Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Arşiv Belgeleri

Eski Yazı, Türkçe, Osmanlıca Belge Bilgi Merkezi

Sunuş

Değerli Canlar bu bölümde yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan ve Anadolumuzun özellikle İnanç ve Kültür Tarihine ışık tutan Elyazması Belgeleri sizlere sunmaya çalışacağız. Ellerinde bulunan kültürümüz açısından son derece önemli bu belgeleri bizlere ulaştıran canlarımıza hizmetleri kabul olsun diyerek teşekkür ediyoruz.

Website Editörleri


Vech-i Âdem Hak Durubdur Âleme

Hakk'a Erdi Secde Eden Âdeme

 

Seyit Bilal Evlatlarına Ait Dedelik İcazetnamesi

Yazdır PDF

Niksar’ın Geyran Köyü’nden Seyit Bilal Evlatlarından Mekanoğlu Evlatlarından Ali oğlu Mustafa Erdoğan buraya gelip Dergah-ı Hazret-i Pir’i ziyaret etmiş görüşmüş. Evvelce babası Ali Erdoğan da gelmiş gitmiş ellerindeki vesikalarda evvelce tetkik edilmiş olduğundan Mekanoğlu Ocağı’na bağlı talibanın kendisine lazım gelen itaat ve inkıyatta bulunmaları iş’ar bilvesile cümleye selam ve beyanı muhabbet olunur.

12 Ekim 1981

Çelebinin Mühürü

Şükür Abdal Evlatlarına Ait Dedelik Ziyaretnamesi

Yazdır PDF

Nacarlı’dan Şükür Abdal evlatlarından Abdullah Şükür Abdal bu defa gene Hacıbektaşa gelip Dergahı Hazreti Piri ziyaret etmiş olduğundan kendisinin bu ziyaretini mübeyyin iş bu ziyaretname kendisine verildi.

16/8/969

Çelebinin Mühürü

 

* Bu ziyaretname şu kaynaktan alınmıştır: Çıblak, Nilgün (2000): “Şükür Abdal Evladına Bektaşî Tarikatından Verilen İcâzetnâme ve Ziyâretnâme Örnekleri”, 1. ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 27-29 Nisan 2000, Ankara, s. 300.

Hamza Baba Evlatlarına Ait Dedelik İcazetnamesi-1

Yazdır PDF

İzmir’in Kemal Paşa ilçesinin Hamza Baba Köyü’nden Hamza Baba Evlatlarından Rıza Özer oğlu Ali İhsan Özer buraya gelerek Türbeyi Hacı Bektaş-ı Veli’yi ziyaret ettiler. Beraberinde getirdikleri İkinci Sultan Murat ve daha sonraki Hükümdarlar tarafından verilen Mütevelli fermanları tetkik edilmiş olup Hamza Baba’dan sonra evlatlarına Tekkenin şeyh ve mütevelliliği verilmiş ayrıca Tekkeye vakıflar tesis edilmiş olduğu görülmüştür. O devirlerde Tekkede medfun olan zatın, Postnişin olan evladına devrin hükümdarı tarafından Vakıf hissesini de belirtir berat ve fermanlar verilmesi bir kaide olmakla, elan Hamza Baba Köyü’nde ikamet eden Hamza Baba evlatlarından olan Rıza Özer mahdumu Ali İhsan Özer’in Hamza Baba’nın evlatlarından olduğu aşikar olduğundan Hamza Baba Dergahı’na bağlı olanların Ali İhsan Özer’e eskiden olduğu gibi bağlılıklarını devam ettirerek kendisine lazım gelen hürmet, itaat ve inkiyatta bulunmaları iş’ar bilvesile cümleye selam ve beyanı muhabbet olunur.

11 Ekim 1985

Çelebinin Mühürü

Hamza Baba Evlatlarına Ait Dedelik İcazetnamesi-2

Yazdır PDF

İzmir, Kemalpaşa ilçesi Hamza Baba Köyünden, Hamza Baba evlatlarından Ali İhsan Özer’in 11 Ekim 1985 tarihli icazetine istinaden oğlu 1965 doğumlu Hamza (Zeynel) Özer’in icazeti yenilendi. Kendisi Hacıbektaş’a gelerek Dergah-ı Hacı Bektaş Veli’yi ziyaret etmiştir. Hamza (Zeynel) Özer’in Hamza Baba evlatlarından olduğu, Hamza Baba Dergahı’na bağlı muhibbanın eskiden olduğu gibi bağlılıklarını devam ettirerek, kendisine lazım gelen hürmet itaat ve inkiyatta bulunmalarını rica eder, bu vesileyle cümlenize sevgi ve selamlarımı sunarım.

14.10.1997

Çelebinin Mühürü

Seyyid Garip Musa Ocağına Ait Belgeler

Yazdır PDF

Günümüz Türkçesine Aktaran: Müfit Yüksel

1. BELGE

Elhamdu li’llahi Rabbi’l-Alemîn Ve’l-Akibetu li’l-muttakîn Ve’s-salâtu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve âlihi Ve Sahbihi Ecmaîn

Cedd-i a’lâmız Kutbu’l-Arifîn , Gavsu’l-Vasılîn El-Hâcc Bektaş-ı Velî Kaddasallahu sırrahu’l-âli Ve’l-Celî Efendimiz Hazretlerinin Tarikat-ı aliyyesine müntesib nazargâhlarından Garip Musa oğlu İsmail Baba aziz-i müşarünileyh Efendimiz Hazretlerinin merkad-ı münevverlerini tavaf ve ziyaret eyleyip safa ve nazar ,hayır-dua olundu. Ocaklarına müteallik olan talibân-ı muhibbân-ı tarikata Muhammed , Ali üzere i’tikad ve itaat eyleyip şefaat-ı Enbiya-ı İzam ve himmet-i Evliya-yı aizze-i kirama nail olalar … Vesselamu ala men ittabaa’l-Huda

11 Receb 1274
Hadimulfukara, Esseyyid
Şeyh Feyzullah an evlad-ı
Hacı Bektaş-ı Veli

( Mühür ) Esseyyid Feyzullah

Devamını oku...

Sayfa 2 / 4

You are here: Araştırmalar Arşiv Belgeleri