Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Seyyid Garip Musa Ocağına Ait Belgeler

Yazdır PDF

Günümüz Türkçesine Aktaran: Müfit Yüksel

1. BELGE

Elhamdu li’llahi Rabbi’l-Alemîn Ve’l-Akibetu li’l-muttakîn Ve’s-salâtu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve âlihi Ve Sahbihi Ecmaîn

Cedd-i a’lâmız Kutbu’l-Arifîn , Gavsu’l-Vasılîn El-Hâcc Bektaş-ı Velî Kaddasallahu sırrahu’l-âli Ve’l-Celî Efendimiz Hazretlerinin Tarikat-ı aliyyesine müntesib nazargâhlarından Garip Musa oğlu İsmail Baba aziz-i müşarünileyh Efendimiz Hazretlerinin merkad-ı münevverlerini tavaf ve ziyaret eyleyip safa ve nazar ,hayır-dua olundu. Ocaklarına müteallik olan talibân-ı muhibbân-ı tarikata Muhammed , Ali üzere i’tikad ve itaat eyleyip şefaat-ı Enbiya-ı İzam ve himmet-i Evliya-yı aizze-i kirama nail olalar … Vesselamu ala men ittabaa’l-Huda

11 Receb 1274
Hadimulfukara, Esseyyid
Şeyh Feyzullah an evlad-ı
Hacı Bektaş-ı Veli

( Mühür ) Esseyyid Feyzullah

2. BELGE

Elhamdu Lillahi’llezi halaka’l-İnsane allemehu’l-Beyan binuri Kulubi’l-Arifîn bienvarittevhidi esrare’l-İrfan sümme zahare kulubessalikîn mantika Sahibizzaman bi’l-Hikmeti ve’l-Ma’rifeti ve’l-İhsani Vessalatu Vesselamu ala Seyyidina Muhammedin ila nûri’l-ehadiyyeti bi’l-Yakîn ve’l-îkân ve ala âlihi ve itretihi’l-Hadi ila tariki’l-Evliya bi’l-Kelimat ( okunamadı ) ve’l-Burhan ve ala men ittabaahum bi’l-İkrar ve’t-Tasdik ve’l-İz’an

İşbu Bais-i icazetnâme-i esrar-ı tedkik ve ve matla-ı envar-ı tarikat-ı Muhammed, Ali’ye ve esrar-ı hakikat-ı Ahmediyye-i Aizzeye Cedd-i a’lamız Kutbu’l-Evliya ve Gavsu’l-Asfiya El-Hâcc Bektaş-ı Veli Kaddasallahu sırrahu’l-âli Efendimiz Hazretlerinin tarikat-ı aliyyesine müntesip zaviyelerden Musa Abdal zaviyedarı, evlatlarından Ali Halife ve Karındaşı İbrahim Halife safa ve nazar olunup yedine icazetnâme İ’ta olundu.

Ecdatlarına mütaallik muhibban-ı ehl-i imana itaat ve inkıyad edip Aziz-i müşarünileyh Efendimiz Hazretlerinin Asitane-i Keramet-penahlarına senevi arak ve çırak ve nezirlerinizi tarafımıza olan ve seccade (okunamadı) niyazlarını eda ve teslim ve tarikat-ı Muhammed, Ali üzere hareket ve devam-ı Devlet-i Aliyye duası hizmetine müdavemet ve şefaat-ı Enbiya ve himmet-i Evliya-yı kiram Efendilerimize mazhar olup mucib-i icazetnâme ile amil olasız . Vesselamu ala men ittabaa’l-Huda

Tahriren, fi yevmi’s-Sabi’ min şehri zi’l-Ka’deti eş-Şerif , seneti selase ‘işrîn ve mieteyn ve elfin ( 7 Zilka’de 1223 )

( İmza ) Esseyyid Eşşeyh Feyzullah
Seccade-nişin ve min evlad-ı
El-Hâcc Bektaş Veli

( Mühür) Çelebi Ahmed Cemaleddin 

Elhamdu Lillahi’llezi ca’ale’ş-Şeriate siracen Li’t-Talibîn Ve’t-Tarikate mezheben Li’s-Salikîn ve’l-Hakikate meşheden li’l-Vasılîn Vessalatu Vesselamu ala Muhammedin efdalu’l-Murselîn ve Hatemu’n-Nebiyyîn Eddaî ila mertebeti’l-Hakikati bi’ş-Şevahidi ve’l-Yakîn ve ala Ehl-i Beytihi ve Ashabihi ecmaîn.

Amma Ba’d, bais-i tastir-i icazetnâme oldur ki, Cedd-i a’lamız Kutbu’l-Arifîn, Gavsu’l-Vasılîn El-Hâcc Muhammed Bektaş Veli kuddise Sirruhu’l-âlî Efendimiz Hazretlerinin hulefasından Garip Musa evladından İsmail Dede ve Mahdumu Ali Dede bu kere Aziz-i müşarünileyh dergâh-ı şerifine gelip bermuceb-i usul-i kadime bir kıt’a icazetnâme-i dervişânemizi iltimas kılmış olmakla işbu icazetnâme dede mumaileyh yedine verilmiştir. Sizler ki, dede mumaileyhin ocağına müteallik taliban ve müridansınız, gerektir ki, ecdadına edegeldiğiniz riayeti mumaileyh hakkında da icra ederin. Muti’ ve münkad olasız.. Ve sen ki, mumaileyh Ali Dedesin sen dahi şerait-i mezkure üzere icra-yı ayîn-i tarikat-ı salihîn mucibince seyr ve hareket ve evkat-ı hamsede ( beş vakit ) Padişah-ı İslamiyan Efendimiz Hazretlerinin temadi-yi ömr ve ikbâl-ı şehinşahileri ed’iyye-i cemilesine müdavemet ve her halde hilafından mücanebet ve mübadaat edesin Vesselamu ala men ittabaa’l-Huda

11 Rebiu’l-Ahir 1303…
(Mühür) Hadimulfukara
Esseyyid Ahmed  Cemaleddin an
Evlad-ı Hacı Bektaş  Veli

4. BELGE

Elhamdu Lillahi Rabbi’l-Alemîn Vessalatu Vesselamu ala kulubi’l-Arifîn. Amma Ba’d,

(Okunamadı) Garip Musa evlatlarından Mustafa Çelebi Kutbu’l-Arifîn El-Hâcc Bektaş Veli Kuddise Sirruhu’l-Aziz Hazretlerinin dergâh-ı âlişanına dahil olup tarikat-ı aliyyemiz üzere zebh-i kurban hîn-i dergâhımızda kurbanı kabul ve sonra geçip takvası temiz, yüzü ak, yuduğu pâk ve yediği helal , cümlemiz hubb-u nazarla razı ve hoşnut olup, ba’d-i ez an, mesned-i rahata nişest olup taliban ve rağıplara tarikat-ı aliyyemiz üzere her ne emre muhabbet ederse amel ve itimad edip sözünden taşra (dışarı) nahemvare hareketlerde olmamak için yedine işbu icazetnâmemiz İ’ta olunmuştur. .Vusulünde gerekdir ki, taraf-ı ahirden bir kimse mani ve dahil olmayıp mucib-i icazetnâme ile amel ve hareket eyleyesiz.

Tahriren, fi şehr-i Şa’ban-ı Şerif , Seneti Sab’a ve aşere ve mieteyn ve elfin (mühür)

Şa’ban 1217 Efkaru’l-Vera,Hadimu’l-Fukara
Esseyyid Abdüllatif an Sülale-i
Hacı Bektaş-ı Veli ve Seccade.

5. BELGE

Bismillahirrahmanirrahîm

Elhamdu Li’l-iahillezî zeyyene semae sudûri’l-Arifîn bikevkebi esrari’l-Hakaiki ve’l-İrfan ve nevvere mişkâte kulûbi’s-Salikîn bienvari’l-Hidayeti ve’l-îkan. Ve’s-Salâtu Ve’s-Selâmu ala Seyyidine’l-Enbiya’ ve’l-Murselîn ve âlihi’l-Ma’sumîn et-Tayyibîn et-Tahirîn .

Gevher ve Tâcdar-ı hakikat efser-ziver-i şehriyardan mülk-i keramet -zübde-i sülale-i eimme-i et-Tahaya ve Kudvetu’l-Evliya evreng-i vilayet ve sadr-arâ-yı encümen-i kutbiyyet memhuri’t-Tatlîk (?) ve’l-Hakikat, a’ni Cedd-i a’lamız kutbu’l-Arifîn gavsu’l-Vasılîn El-Hâcc Bektaş Velî kuddise sirruhu’l-âli Efendimiz Hazretlerinin tarikat-ı aliyyesine meşrut ve müntesib-i nazargâhilerinden Garip Musa evlatlarından Seyyid Mustafa Çelebi evladı Seyyid Sâfi Çelebi’ye tarafımızdan safa ve nazar-ı dua olunup yedine icazetnâme verildi.

(yırtılmış, okunamıyor) …yol verdiği (okunamadı) ecdatlarına müteallik olan taliban-ı ehl-i imana tarikat-ı Muhammed, Ali’nin erkanı üzere

(yırtılmış.eksik) ..Şefaat-ı Enbiya Aleyhimisselam ve himmet-i evliya-yı aizze-i kirâmına nail olasız. Ve tastir-i izn-i icazet ( Eksik)

ve tarikat-ı ulyaya (okunamadı ) inhiraf etmeyin. A’mal-ı nâpesendîdeden ictinâb ve ef’al-i nâmarziyyeden ihtiraz…………………(Eksik)……………………………………

…lu atufetlu Halifetu’llah fi’l-âlem malik-i (okunamadı) ..el-Ümem kıble-i hacât-ı ben-i âdem şehinşah……………….(eksik) ………….devam-ı ömr u devletleriçun duaya müdavemet eyleyesiz. Vesselamu ala men ittabaa’l-Huda..

23 Muharrem 1252 Hadimulfukara Esseyyid Şeyh Veliyuddin an evlad-ı Hacı Bektaş-ı Veli
(Mühür) Esseyyid Eşşeyh
Veliyuddin 1218

6. Belge

Bismillahirrahmanirrahîm

Elhamdu Lillahi’llezi caale eş-Şeriate siracen li’t-Talibîn ve’t-Tarikate mezheben li’s-Salikîn ve’l-Hakikate meşheden li’l-Vasılîn. Vessalâtu Vesselâmu ala Seyyidina Muhammedin efdalu’l-Murselîni ve Hatemu’n-Nebiyyîne ed-Da’i ila mertebeti’l-Hakikati bi’ş-Şevahidi ve’l-Yakîn. Ve ala ehli beytihi ecmaîn . Emma ba’d.

Bais-i tastir-i icazetnâme oldur ki, cedd-i a’lamız Kutbu’l-‘Arifîn Gavsu’l-Vasılîn semere-i şecere-i eğsan-ı vilayet ve mazhar-ı envar-ı siyadet ve imamet El-Hacc Muhammed Bektaş Velî Kuddise sirruhu’l-âlî Efendimiz Hazretlerinin hulefasından , Resul Baba evladından Hasan Dede mahdumu Kanber Dede bu kere Aziz-i müşarunileyh dergâh-ı şerifine gelip ber mucib-i usul-i kadime bir kıt’a icazetnâme-i dervişânemizi iltimas kılmış ve Fi’l-Hakika dede-i mumaileyh dahi terbiye-i talibîne ehil ve muktedir zevattan görülmüş olmakla ahkâm-ı şeriat-ı garra ve adâb-ı tarikat-ı ulya muktezasınca kendi ocağına mensup taliban ve müridanı terbiye ve tasfiye etmek üzere, işbu icazetnâme mumaileyh Kanber Dede yedine verilmiştir. Sizler ki, dede-i mumaileyhin ocağına mensup taliban ve müridansınız gerekdir ki, ber mucib-i şerait-i mezkûre dede-i mumaileyhe muti’ ve munkâd ve adâb-ı eslâf-ı salihîn ile münselik ve mu’tâd olasız. Ve Sen ki, mumaileyh Kanber Dedesin , gerekdir ki, sen dahi şerait-i mezkûre üzere icra-yı ayîn-i tarikat ve siyer-i eslâf-ı salihîn mucibince seyr u hareket ve evkat-ı hamse ( beş vakit ) ve eyyam-ı mahsusada Padişah-ı İslampenah Efendimiz Hazretlerinin temadi-yi eyyam-ı ömr u ikbâl ve a’da-yı din-i mübîn üzerlerine zafer ve nusretle ez her cihet izz u iclâlleri ed’iyye-i hayriyesine müdavemet ve her halde mantûk-i icazetnâme hilafından mücanebet ve mübaadet edesin. Vesselâmu ala me ittabaa’l-Huda

9 Ramazanu’l-Mübarek 1307 (mühür) Hadimulfukara
Es-Seyyid Ahmed Cemaleddin
an evlâd-ı Hacı Bektaş-ı Veli

7. Belge

Hicri 1255 Tarihli İrade-i Seniyye Sureti

Tuğra: Sultan Abdülmecîd Han

Kudvetu’l-Kudhat ve’l-Hukkam, Ma’denu’l-Fezâil ve’l-Ahkâm, Mevlâna Divriği Kadısı Zîde Fazluhu; Tevki-i Refi-i Humayunum Vasıl Olıcak, Ma’lum Ola ki:

İkiyüz Elli Beş senesi Rebi’ul-Ahirinin On Dokuzuncu günü that-ı canbahş-ı Osmanî üzere cülus-i Hümayun-i meymenet-makrûn-i Şahânem vaki olup; umûmen tecdid-i evamir olunmak fermanım olmağın binaen ‘ala zalik Kazâ-i mezbura tâbi’ Aşudi Kasabasında Alan nâm karyede medfûn a’izze-i kirâmdan Seyyid Garib Musa Kuddise Sirruhu’l-Azîz evlâdlarından Sahîhu’n-Neseb Sâdât-ı kirâmdan Seyyid Zülfikar ve sair evlâd-ı azîz-i müşarunileyh, mukaddema Dîvân-ı Hümâyûna takdîm eyledikleri arzuhâllerinde : Mumaileyhimin sâkin oldukları mahalde aharın ‘avârız ve tekâlif alınmak îcab eder emlaktan ve arazilerinden yed-i tasarruflarında nesne olmadığı beyan ile hilâf-ı şurût tekâlif talebiyle rencîde olunmamaları için yedlerine emr-i şerîf sudûrunu istid’a eyledikleri ecilden ; hazîne-i âmiremde mahfuz mevkûfat defterlerine nazar olundukda : Divriği kazasının seksen aded ‘avârız ve nüzûlhanesi olduğu ve kaza-yı mezbura tabi’ kura ahalileri üzerinde mukayyed ‘avârız ve nüzûl malların ve kazalarına evâmir-i ‘aliyye ile vârid olan tekâlifden emir ve deftere kesir ve noksan gelmemek üzere , emlâk ve arazi ve hâl teamüllerine göre mahallinde cümle muvacehesinde ta’dil ve tesviyye-i vecih üzere ma’rifet-i şer’ile tanzim olunan tevzi’ defteri mucebince hisselerine isabet edeni edâ ve kaza-yı mezburda vaki’ Alan karyesi sakinlerinden merkûmun sahîhu’n-Neseb sâdât-ı kirâmdan olup kaza ve kasaba ve kurası topraklarında bi’l-Fiil that-ı tasarruflarında aherin ‘avârız ve tekâlif alınmak îcab eder emlâk ve arazileri zabt ve ziraatları yoğise ‘avârız ve tekâlif mutalebesiyle taaddi ve rencîde olunmamaları şurûtundan idüğü mukayyed olduğuna binaen, ber muceb-i şurût ‘amel olunmak bâbında Bin İki Yüz Yirmi ve Yirmi Üç ( 1220 ve 23 ) tarihlerinde verilen evâmir-i şerîfe muciblerince Bin İki Yüz Yirmi Dokuz ( 1229 ) senesi evâsıt-ı Zilka’desi’nde peder-i vâlâ-güherim cennet-mekân, firdevs-âşiyan Gazi Sultan Mahmud Han-ı Sâni tâbe serahu hazretleri zamanında verilen emr-i şerîfin bu def’a Dersaadetime takdîm ile tecdidi hususu rica ve niyaz olunmuş olmağla ; ol vecihle irade-i seniyyem mucebince tecdiden işbu emr-i celîlu’l-Kadrim ısdar ve I’ta olunmuşdur. İmdi vusûlünde :

Sen ki, Nâib-i mumaileyhsin , keyfiyyet-i irâde-i ‘aliyyem ve şurût-i muharrere-i mezkure, mantuk-i emr-i şerifimden ma’lumün oldukda: Fermanım olduğu vechile ber muceb-i şurût-i muharrere-i mezkûre , ‘amel ve hareketin icrasıyla ; evlâd-ı azîz müşarünileyhin rencîde ve taaddiden himayeleri hususuna ziyade itina ve dikkat ve muğayir-i emrim hareketi tecvizden ve mücenebet eylemek bâbında Fermân-ı âlişânım sadır olmuştur.

Buyurdum ki, hükm-i şerifim vardıkda: Bu bâbda vech-i meşruh üzere şerefsudûr olan işbu emr-i şerif-i celîlu’ş-Şân vacibu’l-İttiba’ ve lâzimu’l-İmtisâl mazmûn-i münifi birle âmil olasın. Şöyle bilesin. Nişân-ı şerifime i’timad kılasın.

Tahriren fi’l-Yevmi’s-Salis ve’l-İşrîn min şehri Ramazan, seneti hamse ve hamsîn ve mieteyn ve elf ( 23 Ramazan 1255 )

Mahruse-i Kostantîniyye

8. Belge 

Tuğra: Sultan Abdülaziz Han

Fahru’l-Umerai’l-Kiram mu’temedu’l küberai’l-fiham zü’l-kadri ve’l-ihtiram sahibu’l-izzi ve’l-ihtişam el-Muhtass bimezidi inayeti’l-melekuti’l-a’la Mirmîran-ı kiramımızdan Sivas eyaleti mutasarrıfı ve Mecidiye Nişân-ı Zîşânından üçüncü rütbesinin haiz ve hamili Zeki Paşa dame ikbalehu ve iftiharu’l-Ekâbir ve’l-Ekârim cami’u’l-Mefahir ve’l-Mekârim el-Muhtass bimezîdi inayeti’l-meliki’l-Vehhab rütbe-i saniye ashabından eyalet-i mezkûre muhasebecisi Ahmed Zîde uluvvehu ve kudvetu’l-Ulemai’l-Muhakkıkîn Divriği kazası Naibi ve Kadısı zîde ilmehuma ve Mefahiru’l-Emasil ve’l-Akran sair a’za-yı meclis zîde kadrehum tevki-i refi-i Humayunum vasıl olıcak Ma’lum ola ki, Divriği kazasına tabi Aşudi kasabasında elan ( okunamadı) karyede medfûn aizze-i kiramdan Seyyid Garip Musa kuddise sirruhu’l-a’la evladından ve sahihu’n-Neseb sadât-ı kiramdan Seyyid Zülfikar ve sair evlad-ı müşarünileyhden sakin oldukları mahalde aharın (?) ‘avariz ve tekalîf alınmak icab eder emlâkın ve arazilerinden nesne olmadığı cihetle hilaf-ı şurût-u tekalîf talebiyle rencide olmamakları için yedlerine emr-i şerîf verilmesini mukaddema istid’a etmiş olduklarından ve Divriği kazasında seksen adet ‘avarız ve nüzülhanesi olduğu ve ka za-yı mezbura tabi kura ahalileri üzerlerinde mukayyed ‘avarız ve nüzül mallarını ve kazâlarına evamir-i aliyye ile varid olan tekalîfden emir ve deftere kesir ve noksan gelmemek üzere emval ve arazi ve hal ve tahammüllerine göre mahallinde cümle muvacehesinde ta’dil ve tesviye ve cihet-i ma’rifet-i şer’le tanzim olunan tevzi’ defteri mucibince hisselerine isabet edeni eda eylemeleri ve kaza-yı mezburda vaki’ maru’z-Zikr olan karye sakinlerinden merkûmun sahihu’n-Neseb sadât-ı kiramdan kaza ve kasaba ve kurası topraklarında bilfiil taht-ı tasarruflarında ahirden ‘avarız ve tekalîf alınmak icab eder. Emlâk ve arazileri zabt ve ziraatları yoğise ‘avarız ve tekalîf mutalebesiyle taaddi ve rencide olunmamaları şurûtundan idüğu ‘atîk mevkûfat defterlerinde mukayyed bulunduğundan ber mucib-i şurût amel olunmak babında bin ikiyüz yirmibir ve yirmiüç ve yirmidokuz tarihlerinde verilen evamir-i şerîfe muciblerince ikiyüz ellibeş senesi evâil-i Ramazanında birader-i vedudgîrim cennet-mekân, firdevs-i aşiyan Gâzi Sultan Abdülmecid Han tabe serahu Hazretleri zamanında dahi tahriren bir kıt’a emr-i şerîf verilmiş olduğuna ve culûs-i humayun-i meymenet makrûn-i şahânem şeref-vukuundan naşi bu misilli evamir-i aliyyenin tahriri kaide-i mer’iyye-i saltanat-ı seniyyemden bulunduğuna binaen ol babda vaki olan istid’a üzerine muamele-i icabiye icrasıyla tecdiden işbu emr-i celîli’l-kadrim ısdar ve i’ta olunmağın , siz ki, Mutasarrıf Paşa ve muhasebeci vesair mumaileyhimsiz mazmun-u emr-i âlişânım ma’lumunuz oldukda şurût-u muharrere-i mezkûre mucibince amel ve hareketle evlâd-ı aziz müşarunileyhin rencide ve taaddiden himayeleri hususuna i’tina ve dikkat eyleyesiz, şöyle bilesiz .Alamet-i şerîfeme i’timad kılasız.

Tahriren, fi eyyamı er-Rabi’ ve’l-‘işrîn min şehri Muharremi’l-Haram , seneti tis’a ve sab’în ve mieteyn ve elfin Medine-i Kostantiniyye ( 24 Muharrem 1279)

You are here: Araştırmalar Arşiv Belgeleri Seyyid Garip Musa Ocağına Ait Belgeler