Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Seyyid Garip Musa Ocağına Ait Bir Hilafetname (İcazetname)

Yazdır PDF

Günümüz Türkçesine Aktaran: Müfit Yüksel

Nasrun Minallah ve Fethun Karîb Ve Beşşiru’l-Mü’minîn

Ya Muhammed Ya Ali Hayru’l-Beşer

Bismillahirrahmanirrahim

Ariflerin kalplerini ilim hazinesi zineti ile süsleyen Allah’a (CC) Hamd olsun. Şüphesiz O bunu yapmaya kadirdir. Ve Marifeti az ve çok olarak istidada göre taksim etmiştir. Aşıkların gözlerini onlara bir atufet olarak tam bir basiret ile donatmıştır. Kendisine iştiyak duyanların sem’lerini( işitme) açmıştır. Hal ve Sözle maşukun ismini duysunlar diye.. O Allah ki, Ademi Suretinde yarattı. O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Gaybı ve Şehadet alemini bilendir. O Rahman ve Rahimdir. Ve lehu’l-ilm bimucib serairi’l-Kulûbi es-Sidreti fi hunnesi’l-Leyli ila tarfi külli bihar ve hiye an tahti avadi sirati’l-emvac.

Eşhedü Enla ilahe illallah Ve Eşhedü Enne Muhammeden abduhu Ve Resuluhu , Allah Onu Nebi olarak göndermiş ve peygamberlerin önderi kılmıştır. Allah’ın (CC) sonsuz Salat u Selamı o Nebinin, âl ve evladının, ve ashabının üzerine olsun. Hz. Peygamber (SAV) buyurdu: Ashabım, yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız. Hidayet bulursunuz. Allahu Taala Azze ve Celle Buyurdu: Nasrun Minellah Ve Fethun Karib. (Nusret Allah’ dan ve Fetih yakındır). Hz. Peygamber (SAV) Buyurdu:Bir kul müslüman kardeşinin hacetini karşıladığı müddetçe, Allah (CC) de onun hacetini kabul eder. Hz. Ali bin Ebi Talib (KV.) buyurdu: Olgun bir İnsan üç halde bulunur, makam ve mevki sahibiyken tevazu halinde, iktidar elinde iken affedici ve emaneti ehline verir. Muhakkiklerin Sultanı ve Kutbu’l-aktab olan Hacı Bektaş-ı Veli ( KS) der: Avamın Şeyhi kemal ile olur, Havasın Şeyhi Hal ile olur, havasın havasının şeyhi ise esrar-ı marifet ile olur. Ve şeyhin hakikisi başkasının işinde abd gibi olmakla. Ve aynı zamanda Allah’ın (CC) emrine sarılıp, yasakladıkalarından sakınmakla olur. Allahu Taala’nın (CC) buyurduğu gibi: Resul size ne getirdiyse onu alınız, size neyi nehyettiyse ondan sakınınız. Kalemle ilk yazılan söz Bismillahirrahmanirrahim sözüdür. Kim kazama razı olamazsa, yer ve göğün sahibi, benden başka Rabb aramış olur. Allah (CC) müminler için bir yol vaz’etmiştir. Mümin olan kimse, Allah’a, meleklerine, gönderdiği kitaplara, resullerine, Ahiret gününe, kadere, Kaderin ve hayır ve şerrinin ondan geldiğine iman eden kimsedir. Mümin nefs-i levvameyi mücahede ile öldürüp, nefs-i mutmeinneyi riyazet ile diriltendir. Sonra, yüksek mertebelere ve derecelere yükselir, hakların korunmasına gayret sarfetme ile, dünyada çok yerine aza kanaatla olacağı rivayet edilmektedir. Zenginlğin azlığı ,çokluğundan hayırlıdır. Nitekim Allahu Taala buyurur: Erkek ve kadınlardan Salih amel işleyenler büyük fadla nail olanlardır.

Güzel hayat kanaatle olur. Bu da, açlığı sevmek, tokluğa buğz etmekle olur. Yükselmenin terki ve hayırlı olana yönelmek ve taat göstermektir.Bu suretle, abdalların safına dahil olacak, afv ve gufran sahibi Aziz u Mennanın fazl ve ihsanına nail olacak.

Bu cümleden Fakrın hakikatını ve Fenafillahı arzulayan, hadimu’l-Fukara ve’l-Mesakin İsmail Halife bin Abdülaziz Halife ki, Garip Musa evladındandır, Allah (CC) onu uzun ömürlü ve salihlerden kılsın. Tüm fiillerinde, kavil ve ahvalinde güzellik nasib etsin. Biz onu tam bir yetkiyle icazetli kıldık ki, seccadenişin olacak, farz namazları kılacak,üzerine düşen zekatı verecek, yol bulabildiği takdirde Hacca gidip Beyti ( Ka’be) ziyaret edecek, Ramazan ayı orucunu tutacak, dergaha gelen ve gidenlere hizmet edecek, fukara ve mesakine zikir telkini ve diğer hizmetleri gördükten sonra ahit ve tevbesini tazeleyecek, halkı ve müslümanları konuk edecek, hırka giyecek. Çerağları yakıp, alemleri çıkaracak zenbilleri tehlil ve tekbir ile kaldıracak.

Bundan sonra, icazet sahiplerinden büyüklerin iftiharı, eslah-ı suleha Türbedar Feyzullah Baba’nın ( Allah feyz ve ikbalini daim kılsın) varisi( Tarikatta) olmuştur. Ondan sonra, hasib ve nesib olan Hacı Bektaş Veli evladından Ahmed Cemaleddin Efendi’ye( Allah uzun ömür nasib etsin) mures olmuştur. Sonra, ( şeyhlik) Şeyh Mehmed Feyzullah Efendi ( rh.a) den tevarüs etmiş, sonra, Şeyh Ali Celaleddin Efendi, oradan, Şeyh Veliyuddin Efendiye, oradan sırasıyla, Şeyh Muhammed Hamdullah Efendi’ye, oradan, Şeyh Şehid Feyzullah Efendi’ye, Şeyh Abdüllatif Efendi’ye, Şeyh Bektaş Efendi’ye, Şeyh El-Hacc Feyzullah Efendi’ye, Şeyh Ali Efendi’ye, Şeyh Ulvan Efendi’ye, Şeyh Şehid Abdülkadir Efendi’ye, Şeyh Hüseyin Efendi’ye, Şeyh El-Hacc Zülfikar Efendi’ye, Şeyh Zernuş Yusuf Efendi, Şeyh Kasım Efendi, Şeyh Hasan Efendi, Şeyh Bektaş Efendi, Şeyh Kalender Efendi, Şeyh Mürsel Bali Efendi, Şeyh Resul Efendi, Şeyh Bektaş Efendi,Şeyh Yusuf Bali Efendi, Şeyh Mahmut Efendi, Şeyh İskender Efendi, Şeyh Genç Kalender Efendi, Şeyh Resul Bali Sultan, Sultanu’l-budela Sahibu’l-Burhan Sırr-ı Yezdan Hz. Hızır Bali Sultan ( KS) , Mürsel Bali Sultan (ks), Şeyh Hızır Lale Sultan (KS) , Şeyhu’l-Kamilu’l-Mükemmel es-Samadani Sahib-i ilm-i ledünni El-Hacc Muhammed Bektaş Veli (KS) ‘ye tevarüsen silsilesi ulaşmaktadır. El-Hacc Bektaş Veli bin Seyyid İbrahim bin Seyyid Hasan bin Seyyid mehdi bin Seyyid Muhammed Sani bin Seyyid Hüseyin bin Seyyid İbrahim Mükerrem Mücab bin Seyyid Muhammed bin Seyyid Musa bin İmam-ı amil u alim Hz. Musa Kazım bin imam-ı Faik bilhak Natık-ı Seyyidu’l-Urefa Cafer es-Sadık bin Hz. İmam Fahir Seyyidu’l-Fuzala Muhammed Bakır bin İmam-ı ehl-I Yakin Seyyiduşşürefa Zeynelabidin bin Hz. İmam-ı Seniy Sıbtu’n-Nebi Seyyiduşşüheda Hüseyin (RA) bin Hz. İmam-ı Vasi ibn ammi-yi Nebi Varis-i Kamil-i ulum-u Nebevi Esdullahi’l-Galib Halife-i Resulullah Aliy ibni Ebi Talib (KV) .

Hacı Bektaş-ı Veli’nin mürşidi Sultan Hace Ahmed Yesevi (KS), onun mürşidi Şeyh-i Samadani Hace Yusuf Hemedani, onunki, Ebu Ali Farmidi, onunki, Şeyh Ebu’l-Hasan el-Harkani, onunki, Şeyh Bestami,onunki, ruhaniyeten Hz. İmam Cafer es-Sadık, onunki, İmam Muhammed Bakır, onunki, İmam Zeynelabidin, onunki, Seyyidüşşüheda Hz. İmam Hüseyin (RA) ,onun mürşidi, Hz. İmam Ali (KV.), onun mürşidi ise Hz. Mahbubu Rabbi’l-alemin Hatemunnebiyyin Seyidu’l-evvelin ve’l-ahirin Sırru’l-vücud, Sahibu Makamı Mahmud efdalu’l-Halayik Mufiyzuşşerayi’ ve’t-taraik Seyyiduna ve Şefi’una Muhammedu’l-Mustafa Sallallahu Taala aleyhi Vesellem’dir . Ve Onun mürşidi, Hz. Cibril ( aleyhisselam) ve onun mürşidi, Hz. Allah (CC) ve amme nevaluhu vela ilahe gayruhu ve Huve’l- Feyyazu’l-kerim. ( Arapça Bölümün Tercümesinin sonu)

Sebeb-i tahrir-i kitabet ve mucib-i tastir-i Hilafet oldur ki, Hazret-i Pir-i Destgirimiz Sultanu’l-Arifin Ve Burhanu’l-Vasılin Hazret-i Hünkar El-Hacc Muhammed Bektaş-ı Veli Kuddise Sirruhu’lâli Efendimiz Hazretlerinin Tarikat-ı Aliyyesi intisabıyla müftehir, Hadimu’l-Fukara İsmail Halife ibn Abdülaziz Halife an evlad-ı Garip Musa edamellahu hidmetehu usul-i saadetmahsul-i Tarikat-ı Aliyye mucibince ahkam-ı şeriat-ı garra ve adab-ı tarikat-ı ulya üzere hareket etmek ve eslaf-ı salihîn sünen-i şerifelerine gitmek ve terbiye-i salikîn ve müridîn kılmak ve Evkat-ı Hamse( Beş Vakit) ve eyyam-ı mahsusada Halifetu’l-Müslimîn, Padişah-ı İslampenah Efendimiz Hazretleri’nin dua-yı hayriyelerine müdavemette olmak ve her halde Hilafetnâme ahkamınca amel ve hareket ve hilafından mübaadet etmek üzere yedine Hilafetnâme verildi. Vesselamu ala men ittabaa’l-hüda .Tahriren fi yevmi isna ve aşere min şehri zilhicceti liseneti hamsete ve aşere ve selasemiye ve elf mine’l-hicreti men lehu’l-izzetu veşşeref..( 12 Zilhicce 1315)

Hadimulfukara

Dedebağı Babası Bedergah-ı Hacı Bektaş-ı Veli

Hacı Mehmed Baba

Hadimulfukara

Mihmandar Baba Bedergah-ı Hacı Bektaş-ı Veli

Hacı Haydar Baba

Hadimulfukara

Ekmekçi Baba Bedergah-ı Hacı Bektaş-ı Veli

Hacı Salih Baba

Hadimulfukara

Aşçı Baba Bedergah-ı Hacı Bektaş-ı Veli

Hacı Hüseyin Baba

Hadimulfukara

Türbedar-ı Dergah-ı Hacı Bektaş-ı Veli

El-Hacc Feyzullah Baba

Garip Musa evladından İsmail Halife bin Abdülaziz Halife Bin üçyüz on beş tarihinde Dergah-ı Hazret-i pir Efendimiz’e gelip izn-i icazet alarak erkan-ı evliya üzere halife çıkmış ,bâlâda gösterilen aslına mutabık olan suret-i vecihle yedine Hilafetnâme verilmiş ise de, bu kere Harb-i Umumi’de Rusya’nın Sarıkamış’ı işgalinde haneler garat olanlarının bazıları şehid edildiğinden mezkur Hilafetname ziya’a uğradığı bunla eylediği müracaat üzerine mezkur Hilafetnâmenin sureti balaya ihraçla kendi ocağına mensup ehl-i tarikata, şeriat-ı garra ve tarikat-ı evliya üzere icra-yı ayin etmek üzere işbu Hilafetnâme sureti taraflarımızdan tasdikle mumaileyh İsmail Hakkı Halife yedine tastiren İ’ta kılınmıştır. 1 Haziran 1338

Hadimulfukara

Mihmandar Baba Bedergah-ı Hacı Bektaş-ı Veli

(Mühür)

Hadimulfukara

Ekmekçi Baba Bedergah-ı Hacı Bektaş-ı Veli

( Mühür)

Hadimulfukara

Aşçı Baba Bedergah-ı Hacı Bektaş-ı Veli

(Mühür)

Hadimulfukara

Türbedar-ı Dergah-ı Hacı Bektaş-ı Veli

(Mühür)

Hadimulfukara

Evlad-ı Müşarünileyhden Hacı Bektaş-ı Veli Çelebisi

(Mühür) Veliyuddin

Hadimulfukara

Balım Evi Babası Bedergah-ı Hacı Bektaş-ı Veli

(Mühür)

Hadimulfukara

Dede Bağı Babası Bedergah-ı Hacı Bektaş-ı Veli

(Mühür)

You are here: Araştırmalar Arşiv Belgeleri Seyyid Garip Musa Ocağına Ait Bir Hilafetname (İcazetname)