Sühulet Kütüp-hanesi, 1933.
 • Sadettin Nüzhet : KULOĞLU, İstanbul, Sühulet Kütüp-hanesi.
 • Sadettin Nüzhet : TÜRK EDEBİYATI, İstanbul, Sühulet Kütüphanesi, Tarihsiz.
 • SAĞDIÇ, Ozan :HACIBEKTAŞ KILAVUZU, Ankara, Pan Ofset, 1990.
 • SAKALLIOĞLU, Nazmi Nizami (Prof.1400) : HZ. ALİ’NİN BABASI BÜYÜK İNSAN EBU TALİB, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1995.
 • SAKALLIOĞLU, Nazmi Nizami (Profesör 1400) : EHLİBEYT MUHİBBİNİN EL KİTABIDIR, EHLİBEYT İLMİHALİ, İstanbul, Gülbay Yayıncılık, 1992.
 • SAKALLIOĞLU, Nazmi Nizami (Profesör 1400) : EHLİBEYT MUHİBBİNİN EL KİTABIDIR, DİNDE YALAN YOKTUR, İstanbul, Gülbay Yayıncılık, 1990.
 • SAKAOĞLU, Saim : ANADOLU TÜRK EFSANELE-RİNDE TAŞ KESİLME MOTİFİ VE BU EFSANELERİN TİP KATALOĞU, Ankara, Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, 1980.
 • SALCI, Vahit L. : GİZLİ TÜRK MUSİKİSİ VE TÜRK MUSİKİSİNDE (ARMONİ) MESELELERİ, İstanbul, 1940.
 • SALCI, Vahit Lütfi : GİZLİ TÜRK DİNİ OYUNLARI, İstanbul, Numune Matbaası, 1941.
 • SAMANCIGİL, Kemal : ALEVİ ŞİİRLERİ ANTOLO-JİSİ, İstanbul, Gün Basımevi, 1946.
 • SAMANCIGİL, Kemal : BEKTAŞİLİK TARİHİ, İstanbul, Emniyet Kütüphanesi, 1945.
 • SAMANCIGİL, Kemal - ERİŞEN, İhsan Mesut : HACI BEKTAŞ VELİ, BEKTAŞİLİK VE ALEVİLİK TARİHİ, Ankara, Ay Yayınevi, 1966.
 • SARAY, Mehmet : TÜRK-İRAN MÜNASEBETLE-RİNDE ŞİİLİĞİN ROLÜ, Ankara, Türk Kültürü Yayınları, 1990.
 • SAUSSEY, Edmond : TÜRK HALK EDEBİYATI, Çev.: İlhan Başgöz, Ankara, 1952.
 • SAVAŞ, Saim : BİR TEKKENİN DİNİ VE SOSYAL TARİHİ, SİVAS ALİ BABA ZAVİYESİ, İstanbul, Dergah Yayınları, 1992.
 • SAYGI, Hakkı : HAZRET-İ ALİ’NİN FAZİLETLERİ VE MENKIBELERİ, İstanbul, Saygı Yayınları, 1997.
 • SAYGI, Hakkı : OTMAN BABA VE VELAYETNAMESİ, İstanbul, Saygı Yayınları, 1996.
 • SAYGI, Hakkı : ŞEYH ŞAFİ BUYRUĞU VE RUMELİ BABAĞAN (BEKTAŞİ) ERKÂNLARI, İstanbul, Saygı Yayınları, 1996.
 • SAYGUN, A.Adnan : HALK TÜRKÜLERİ, İstanbul, Hüsnü Onaran Basımevi, Tarihsiz.
 • SAYGUN, Ahmed Adnan : KARACAOĞLAN, Ankara, Ses ve Tel Birliği Yayınları, 1952.
 • SELCAN, Zılfi : ZAZA MİLLİ MESELESİ HAKKIN-DA, Ankara, Zaza Kültürü Yayınları, 1994.
 • Senih : MERSİYE-İ ŞERİF, İstanbul, Ceridei Askeriye Matbaası, 10 Muharrem 1288/1 Nisan 1871.
 • Senih : VAKIAİ KERBELÂ MUKADDEMESİ, İstanbul, Ceridei Askeriye Matbaası, 10 Muharrem 1289/ 21 Mart 1872.
 • SERDAR, Ümit : XV-XVI. YÜZYILLARDA ANADO-LU’DA BEKTAŞİLİK VE HURUFİLİK, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Mezuniyet Tezi, 1966.
 • SERHENDİ, Ahmed Farukî : ALEVÎ’YE NASİHAT, 4.b., Çev : Hüseyin Hilmi Işık, İstanbul, Işık Kitabevi, 1969.
 • SERTOĞLU, Murat : 12 İMAM, İstanbul, 1965.
 • SERTOĞLU, Murat : BEKTAŞİLİK NEDİR? İstanbul, Başak Yayınları, 1969.
 • SERTOĞLU, Murat : EVLİYALAR EVLİYASI HÜNKAR HACI BEKTAŞ-I VELİ, İstanbul, Şadırvan Turizm - Yayın, c.I, c.II., 1966.
 • SERTOĞLU, Murat : KERBELA, İstanbul, İtimat Kitap Evi, 1963.
 • SEVENGİL, Refik Ahmet : YÜZYILLAR BOYUNCA HALK ŞAİRLERİ, İstanbul, Atlas Kitabevi, 1965.
 • SEVGEN, Nazmi : ZAZALAR, Haz.Turan Bingöl, Ankara, Zaza Kültürü Yayınları, 1994.
 • SEYİDOĞLU, Bilge : ERZURUM HALK MASAL-LARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (METİNLER VE AÇIKLAMALAR), Ankara, Atatürk Üniversitesi Yayınları, 1975.
 • SEYİRCİ, Musa - TOPBAŞ, Ahmet : AFYONKARAHİ-SAR YÖRESİ TÜRKMEN MEZAR TAŞLARI, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Tarihsiz.
 • SEYİRCİ, Musa : ABDAL MUSA SULTAN, İstanbul, Der Yayınları,1992.
 • SEYYİD ALİ SULTAN (KIZILDELİ SULTAN) VİLAYETNAMESİ,Haz.Bedri Noyan, Ankara, Ayyıl-dız Yayınları, Tarihsiz.
 • Seyyid Muhammed Nur (Şerheden) : SİMAVNA KADISIOĞLU ŞEYH BEDREDDİN VARİDAT ŞERHİ, Haz. Mahmut Sadettin Bilginer, İstanbul, 1979.
 • SEZGİN, Abdülkadir : HACI BEKTAŞ VELİ VE BEKTAŞİLİK, 3.b., İstanbul, Sezgin Neşriyat, 1991.
 • SHAW, Stanford : OSMANLI İMPARATORLUĞU VE MODERN TÜRKİYE, 2 cilt (İkinci cilt Ezel Kural Shaw ile), İstanbul, E Yayınları, 1982.
 • SİVAS 2 TEMMUZ,İstanbul, Yön Matbaacılık, 1994.
 • SİVAS KATLİAMI MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORLARI,2 Kitap, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1994.
 • SİVAS KİTABI, BİR TOPLU ÖLDÜRÜMÜN ÖYKÜSÜ,İstanbul, Edebiyatçılar Derneği, 1994.
 • SOYYER , A. Yılmaz : ŞANLIURFA’NIN KISAS BELDESİNDE BİR TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI ÇÖZÜMLEMESİ, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1992.
 • SOYYER, Yılmaz : SOSYOLOJİK AÇIDAN ALEVİ BEKTAŞİ GELENEĞİ, İstanbul, Seyran Kitap, 1996.
 • SÖZENGİL, Tarık Mümtaz : TARİH BOYUNCA ALEVİLİK, İstanbul, Çözüm Yayınları, 1991.
 • SU, Kâmil : BALIKESİR VE CİVARINDA YÜRÜK VE TÜRKMENLER, İstanbul, Resimli Ay Basımevi, 1938.
 • SUNAR, Altan : EVLİYA MENKIBELERİ , İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü Mezuniyet Tezi, İstanbul, 1938-39.
 • SUNAR, Cavit : MELAMİLİK VE BEKTAŞİLİK, Ankara, A.Ü.İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1975.
 • SUNAR, Cavit : ANAHATLARIYLE İSLAM TASAV-VUFU TARİHİ, Ankara, A.Ü.İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1978.
 • Süfli Derviş : FİRDEVSİ-İ RÛMİ MANZUM HACI BEKTAŞ VELİ VİLAYETNAMESİ, Der: Bedri Noyan, Aydın, 1986.
 • Süleyman Fikri : ANTALYA LİVASI TARİHİ, İstanbul, 1338/1922 (Ayrıca 1930, 1940, 1948 yıllarında yeni baskıları yapılmış.)
 • SÜMBÜLLÜ, Esat Sezai : HAKİKİ SEYYİT BATTAL GAZİ HİKAYESİ, İstanbul, Bozkurt Matbaası, 1944.
 • SÜMER, Ali : ANADOLU’DA TÜRK ÖNCÜSÜ, HACI BEKTAŞ VELİ, Ankara, Yeni Sanat Matbaası, 1970, (1989’da yeniden basıldı.)
 • SÜMER, Ali : HACI BEKTAŞ-I VELİ’NİN SÖYLEYİŞLERİ, Ankara, Yeni Sanat Matbaası, 1974.
 • SÜMER, Ali : HACI BEKTAŞ VELİ’NİN BİLİMSEL YÖNLERİ, Ankara, Yeni Sanat Matbaası, 1975.
 • SÜMER, Faruk : SAFEVİ DEVLETİ’NİN KURULU-ŞU VE GELİŞMESİNDE ANADOLU TÜRKLERİ’-NİN ROLÜ, Ankara, Selçuklu Tarih ve Medeniyet Enstitüsü Yayınları, 1976.
 • SÜMER, Faruk : ÇEPNİLER, İstanbul, Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları, 1992.
 • ŞAHHÜSEYİNOĞLU, Hasan Nedim : MALATYA BALIYAN AŞİRETİ, Malatya, ABC Kitabevi, 1991.
 • ŞAHİN, Halis : GARİP GÖNLÜMDE İNSAN SEV-GİSİ, İstanbul, Anadolu Matbaası, 1994.
 • ŞAHİN, Halis : HAK VE HAKİKATİN TEMELİ "SEVGİ"DİR , İstanbul, Özgün Ajans, 1996.
 • ŞAHİN, Teoman : ALEVİLERE SÖYLENEN YALANLAR, BEKTAŞİLİK SORUŞTURMASI, I, Ankara, Armağan Yayınları, 1995.
 • ŞAHİN, Yusuf : KULHAK, İstanbul, Erenler Matbaası, 1987.
 • ŞAKİR, Ziya : MEZHEPLER TARİHİ, ŞİİLİK, SÜNNİLİK, BEKTAŞİLİK, ALEVİLİK, İstanbul, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1967.
 • ŞAKİR, Ziya : BEKTAŞİ FIKRALARI, İstanbul, Tasvir Neşriyat, 1943.
 • ŞAKİR, Ziya : HZ. ALİ VE ÖĞÜTLERİ, İstanbul, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1955.
 • ŞAPOLYO, Enver Behnan : MEZHEPLER VE TARİKATLER TARİHİ, İstanbul, Türkiye Yayınevi, 1964.
 • ŞAPOLYO, Enver Behnan : TÜRK EFSANELERİ, İstanbul, Rafet Zaimler Kitabevi, 1947.
 • ŞAPOLYO, Enver Behnan : KIRŞEHİR BÜYÜKLERİ, Ankara, San Matbaası, 1967.
 • ŞARDAĞ, Rüştü : HER YÖNÜYLE HACI BEKTAŞ VELİ VE EN YENİ ESERİ ŞERH-İ BESMELE, İzmir, Karınca Matbaacılık, 1985.
 • ŞEHBENDERZADE HİLMİ EFENDİ : HZ. ALİ DİVANI , İstanbul, Der Yayınları,
 • ŞEKER, Seyyid Veysel Semih : SEYYİDNAME, İstanbul, 1994.
 • ŞEKER, Veysel Semih : ALEVÎ İSLAM İLMİHALİ CAFERİ MEZHEBİ FIKHI, İstanbul, Mert Matbaacılık, 1994.
 • ŞENER, Cemal - İLKNUR, Miyase : ŞERİAT VE ALEVİLİK, İstanbul, Ant Yayınları.
 • ŞENER, Cemal : ALEVİ TÖRENLERİ, İstanbul, Ant Yayınları, 1995.
 • ŞENER, Cemal : ALEVİLİK OLAYI, İstanbul, Yön Yayıncılık, 1989.
 • ŞENER, Cemal : BENİM KÂBEM İNSANDIR, İstanbul, Ant Yayınları, 1996.
 • ŞENER, Cemal (Derleyen) : ALEVİLİK ÜSTÜNE NE DEDİLER, İstanbul, Ant Yayınları, 1990.
 • ŞENER, Cemal : ALEVİ SORUNU ÜSTÜNE DÜŞÜNCELER, İstanbul , Ant Yayınları, 1994.
 • ŞENER, Cemal : ATATÜRK VE ALEVİLER, İstanbul, Ant Yayınları, 1991.
 • ŞENER, Cemal : BİHATAYIK EVLADI KERBE-LAYIK, KERBELADAN SEYİT RIZAYA, İstanbul, Ant Yayınları, 1995.
 • ŞENER, Cemal : YAŞAYAN ALEVİLİK, 3.b. İstanbul, Ant Yayınları, 1995.
 • ŞEREFEDDİN, M. (M.Şerefeddin Yaltkaya) : SİMAVNA KADISIOĞLU BEDREDDİN, İstanbul, 1341 (1924).
 • ŞERİATİ, Ali : ALİ YALNIZDI, Endişe Yayınları.
 • ŞERİATİ, Ali : FATMA FATIMA’DIR, İstanbul, Dünya Yayınları.
 • ŞİMŞEK, Mehmet : ALEVİ OZANLAR, İstanbul, Can Yayınları, 1995.
 • ŞİMŞEK, Mehmet : HIDIR ABDAL SULTAN OCAĞI, İstanbul, Anadolu Matbaacılık, 1991.
 • Şükrü : SEYYİD BATTAL GAZİ, İstanbul, 1334.
 • TABATABAİ, Allame : TARİHİ, SİYASİ, İLMİ, İRFANİ, VE AHLAKİ BOYUTLARIYLA İSLAM’-DA ŞİA, İstanbul, Kevser Yayınları, 1993.
 • TAM HAKİKİ HÜSNİYE,Haz.Hasan Ayyıldız, İstanbul, Ayyıldız Yayınları, 1970.
 • TAM HAKİKİ İMAM CAFER-İ SADIK BUYRUĞU,İstanbul, Mizah Yayınları, 1989.
 • TANKUT, Hasan Reşit : ALEVİLİĞİN MENŞEİ, İçel, 1938.
 • TANKUT, Hasan Reşit : NUSAYRİLER VE NUSAY-RİLİK, Ankara, Ulus Basımevi, 1938.
 • TANRIKULU, Raşit : ALEVİ FELSEFESİNDE KAMİL İNSAN “MÜRŞİDİ KAMİL”, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1994.
 • TANRIKULU, Raşit : ALEVİLİK MUZAFFERİYET-TİR VE İSLAM DİNİ’NİN TEMELİDİR, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1994.
 • TANRIKULU, Raşit : CEMDE MAKAMLAR VE 12 HİZMET BİLGİSİ, Ankara, Şura Yayıncılık, Tarihsiz.
 • TANRIKULU, Raşit : ADEMİ FARKEDEN ALLAH2I BİLİR , Ankara, Güven Matbaası, 1989.
 • TANRIKULU, Raşit : HAZRETİ FATIMA’NIN FAZİLETİ VE KİMLİĞİ, Ankara, Ayyıldız Yayınları, Tarihsiz.
 • TANRIKULU, Raşit : SECDE-İ HAK , Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1985.
 • TANRIKULU, Raşit : RUH-İ ZİBA NEDİR VE BEŞ ESMA KİMDİR , Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1987.
 • TARIM, Cevat Hakkı : KIRŞEHİR TARİHİ ÜZE-RİNDE ARAŞTIRMALAR I, Kırşehir, Vilayet Basımevi, 1938.
 • TARIM, Cevat Hakkı : TARİHTE KIRŞEHRİ-GÜLŞEHRİ VE BABAİLER, AHİLER, BEKTAŞİ-LER, 3.b., İstanbul, Yeniçağ Matbaası, 1948.
 • TAŞ, Alev : POYRAZ NAHİYESİ VE KÖYLERİ (ELAZIĞ) AĞZI, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Yayımlanmamış Lisans Tezi), Elazığ, 1984.
 • TEKİN, Abdullah :BABALILAR AYAKLANMASI, Ankara, Karacan Matbaası, 1978.
 • TEKİN, Hayri : ELAZIĞ İLİ POYRAZ NAHİYESİ COĞRAFİ KONUMU, KÜLTÜRÜ, GELENEKLE-Rİ, VE GÖRENEKLERİ, 1979.
 • TEMREN, Belkıs : BEKTAŞİLİĞİN EĞİTSEL VE KÜLTÜREL BOYUTU, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1994.
 • TİMUROĞLU, Ali Kemal : MAZGİRT (TUNCELİ) HALK İNANÇLARINDA AĞIZ ÖZELLİKLERİ, Elazığ, Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Yayınlanmamış Lisans Tezi, 1987.
 • TİMUROĞLU, Vecihi : DERSİM TARİHİ, İstanbul, Yurt Kitap Yayın, 1991.
 • TİMUROĞLU, Vecihi : SİMAVNA KADISIOĞLU ŞEYH BEDRETTİN VE VARİDAT, İstanbul, Türkiye Yazıları Yayınları, 1979.
 • TİMUROĞLU, Vecihi : BİR SÜRGÜNÜN EZGİLERİ (DERSİM DESTANI), Ankara, AKS Yayıncılık, 1990.
 • TOGAN, A.Zeki Velidi : UMUMİ TÜRK TARİHİNE GİRİŞ, c.I. En eski devirlerden 16.Asra kadar, 3.b., İstanbul, Enderun Kitabevi, 1981.
 • TOROS, Taha : TOROSLARDA TAHTACI OYMAK-LARI, Mersin, Mersin Halkevi Neşriyatı, 1938.
 • TÖKİN, Füruzan Hüsrev : İSLAM TARİKATLERİ, İstanbul, M.Sıralar Matbaası, Tarihsiz.
 • TÖKİN, Füruzan Hüsrev : YUNUS EMRE, İstanbul, 1991.
 • TUĞCU, Hüseyin : ALEVÎ-BEKTAŞÎ KÜLTÜ-RÜNDE ŞİİRLERLE HZ.MUHAMMED, Ankara, Genç Erenler Yayınları, 1996.
 • TUĞRUL, Mehmet : HALK TÜRKÜLERİNİN DOĞUŞU ÜZERİNE BAZI NOTLAR, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1946.
 • TUĞRUL, Nazmi : ALEVİ İNANÇLARI VE HÜSNİYE’NİN ÖYKÜSÜ, İstanbul, Er-Tu Matbaası, 1979.
 • TUNCALI, Ali İhsan : EMLEK ALEVİ ŞAİRLERİ, İzmit, Türkyolu Bizimşehir Matbaası, 1967.
 • TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl : ŞAH İSMAİL (BÜYÜK TARİHÎ ROMAN), İstanbul, İnkılap Kitabevi, 1962.
 • TÜRER, Osman : MELAMİLİĞE DAİR, İstanbul, 1983.
 • TÜRK KÜLTÜRÜ VE AHİLİK (XXI. AHİLİK BAYRAMI SEMPOZYUMU TEBLİĞLERİ), Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı, İstanbul, 1986.
 • TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ,Ankara, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Vakfı Yayınları, 1988.
 • TÜRK VAKIF MEDENİYETİ ÇERÇEVESİNDE YUNUS EMRE SEMİNERİ,(Vakıflar Genel Müdürlüğü, 4-5 Aralık 1990), Ankara, 1991.
 • TÜRKAY, Cevdet : BAŞBAKANLIK ARŞİVİ BELGELERİNE GÖRE OSMANLI İMPARATOR-LUĞUNDA OYMAK, AŞİRET VE CEMAATLER, İstanbul, Tercüman Yayınları, 1979.
 • TÜRKDOĞAN, Orhan : ALEVİ BEKTAŞİ KİMLİĞİ- SOSYO ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA, İstanbul, Timaş Yayınları, 1995.
 • TÜRKMANİ, Kudbettin : ALEVİLİK, DOĞUŞU, YAYILIŞI VE HUSUSİYETLERİ, Ankara, Sakarya Basımevi, 1948.
 • UÇMAN, Abdullah : RIZA TEVFİK’İN TEKKE VE HALK EDEBİYATI İLE İLGİLİ MAKALELERİ, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1982.
 • UĞUR, Sait : İÇEL FOLKLORU, Ankara, Ulus Basımevi, 1947.
 • UĞURLU, Ahmet : ALEVİLİKTE CEM VE MUSAHİBLİK, İstanbul, Ufuk Matbaası, 1991.
 • ULUÇAY, Ömer : GÜLBANG, ALEVİLİKTE DUA, Adana, Ajans 1 Yayıncılık, 1992.
 • ULUÇAY, Ömer: ALEVİLİKTE TOPLU İBADET, CEM ERKÂNI, Adana, Hakan Ofset, 1993.
 • ULUĞ, Naşit : TUNCELİ MEDENİYETE AÇILI-YOR, İstanbul, Cumhuriyet Matbaası, 1939.
 • ULUSLARARASI AHİLİK KÜLTÜRÜ SEMPOZ-YUMU,Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 13-15 Ekim 1993, Ankara.
 • ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, (Atatürk Kültür Merkezi, 7-10 Ekim 1991), Ankara, 1995.
 • ULUSOY, A.Celalettin: HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELİ VE ALEVİ-BEKTAŞİ YOLU, 2.b., Ankara, Akademi Matbaası, 1986.
 • ULUSOY, A. Celalettin : HACI BEKTAŞ VELİ KÜLLİYESİ VE DİĞER ZİYARET YERLERİ, Ankara, Ajans Türk Matbaası, Tarihsiz.
 • ULUSOY, A. Celalettin : YEDİ ULULAR, Ankara, Ajans Türk Matbaası, 1989.
 • URAL, Orhan : PİR SULTAN ABDAL, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1982.
 • UYSALLAR, Ferhunde : BEKTAŞİLİK, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Basılmamış Lisans Tezi, İstanbul, 1946.
 • UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı : OSMANLI DEVLETİ TEŞKİLATINA MEDHAL, 4.b., Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1994.
 • UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı : OSMANLI TARİHİ, c.I, 6.b., Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1994.
 • ÜLKEN, Hilmi Ziya : İSLAM DÜŞÜNCESİ, TÜRK DÜŞÜNCESİ TARİHİ ARAŞTIRMALARINA GİRİŞ, 2.b.,İstanbul, Ülken Yayınları, 1995.
 • ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir : TÜRK HALK BİLGİSİNE AİT ARAŞTIRMALAR, İstanbul, Bürhaneddin Basımevi, 1938.
 • VARLIK, Ali Ağa : ALLAH HEDEF-CAN NOKTA (ALEVİ BEKTAŞİLERDE TASAVVUF), İstanbul, Can Yayınları, 1995.
 • VARLIK, Ali Ağa : HANEDAN-I EHL-İ BEYT NEDEN HOR GÖRÜLDÜ? İstanbul, Can Yayınları, 1993.
 • VİCDANİ, Sadık : MELAMİLİK (TOMAR-I TURUK-U ALİYYEDEN MELAMİLİK, İstanbul, 1338-1340.
 • VİLAYETNÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ EL-HORASANİ, İstanbul, Tatyos Matbaası, 1288 (1871).
 • XEMGİN, E.: KÜRDİSTAN'DA DİNİ İNANÇLAR VEETKİLERİ I (İslamiyet Öncesi), İstanbul, Melsa Yay., 1992.
 • XEMGİN, E. : ALEVİLİĞİN KÖKENİNDEKİ MAZDA İNANCI VE ZERDÜŞT ÖĞRETİSİ, İstanbul, Berfin Yayınları, 1995.
 • YAĞIZ, Süleyman : ALEVİ AYDINLARI ALEVİ DEDELERİ, İstanbul, Utku Yayınları, 1994.
 • YALÇINKAYA,Ayhan: ALEVİLİKTETOPLUMSAL KURUMLAR VE İKTİDAR, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, 1996.
 • YALGIN, Ali Rıza : TOROSLARDA KARATEPELİ BÖLGESİ, Ankara, Ulus Basımevi, 1950.
 • YALMAN (Yalgın), Ali Rıza : CENUPTA TÜRKMEN OYMAKLARI, 2 cilt, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993.
 • YAMAN, Ali : ALEVİLİKDE DEDELİK KURUMU VE İŞLEVLERİ, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyasi Tarih Bölümü Yüksek Lisans (master) Tezi, İstanbul, 1996.
 • YAMAN, Ali : ANADOLU ALEVİLİĞİ VE DEDE-LİK KURUMU, İstanbul, , 1998.
 • YAMAN, Mehmet (Çev.) : SEYYİD NİZAMOĞLU HAYATI-ESERLERİ, DİVANI, Yayınlayan : A.A. Atalay, İstanbul, Can Yayınları, 1976.
 • YAMAN, Mehmet : ALEVİLİK, İNANÇ-EDEB-ERKAN, 4.b., İstanbul, Ufuk Matbaası, 1995.
 • YAMAN, Mehmet : BÜYÜK TÜRK AKINCISI, EVLİYASI, HEKİMİ KARACA AHMET SULTAN HAZRETLERİ, 3.b., İstanbul, Karaca Ahmet Sultan Derneği Yayınları, 1989.
 • YAMAN, Mehmet : ERDEBİLLİ ŞEYH SAFİ VE BUYRUĞU, İstanbul, Ufuk Matbaası, 1994.
 • YAMAN, Mehmet : HACI BEKTAŞ-I VELİ, MAKALAT VE MÜSLÜMANLIK, İstanbul, Gülbay Yayınları, 1989.
 • YAMAN, Mehmet : HIDIR ABDAL SULTAN, İstanbul, Ufuk Matbaası, 1989.
 • YASTIMAN, Şemsi : SAZDAN BİLGİLER, İstanbul, Dizerkonca Matbaası, 1961.
 • YAVUZ, Edip : TARİH BOYUNCA TÜRK KAVİMLERİ, Ankara, Kurtuluş Matbaası, 1968.
 • YELKEN, Enver : KERBELA’DAN BUHARA’YA Kamer Neşriyat.
 • Yeminî (Hafızoğlu) : FAZİLET-NAME, İstanbul, 1327.
 • Yemini : HZ.ALİ’NİN FAZİLETNAMESİ, Çev. Abbas Altunkaş, İstanbul, Can Yayınları, 1991.
 • YENİSEY, Fazıl : BEKTAŞİ KADIN ŞAİRLERİ , İzmir, 1986.
 • YETİŞEN, Rıza: TAHTACI AŞİRETLERİ (ADET, GELENEK VE GÖRENEKLERİ), İzmir, Memleket Gazetecilik ve Matbaacılık, 1986.
 • YETKİN, Çetin : TÜRK HALK HAREKETLERİ VE DEVRİMLER, 3.b., İstanbul, Say Yayıncılık, 1984.
 • YILDIRIM, Ali : BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE ALEVİ-BEKTAŞİ DEYİŞLERİ, 2 cilt, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1995.
 • YILDIRIM, Ali : PİR SULTAN ABDAL YAŞAMI, SANATI, ŞİİRLERİ, Ankara, Ayyıldız Yayıncılık, 1994.
 • YILDIRIM, Celal : BEYAZID-İ BESTAMİ HAZRET-LERİ VE İSLAM TASAVVUFUNUN ÖZÜ, İstanbul, Demir Kitabevi, 1978.
 • YILDIRIM, Dursun : TÜRK EDEBİYATINDA BEK-TAŞİ TİPİNE BAĞLI FIKRALAR (İNCELEME-METİN), Doktora Tezi, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1977.
 • YILDIZ, Bekir : VE ZALİM VE İNANMIŞ VE KERBELA, İstanbul, Cem Yayıncılık, 1989.
 • YILDIZ, Hakkı Dursun : İSLAMİYET VE TÜRKLER, İstanbul, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1976.
 • YILMAZ, A. : BERGAMA’DA FOLKLOR, İzmir, Cumhuriyet Matbaası, 1941.
 • YILMAZ, A. : TAHTACILAR GELENEKLER, Ankara, CHP Halkevi Neşriyatı, 1948.
 • YILMAZ, Kahraman : TUNCELİ MASALLARI (İNCELEME), Elazığ, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Yayınlanmamış Lisans Tezi, 1981.
 • YUSUF FAHİR BABA : KERBELE’YA DAİR BİR İKİ SÖZ VE MERSİYEİ ŞERİFE, İstanbul, Ekicigil Basımevi, 1952.
 • YUNUS EMRE, İstanbul, Halk Bilgisi Derneği Umumi Merkezi, 1929.
 • YUNUS EMRE, NASREDDİN HOCA, HACI BEKTAŞ VELİ DÜŞÜNCESİNDE HOŞGÖRÜ, Haz. Şevket Özdemir, Ankara, 1995.
 • YURDAKUL, Ali : SİVAS : EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNE GÖRE, 1984.
 • YURDATAP, S.M.(Derleyen) : YUNUS EMRE HAYATI-DİVANI, İstanbul, Bozkurt Kitabevi, 1944.
 • YURDATAP, Selami Münir : HAZRETİ ALİ’NİN CENKLERİ, NEMRUT KALESİ, İstanbul, Bozkurt Kitabevi, 1955.
 • YURDATAP, Selami Münir : HZ.ALİ-MUAVİYE MÜCADELESİ, Sıffin Vak’asının İç Yüzü, İstanbul, Halk Kitapçılık, 1965.
 • YURDATAP, Selami Münir : KERBELA FACİASI, İstanbul, Bozkurt Kitap ve Basımevi, 1944.
 • YURDATAP, Selami Münir : BEKTAŞİ FIKRALARI VE NEFESLERİ , İstanbul, 1973.
 • Yusuf Ziya : SEYRANÎ, İstanbul, Sühulet Kütüphanesi, Tarihsiz.
 • YÜCEL, Bilali Habeşi : KAYGUSUZ ABDAL’IN RISALELERİ, KİTAB-I MAĞLATA-RİSALE-İ MAKALAT, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, 1979.
 • YÜRÜKOĞLU, R. : OKUNACAK EN BÜYÜK KİTAP İNSANDIR, TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE ALEVİLİK, İstanbul, Alev Yayınları, 1990.
 • YÜZ SORUDA ALEVİLİK, ALEVİLİĞİN TEMEL-LERİ, Hamburg Anadolu Alevileri Kültür Birliği Yayınları, Tarihsiz.
 • ZELYUT, Rıza : ALEVİ - BEKTAŞİLERDE MİZAH, İstanbul, Alev Yayınları.
 • ZELYUT, Rıza : ALEVİLER NE YAPMALI? (ŞEHİRLERDEKİ ALEVİLERİN SORUNLARI - ÇÖZÜMLERİ), İstanbul, Yön Yayınları, 1993.
 • ZELYUT, Rıza : HALK ŞİİRİNDE GERÇEKÇİLİK, 2.b., İstanbul, Yön Yayıncılık, 1982.
 • ZELYUT, Rıza : OSMANLI’DA KARŞI DÜŞÜNCE VE İDAM EDİLENLER, 2.b., İstanbul, Alev Yayıncılık, 1992.
 • ZELYUT, Rıza : ÖZ KAYNAKLARINA GÖRE ALEVİLİK, İstanbul, Anadolu Kültürü Yayınları, 1990.
 • ZEYDAN, Corci : KERBELA YANGUSU, Bakü, Mart 1910.
You are here: Bibliyografya Türkçe Kitaplar