Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ALEVİLİK HAKKINDA 4 BİLİMSEL TOPLANTI VE SUNULAN BİLDİRİLER

Yazdır PDF

 

(02.12.2001)

  • ERVAK 1. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI VE EVLİYALARI KONGRESİ BİLDİRİLERİ, 13-16 Ağustos 1998, Ankara, 1998.
  • Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi,I. TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, (22-24 Ekim 1998-ANKARA), Ankara, 1999.
  • I.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, (27-28-29 Nisan 2000-ANKARA).
  • ULUSLARARASI ANADOLU İNANÇLARI KONGRESİ BİLDİRİLERİ, (23-28 Ekim 2000-ÜRGÜP), Ankara, ERVAK Yayınları, 2001.

1. Bilimsel Toplantı:

ERVAK 1. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI VE EVLİYALARI KONGRESİ BİLDİRİLERİ, 13-16 Ağustos 1998, Ankara, 1998.

--Prof. Dr. İlhan Başgöz: Türk Toplumunda Dervişin Sosyal Fonksiyonu, s.1-8.

--Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın: Sarı Saltuk’un Türbe ve makamları Üzerine, s.9-28.

--Prof. Dr. Metin Akar: Kutup Osman Efendi ve Kıbrıs’ta bıraktığı izler, s.29-42.

--Doç. Dr. Erman Artun: Adana Yağmur Yağdırma Törenlerinde “Boğa Dede, Bulut Dede ve Tosun Dede Kültü” , s.43-51.

--Doç. Dr. Muhammet Beşir Aşan: Fırat Kenarında Bir Horasan Ereni Şeyh Ahmet Dede, s.53-62.

--Prof. Dr. Muhan Bali: Erzurum’un Manevi Mimarlarının Anadolu Evliyaları İle İlgisi, s.63-74.

--Dr. Maria Batça: Romanya-Dobroudja Türk Topluluğunun Toplumsal Hafızasında Sarı Saltık Baba, Babadağ Şehrinin Kuruluş Efsanesi, s.75-84.

--Dr. H. Dilek Batislam: Şevket Bulut’un Hikayelerindeki Veli Tipi, s.85-95.

--Nejat Birdoğan: Otman Baba ve Velayetnamesi , s.97-110.

--Doç. Dr. Nurullah Çetin: Türk Romanında Şeyh ve Evliya Tipi, s.111-122.

--Doç. Dr. Ali Abbas Çınar: Dede Korkut İzinde Üç Kazak Bilgesi: Töle Biy, Kazıbek Biy, Ayteke Biy, s.123-131.

--Bayram Durbilmez: Muhyiddin Abdal’ın Hayatı Etrafında Oluşan Menkabeler, s.133-150.

--Piri Er: Anadolu Aleviliği’nde Eren Kavramının Yoğunluğu’nun Nedenleri, s.151-162.

--Prof. Dr. Nazar Gulla: Türkmen Toprağında Yatan Erenler ve Abu Sahıt Mehneyi, s.163-177.

--Prof. Dr. Cengiz Güleç: Anadolu Eren Kültüründe Özbenlik (Nefs, Self) Kavramına Sosyo-Psikolojik Bakış, s.179-185.

--Prof. Dr. Maarife Hacıyeva: Azerbaycan’da Kız Kalesi Efsanesi, s.187-193.

--Prof. Dr. Nimetullah Hafız: Kosova ve Metohiya’da Erenlerle İlgili Söylentiler, s.195-204.

--Doç. Dr. Cabbar İşankul: Türkistanlı Dört Evliya ve Atalar Kültü, s.205-210.

--Doç. Dr. Hacı Kadir Kadirzade: Nahcivan’da Mukaddesler, Eren ve Evliyalarla İlgili Kutsal Yerler, s.211-225.

--Dr. Yaşar Kalafat: Anadolu Halk Sufizminde Erenlerin Yeri ve Rolleri, s.227-235.

--Doç. Dr. Metin Karaörs: Uluborlu’da Yatan Eren ve Evliyalar, s.237-250.

--Azat Kaya: Balıkesir Halk Kültürü’nde Sarıkız ve Çevresinde Oluşan İnanç ve gelenekler, s.251-263.

--Doç. Dr. Doğan Kaya: Sivas’ta Yatırlar, s.265-280.

--Bilal Kemikli: Kütahya Yöresinde Bir Mutasavvıf Aile: Pir Ahmed ve Ahfadı, s.281-296.

--Yrd. Doç. Dr. Orhan Kılıç: XVI. Yüzyılda Van Gölü Çevresindeki Zaviyeler, s.297-320.

--Prof. Dr. Saadettin Kocatürk: Divan’da Mürşit, Şeyh ve Aşk, s.321-331.

--Esat Korkmaz: Eren ve Evliya Felsefesinde Ölmeden Evvel Ölmek ya da Yaşarken Dirilmek, s.333-355.

--Prof. Dr. Abdülmelik Nisanbayev: Türk Dünyasının Bilge ve Hümanisti Korkut Ata, s.357-359.

--Refiye Okuşluk: Adana Halk Kültüründe Demirtaş Dede Kültü ve Etrafında Oluşan Efsaneler, s.361-372.

--Mustafa Şerif Onaran: Güncel Önemi içinde Yunus Emre’de Nasıl Bir Evliya kimliğivardır? , s.373-382.

--Prof. Dr. Niyazi Öktem: Hallac-ı Mansur ve Türk Dünyası, s.383-393.

--Gülağ Öz: Seyyit Hüseyin Gazi Türbesi Çevresinde Oluşan Kültürel Değerler, s.395-405.

--Kutlu Özen: Karadonlu Can Baba Yatırı (Kara Pirbat Yatırı) , s.407-420.

--Doç. Dr. Kanat Sadıkov: Manas Destanı’nda Kahramanlar ve Evliyalar, s.421-425.

--Alparslan Santur: Eren (Evliya) Mezarları Etrafında Oluşan Şifa ve Sağlık Talebine Yönelik İnanışların Etnolojik Değerlendirmesi, s.427-441.

--Doç. Dr. Ali Sarıkoyuncu: Kütahya Merkez Karaağaç, Kızık, Duva ve Geven Köylerindeki Tekkeler ve Halk İnançlar, s.443-455.

--Dr. Abdülkadir Sezgin: Eren ve Evliya Kavramının Dini, Tarihi, Folklorik izahı ve Eren inancı üzerine düşünceler, s.457-508.

--Hüseyin Şahin: Bir Anadolu Ereni: Kızıl Deli (Malatya’da Kızıl Deli Adı Çevresinde Oluşan Kültürel Değerler) , s.509-535.

--Prof. Dr. D. Vasilyev: Yenisey ve Altay Göktürk Yazıtlarında Kahramanların Adlarıyla Birlikte Rastlanan “Eren” Ünvanının Anlamı Hakkında, s.537-542.

--Dr. Mehmet Yardımcı: Zile’de Yatırlar ve Ziyaret Yerleri İle İlgili inanışlar uygulamalar menkıbeler, s. 543-563.

--Güler Yıldız – Ramazan Çakıroğlu: Mersin İli ve çevresinde yeralan “Şıh (Şeyh) Bedi El-Gaffir” “Muğde (Şeyh Mikdad” ve Eshab-ı Kehf ile İlgili Derlemeler, s. 565-580.

2. Bilimsel Toplantı:

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi

I. TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

(22-24 Ekim 1998-ANKARA), Ankara, 1999.

--Prof. Dr. Enver Hasanoğlu: Sempozyumun Ardından, s. VII-VIII.

--Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu: Karaağaç Köyü’nde Muharrem Kurbanı, s. 1-12.

--Dr. Namık Aslan: Velayetnameye göre Oğuzlar ve Osmanlı Ailesine Anadolu’da Üç Beylik Verilmesi, s. 13-26.

--Aydın Ayhan: Edip Harabi’nin Şiirlerinde Vahdet-i Vücud Kavramı, s. 27-34.

--Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bal: Alevi-Bektaşi Ozanlara Göre Hacı Bektaş Veli (Sosyolojik Bir Çözümleme), s. 35-46.

--Prof. Dr. Muhan Bali: İki Bilim Adamı ve Hacı Bektaş Veli, s. 47-54.

--Yrd. Doç. Dr.. Sait Başer: Heterodoksi, Nakşilik-Bektaşilik, s. 55-58.

--Sadi Bayram: Hacı Bektaş Veli, Merzifon’da Piri Baba, Budapeşte’de Gül Baba ve Bazı Bektaşi Vakıfları, s. 59-62.

--Ayhan Bıçak: Kültürel Süreklilik Çerçevesinde Devlet Anlayışı ve Bektaşilik, s. 63-70.

--Recep Bilginer: Hacı Bektaş ve Barış, s. 71-74.

--Nejat Birdoğan: Seyyid Ali Sultan (Kızıl Deli), s. 75-82.

--Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay: Hacı Bektaş Velayetnamesinde İbadet Unsurları, s.83-92.

--Yrd. Doç. Dr. İsmet Çetin: Tursun Fakih, Hayatı ve Eserleri, s. 93-98.

--Bayram Durbilmez: Muhyiddin Abdal’a Göre Hacı Bektaş ve Otman Baba, s. 99-104.

--Osman Eğri: Alevilik-Bektaşilik Hıristiyanlıktan Etkilenmiş midir?, s. 105-112.

--Dr. Armağan Elçi: Semahlar Dini İçeriklidir “Hak için ola, seyir için olmaya”, s. 113-120.

--Dr. İsmail Engin: Alevilik ve Bektaşilik Araştırmalarında Yöntem, Yaklaşım Sorunu, s. 121-124.

--İsmet Zeki Eyuboğlu: Türk Düşüncesinde Üç Hacı Bektaş Veli, s. 125-128.

--Atilla Fırat: Anadolu Aleviliği, Hacı Bektaş Veli Düşüncesi ve Türk Yaşamına Etkileri, s. 129-134.

--Barbara Frischmuth: Hacı Bektaş Veli’nin Benim eserlerimde yer almasının nedenleri, s. 135-138.

--Prof. Dr. Tuncer Gülensoy: Bektaşi Felsefesinin Anadolu Giyim Kuşamına Yansıması, s. 139-142.

--Prof. Dr. Önder Göçgün: Hacı Bektaş Veli ve “İnsan İmajı”, s. 143-154.

--Ahmet Hezarfen: Dobruca ve Deliorman’da “Alevi-Bektaşi Tekkeleri”, s. 155-164.

--Prof. Dr. Zafer İlbars: Felsefi Antropolojik Yaklaşımla Yunus Emre, s. 165-168.

--Hayrettin İvgin: Bektaşi Halk Şiirinde Sure ve Ayetler, s. 169-172.

--Doç. Dr. Hacı Kadir Kadirzade: Rus Alimi, Akademik V. A. Kordlevski’nin Bektaşilikle İlgili Araştırmaları Üzerine Bir Açıklama, s. 173-176.

--Dr. Yaşar Kalafat: Bektaşi Türbeleri, s. 177-180.

--Lütfi Kaleli: Cumhuriyet’in 75. Yılında Hacı Bektaş Veli ve Alevilik, s. 181-188.

--Doç. Dr. M. Metin Karaörs: Hoca Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş Veli Okulunda Türkçe Sevgisi, s. 189-192.

--Şakir Keçeli: Bektaşilikte (Alevilikte) Tanrı-Evren-İnsan, s. 193-206.

--Esat Korkmaz: Hacı Bektaş Veli Öğretisi Dört Kapı Kırk Makam, s. 207-240.

--İlyas Küçükcan: Geçmişte ve Günümüzde Hacı Bektaş Veli, s. 241-246.

--Doç. Dr. M. Öcal Oğuz: Bektaşilik Kontektinde Halk Şiiri, s. 247-250.

--Prof. Dr. Niyazi Öktem: Anadolu’da Alevi Düşüncesinin Oluşumu ve Gelişimi, s. 251-262.

--Baki Öz: Hacı Bektaş’ı Oluşturab Düşünsel Kaynaklar, s. 263-266.

--Gülağ Öz: Alevi-Bektaşi-Kızılbaş Tekke ve Ocaklarının İşlevleri ve Türk Kültürüne Katkıları, s. 267-272.

--Kutlu Özen: Sivas-Divriği Yöresindeki Bektaşi Tekkeleri (16.yy-20.yy), s. 273-284.

--Prof. Dr. Mürsel Öztürk: Hacı Bektaş Veli’nin Yaşadığı Devirdeki Nişabur, s. 285-288.

--Mustafa Selmanpakoğlu: Anadolu Aleviliğinin Evrimi, s. 289-292.

--Ali Sümer: Hacı Bektaş Veli ve Öğretileri, s. 293-296.

--Dr. Abdülkadir Sezgin: Bektaşi Geleneği ve Türkiye Aleviliğinin karakteristiği, s. 297-302.

--Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Soyyer: Bilgi Sosyolojisi Açısından Abdal Musa Tekkesi, s. 303.-304

--Nail Tan: Nasreddin Hoca Fıkraları ile Bektaşi Fıkraları Arasındaki Bağlar, s. 305-310.

--Mehmet Temizkan: Bektaşiliğin, Bektaşi Edebiyatının Temel Kaynakları ve Hacı Bektaş Veli’nin Bektaşi Edebiyatına Tesiri, s. 311-316.

--Doç. Dr. Belkıs Temren: Bektaşi ve Alevi Kültüründe Kadın, s. 317-322.

--Doç. Dr. Ali Torun: Tarihi Bir Kaynak Olarak Fütüvvetnamelerde Bektaşilikle İlgili Kayıtlar, s. 323-330.

--Prof. Dr. Orhan Türkdoğan: Alevi-Sünni Bütünleşmesi Niçin Önemli?, s. 331-338.

--Prof. Dr. Fikret Türkmen: Yazılı Kaynaklardaki (Cönklerdeki) Bektaşi Şairlerinin Lşiirlerinde Görülen Yeni Şekiller, s. 339-356.

--Yrd. Doç. Dr. Filiz Kılıç – Yrd. Doç. Dr. Dr. Dr. F. Ahsen Turan: Türk Edebiyatı’nda Duvazdehler, s. 357-368.

--Rabia Kocaaslan Uçkun: Hacı Bektaş Vilayetnamesinde Taş ve Kaya ile İlgili İnançlar, s. 369-374.

--Dr. Ömer Uluçay: Bir Bayraktır Hacı Bektaş, s. 375-378.

--Müjgan Üçer: Pir Sultan Kimin?, s. 379-390.

--Dr. İlyas Üzüm: Vilayetname-i Hacı Bektaş Veli’ye Göre İslam İnanç ve İbadetler, s. 385.

--Yrd. Doç. Dr. Ali Yakıcı: Seyyid Meftuni Dede, s. 391-394.

--Aziz Yalçın: Hacı Bektaş Veli – Bir Yüce Toplum Önderi, s. 395-398.

--Hüseyin Yaltırık: Hacı Bektaş Veli ve Bektaşiliğin Geleneksel Türk Halk Müziğindeki Yeri, s. 399-403.

--Ali Yaman: Geçmişten Günümüze Kızılbaş Alevi Dedeleri, s. 405-423.

--Yrd. Doç. Dr. Dr. Dr. Mehmet Yardımcı: Hacı Bektaş’tan Manevi etki ile Aşıklığa ulaşan mahlas alan Aşıklar ve Aşıkların dilinde Hacı Bektaş sevgisi, s. 425-432.

--Seyfi Yıldırım: Arşiv Belgelerinde Bektaşi Dergahları, s. 433-438.

--Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yücel: Sözlü Gelenek ürünleri ile Vilayetname’de olağanüstü Hamilelik ve Doğum, s. 439-448.

--Ali Aktaş: Kent Ortamında Alevilerin kendilerini tanımlama biçimleri ve inanç ritüellerini uygulama sıklıklarının sosyolojik açıdan değerlendirilmesi, s. 449-482.

3. Bilimsel Toplantı:

I. ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

(27-28-29 Nisan 2000-ANKARA)

--Prof. Dr. Irene Melikoff: Bektaşilik-Alevilik, Tarihi ikilik ve sonuçları, s. 31-37.

--Prof. Dr. Mikail Bayram: Hacı Bektaş-ı Horasani Hakkında Yeni Bir Kaynak Araştırması, s. 38-46.

--Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak: Alevi Bektaşi Düşüncesi Hakkında Genel Bilgiler, s. 47-55.

--İlhan Cem Erseven: Hacı Bektaş Veli’ye yüklenen “Kerametler” ve Varyantları, s. 56-70.

--Ömer Tuncer: 13. Yüzyılda Anadolu ve Evrensel Kültüre Kattıkları, s. 71-80.

--Faik Şahbazlı: Kıpçak Dilleri Antroponimlerinin Lenguistik Hususiyetleri, s. 83-88.

--Şakir İbrahimov: Ahmet Yesevi Düşünceleri ve Tengrilik, s. 89-92.

--Prof. Dr. Kakacan Atayev: XVIII.yüzyıl Türkmen Klasik Edebiyatında Hz. Ali ve Ehl-i Beyt Hakkında Bazı Eserler, s. 93-94.

--Doç. Dr. Hüseyin Bal: Alevi Bektaşi Topluluklarında Dedelik Kurumu (Isparta Örneği), s. 97-121.

--Ramazan Çakıroğlu: Bazı Bektaşi Fıkralarında görülen “sürekli çıkış yolu” üzerine bir çözümleme denemesi, s. 122-131.

--Yrd. Doç. Dr. Dilek Batislam: Divan Şiiriyle Alevi-Bektaşi Şiirinde Kullanılan Bazı Ortak Tasavvuf terimleri, s. 132-145.

--Kutlu Özen: Sivas yöresindeki Bektaşi tekke ve zaviyeleri, s. 146-159.

--İlyas Küçükcan: Tarihsel gelişimi içinde Hacı Bektaş Veli-Seyyid Battal Gazi bağlantısı ve günümüze yansımaları, s. 160-173.

--Yrd. Doç. Dr. Ali Abbas Çınar: Köroğlu Destanının Türkmenistan versiyonunda Hz. Ali, s. 177-190.

--Ali Yaman: Günümüzde Alevilik-Bektaşilik alanındaki aktörlere ilişkin genel bir analiz denemesi, s. 191-225.

--Esat Korkmaz: Hacı Bektaş Veli öğretisinde dört öge, s. 226-254.

--Ersin Gürsoy: Girit’te Hacı Bektaş Veli Tekkesi’nin kuruluşu ve vakıfları (1650-1670), s. 257-261.

--Müslüm Doğan: Alevi Bilgi Sistemi ve toplumsal gelişme, s. 262-267.

--Ali Yıldırım: Alevi öğretisinin kaynağı olarak bektaşi fıkraları, s. 268-285.

--Nilgün Çıblak: Şükür Abdal Evladına Bektaşi tarikatından verilen icazetname ve ziyaretname örnekleri, s. 286-300.

--Doç. Dr. Muhammedrahim Jarmuhammeduli: Hoca Ahmet Yesevi ve Türkistan, s. 303-313.

--Doç. Dr. Atilla Erden: Alevi Bektaşi Giysi Kültürü, s. 314-315.

--Prof. Dr. Abdimalik Nisanbayev: Hoca Ahmet Yesevi’nin Dünya görüşü, s. 316-337.

--Ahat Kurbanov: Sovyetler Birliği’nde Alevi Bektaşi Araştırması, s. 338-342.

--Yrd. Doç. Dr. Kenan Erdoğan: Niyazi-i Mısri’de Al-i Beyt sevgisi ve Alevi meşrep, s. 343-359.

--Prof. Dr. İlhan Başgöz: İlk Türk Muttasıfları, s. 363-370.

--Doç. Dr. Bülent Yorulmaz: Kerbela ve Fuzuli’ye Dair, s. 371-401.

--Doç. Dr. İbrahim Çetin Derdiyok: Bektaşi Nefesleri, s. 402-407.

--Doç. Dr. Erman Artun: Günümüz Adana Aşıklık geleneği Aşıklarından “Aşık Kederi”nin Alevi-Bektaşi edebiyatındaki yeri, s. 408-434.

--Servet Demir: Anadolu Aleviliğinin Evrensel Değerleri, s. 435-441.

4. Bilimsel Toplantı:

ULUSLARARASI ANADOLU İNANÇLARI KONGRESİ BİLDİRİLERİ

(23-28 Ekim 2000-ÜRGÜP), Ankara, ERVAK Yayınları, 2001.

--Özgen Acar: “Ana Tanrıça” gibi, “Baba Tanrı” da Anadolulu!, s. 1-13.

--Dr. R. Bahar Akarpınar: XIII. Yy. Anadolu sahası mutasavvıflarının düşüncelerinde beliren ideal/örnekinsan ve toplum düzeni bağlamında İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin değerlendirilmesi, s. 15-32.

--Samuel Akdemir: İnanç, sevgi ve hoşgörünün beşiği Anadolu, s. 33-35.

--Yrd. Doç. Dr. Sema Altunan: Babailerin, Bayramilerin ve Melamilerin buluştuğu Anadolu kenti Göynük, s. 37-46.

--Dr. Tayfun Atay: Gelenek ve modernlik ilişkisi ekseninde Türkiye’de halk dini ögeleri ve senkretik motifler, s. 47-60.

--Prof. Dr. Mehmet Aydın: Anadolu’da Kybele Kültünün Düşündürdükleri, s. 61-72.

--Yrd. Doç. Dr. Suavi Aydın: Anadolu Hıristiyanlığında Dönüşüm, Misyoner faaliyetlerinin Doğu hıristiyanlığı üzerindeki etkisi ve modernleşme, s. 73-88.

--İbrahim Bahadır: Alevilikte erkân farklılıkları, s. 89-112.

--Doç. Dr. Fuzuli Bayat: Anadolu Halk sufizminin oluşmasında şamanlığın rolü, s. 113-130.

--Prof. Dr. Mehmet Bayraktar: Anadolu müslümanlığı ve dinler arası monolog, s. 131-137.

--Prof. Dr. Beyza Bilgin: İslamda insani ilişkiler. Hoşgörü ve sevgi, s. 139-151.

--Doç. Dr. A. Mevhibe Coşar: Trabzon yöresinde “güneş duası” ve “sis kovma” uygulamaları, s. 153-166.

--Doç. Dr. Ali Çelik: Afganistan’daki Hazara Türkleri ile Doğu Karadeniz bölgesindeki Çepni Türkleri arasında yaşayan halk inançları üzerine bir mukayese denemesi, s. 167-183.

--Dr. Krikor Damadyan: Aziz aydınlatıcı Grigor ve Kayseri’nin Ermeni kilisesi bakımından önemi, s. 185-189.

--Ertuğrul Danık: Dersim mitolojisinin kaynak ve kökenleri hakkında bir deneme, s. 191-207.

--İrina Demçinova: Altaylar’da çocuk doğumu ve ölüm merasimleri, s. 209-213.

--Dr. Lütfi Doğan: Anadolu’da çeşitli inançlar karşısında tutumumuz, s. 215-218.

--Melih Duygulu: Anadolu Ermeni müziğinde bölgesel etkileşimler, s. 219-234.

--Refik Engin: Trakya ve Balkanlarda Bektaşilik, s. 235-244.

--Dr. İsmail Engin: Hatay Nusayrilerinde Din ve Dini algılayış, s. 245-252.

--Piri Er: Çanakkale – Balıkesir Kazdağı Türkmen (Tahtacı)lerinde ikrar aldırma, s. 253-269.

--Prof. Dr. Gürbüz Erginer: Anadolu’da Erenlerin sosyo-kültürel fonksiyonları, s. 271-277.

--Yrd. Doç. Dr. Bilgehan A. Gökdağ: Doğu Karadeniz bölgesinde eski Türk inançlarının izleri, s. 279-290.

--Prof. Dr. Cengiz Güleç: Anadolu Alevi-Bektaşi kimliğinin tarihsel ardalanı, s. 291-297.

--Doç. Dr. Şinasi Gündüz: Dinsel Zenginlik ve kültürel harmoni bağlamında Harran ve Harraniler, s. 299-312.

--Prof. Dr. Suna Güven: Kapadokya Kaya kiliselerinde Aziz Georgios (Aya Yorgi) betimlemeleri, s. 313-325.

--Prof. Dr. Maarife Hacıyeva: Azerbaycan’da Pir inançları, s. 327-343.

--İshak Haleva: Tevratta evrensel ahlak, s. 345-347.

--Prof. Dr. Zafer İlbars: Anadolu inanç kültüründe kadın simgesi, s. 349-354.

--Sinan Kahyaoğlu: İç Asya’nın Kutsal Kazı ve Anadolu’daki etkileri, s. 355-382.

--Cem Karasu: Hititlerde Din ve Anadolu İnançlarına olan etkileri üzerine bazı gözlemler, s. 383-391.

--Sait Kekeç: Çok partili yaşamda inançların siyasette kullanılmasının siyasete etkisi, s. 393-407.

--Sema Kendirci: İnançların hukuka etkisi ve töre cinayetleri, s. 409-413.

--Abdullah Kılıç: Isparta yöresi halk inanışları, s. 415-443.

--Esat Korkmaz: Batıni tasavvufta varoluş çevrimi, s. 445-474.

--Yrd. Doç. Dr. Hasan Köksal: Anadolu inançlarında subjektif bir görüş olan mucize-keramet kavramları ile rasyonalist görüşün ayırtedici özellikleri üzerine, s. 475-483.

--Yrd. Doç. Dr. Behiye Köksal: Gaziantep yöresi halk inanışlarında şamanist etkiler, s. 485-496.

-- Liana Ota Loredana: Aşağı Moesia’daki Cenaze törenlerinde Doğu etkileri, s. 497-513.

-- Liana Ota Loredana: Oriental influences in the funerary rituals from Moseia inferior, s. 515-532.

--Prof. Dr. Irene Melikoff: Yakın ve Ortadoğu’nun Kuraldışı/Heterodoks inançlarında sezgici bilgi ve evrensellik, s. 533-538.

--Gülağ Öz: Mani dini ve Anadolu Aleviliğindeki etkileri, s. 539-547.

--Mevlüt Özhan: Anadolu’da mevsimlik törenler ve bu törenlerdeki inanç öğeleri, s. 549-561.

--Alpaslan Santur-Meltem Santur: Anadolu inançlarının Halk hekimliğine etkileri, s. 563-575.

--Yaşar Seyman: Alevi-Bektaşi geleneğinde Kadın ve günümüz sosyal yaşamında yeri, s. 577-593.

--Dr. William Shepard: Tarsuslu Paul ve Celaleddin-i Rumi’nin Eserlerinde İbrahim peygamber, s. 595-621.

-- Dr. William Shepard: The Figure of Abraham /Ibrahim in the Writings of Paul of Tarsus and Jalal al-Din Rumi, s. 623-657.

--Hüseyin Şahin: Bir Anadolu Ereni: Hasan Basri/Hasan Dede (Malatya’da Hasan Basri adı ve türbesi çevresinde oluşan kültürel değerler üzerine bir araştırma), s. 659-695.

--Yrd. Doç. Dr. Hasan Şener: Midyat Süryanileri ve Mor Gabriel Manastırı, s. 697-705.

--Yrd. Doç. Dr. Hülya Taş: Bursa Şehitler Köyü Halk kültüründe “Hasan Dede ve çevresinde oluşan” inanç ve gelenekler, s. 707-730.

--Ahmet Taşğın: Anadolu’da yok olmaya yüz tutan topluluklardan: Yezidiler, s. 731-752.

--Mehmet Temizkan: Alevi-Bektaşi Edebiyatındaki Hristiyanlıkla ilgili unsurlar üzerine, s. 753-764.

--Doç. Dr. Belkıs Temren: Anadolu Batıni inançlarında simgesel aktarım, s. 765-773.

--Rabia Uçkun Kocaarslan: Afyonkarahisar’da Taşlarla ilgili inançlar, s. 775-782.

--Dr. Ömer Uluçay: Nusayrilik ve inanç esasları, s. 783-802.

--Müjgan Üçer: Sivas’ta 17 asırlık bir efsane Kırklar ve Kırklar pınarı, s. 803-810.

--Prof. Dr. İşaya Üşür: 13. yy. Anadolu’da ekonomiler inançlar, s. 811-815.

--Prof. Dr. Petros Vassialiadis: Ortodoks Hristiyan bakış açısıyla evrensel dinselliği aşan karşılıklı diyalog, s. 817-822.

-- Prof. Dr. Petros Vassialiadis: Beyond religious universalism in inter-faith dialogue (An orthodox Christian perspective), s. 823-831.

--Dr. Hüseyin Yaltırık: Anadolu İnançlarında müziğin yeri, s. 833-848.

--Ali Yaman: Anadolu Aleviliğinde Ocak Sistemi ve Dedelik Kurumu, s. 849-887.

--Ali Yıldırım: Emlek Yöresi Köylerinde İnanç Özellikleri, s. 889-903.

--Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Yitik: Hz. İbrahim Harran’da yaşadı mı? (Kutsal metinler ve inançlar ışığında karşılaştırmalı bir değerlendirme), s. 905-918.

--Nadya Yuguşeva: Altaylarda Kamlık (Şamanizm) inancı ve Anadolu’daki yansımaları, s. 919-928.


 

 

You are here: Araştırmalar Türkçe Araştırmalar ALEVİLİK HAKKINDA 4 BİLİMSEL TOPLANTI VE SUNULAN BİLDİRİLER