Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Arşiv Belgeleri

Eski Yazı, Türkçe, Osmanlıca Belge Bilgi Merkezi

Sunuş

Değerli Canlar bu bölümde yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan ve Anadolumuzun özellikle İnanç ve Kültür Tarihine ışık tutan Elyazması Belgeleri sizlere sunmaya çalışacağız. Ellerinde bulunan kültürümüz açısından son derece önemli bu belgeleri bizlere ulaştıran canlarımıza hizmetleri kabul olsun diyerek teşekkür ediyoruz.

Website Editörleri


Vech-i Âdem Hak Durubdur Âleme

Hakk'a Erdi Secde Eden Âdeme

 

PİRAN OCAĞI’NA AİT ZİYARET-NAME

Yazdır PDF

(20.07.2002)

Baliş-i Nazir Ziyaret-name oldur ki;

Seyyid Seyfeddin Ba-Harizi evladından Seyyid İbrahim mahdumı Hasan Fahri ve amucazadesinden Hüseyin oğlu Seyyid Nesimi ve Seyyid Ali oğlu Seyyid Hüseyin bu kere ziyaret-i dergah-ı şefaat-gaha Seyyid Hüseyin Efendimiz ile gelerek kurbana memalikleri ziyaretinde ser-kıbab oturan tarafımızdan usul ve icazetle bir kıt’a ziyaret-namesiyle ecdadlarınun burada olan kayıdlarının ihracını iltimas etmeye bulunduklarından kuyud-ı antikaya müracaat ve müşarünileyh (sonra) Seyyid Seyfeddin Ba-Harizi Horasan’dan Han Nevabandan Ba-Harizi Kabesine tevellüd idüp Buhara’da Şeyh Necmeddin Kübra’ya intisab ile ikame-i zaviyat bil-hicce 658 tarihinde Buhara’da vefat ederek anun mahdumı Seyyid Hıdır 704 tarihinde Türkistan’dan Anatolı’ya atası hicretinde Diyarbekir’de vefat eylediği 751 ve anun mahdumı İkinci Seyyid Seyfeddin 751 tarihinde Dergah-ı Hazret-i Hacı Bektaş-ı Veli efendimize gelüp, inabetle ta’ife-i kulub irerek ihzaz ve icazet eylediği kayden sabit olmuşdur. Bu bu kere iltimasları dahı sufuf-ı usul-i kadime olan tarih-i şeriat garra-yı tarikat-i evliya üzre ocaklarına muallak ser-bana adab u ahkam tarif ileyh Bektaşiye tarifde bu güzerde hicret itmişlerdir.

12 Ramazan-ı Şerif 242 Hacı Bektaş-ı Veli Hüseyin

Bu belgeyi bu ocak soyundan gelen Sayın Cemalettin Özer yollamıştır. Sitemiz adına kendisine teşekkür ediyoruz.

 

28 Aralık 1919 Tarihli Şifre Telgrafın Suretidir.

Yazdır PDF

aaa_ataturk.gif
( Not: Tarihsel olayları ve kişiliklerin belki de en fazla ideolojik gözlüklerle görüldüğü bir ortamda yaşıyoruz. Halbuki ideolojik yönelimlerimizi ve duygularımızı bilgi ve belgelerin çarpıtılması için kullanacağımız yerde, onları anlamaya çalışmamız Türkiye için çok daha yararlı olurdu. Bizim Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Sitesi Editörleri olarak burada yayınlanan bilgi, belge ve yazılara bakışımız ideolojik ve duygusal olmaktan uzak, olguları sağlıklı olarak anlamaya yönelik bir çabadır. Bu kez Atatürk’ün Hacıbektaş ziyaretine ilişkin veriler içeren bir telgraf suretini araştırmacılar için alıntı yapıyoruz. Belgenin kaynağı aşağıdadır. Umarız yararlı olur. Ediörler adına Dr. Ali Yaman )

Kaynak: Atatürk ile İlgili Arşiv Belgeleri (1911-1921 Tarihleri Arasına Ait 106 Belge), T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No: 1, Gn. No: 060, Ankara 1982, sayfa 77.

BELGE - 78/a

B.E.O.
Siyasî Kısım
Karton No: 34
Dosya No: 60
Belge No: 343585

BAB-I ALİ DAHİLİYE NEZARETİ

Kalem-i Mahsus

Devamını oku...

Sayfa 4 / 4

You are here: Araştırmalar Arşiv Belgeleri