Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gökçeoğulları'na Ait Fetva Suretleri

Yazdır PDF

Günümüz Türkçesine Aktaran: Müfit Yüksel

1.

Hasbunallah Ve Ni’me’l-Vekîl

Tohum ve Bakar Zeyd’den tarla ve amel Amr’dan Zeyd dahi amelde yardım edip haric-i tebeyyünlerinde beraber olmak üzre Zeyd Amr ile akd-i muzaraa edip vech-i meşru’ üzere amel edip ekin idrak eylese muzaraa-i mezbure sahiha olur mu?Beyan Buyrula

El-Cevâb:

Allahu Taala a’lem OLMAZ Ketebehu

El-Hacc Esseyyid

El-Fakir Mustafa

El-Müfti Bi Divriği

Afa Anhu

Ve kane’l-Bezlu ve’l-Bakaru liihdahima ve’l-Ardu ve’l-amelu li’l-Ahiri

Fesseret Mülteka

2.

Bu surette muzaraa fasid oldukda hasıl olan mahsülü kangısı alır? Beyan Buyrula

El-Cevâb: Allahu Taala a’lem

Zeyd Amr’ın tarlasının ve amelinin ecr-i mislini Amr’e verip baki cemi’ mahsülü Zeyd alır.

Amr Zeyd’e bana sene-I âtide bir bakar verecek idi . Vermedi deyu dahl edemez . Suhha

Ve in füssiret fe’l-Haric lirabbi’l-Bezli ve li’l-Ahiri ecru misli amelihi ev ardihi.

Mülteka

Ketebehu

El-Hacc Esseyyid

El-Fakîr Mustafa

El-Müfti bi Divriği

Afa Anhu

3.

( Mühür ) Kangal Kazası Müftülüğü

Numara: 19 Vallahu Veliyuttevfîk

İsmail fevt olup zevcesi Sinem ve oğulları Ali ve Seyyidi terk ettikde onaltı sehm itibarıyla iki sehmi mezbure Sinem’e ve yedişer sehmi Ali ve Seyyidden her birilerine isabet edip bu vecihle taksim sahih olur mu?Beyan Buyrula

El-Cevâb: Allahu Subhanehu ve Taala a’lem

OLUR

Bu Surette Ali fevt olup anası Sinem ve oğlu İbrahim’i terk ettikde altı sehmde bir sehmi validesi Sineme ve beş sehmi oğlu İbrahim-I mezbura isabetle taksim sahih ve muteber olur mu?Beyan Buyrula

Ketebehu

El-Cevâb: Allahu Taala a’lem El-Fakir Mehmed Emin

OLUR El-Müfti bi Kaza-yı

Kangal Afa Anhu

" Siraciye"

4.

Hasbunallah ve Ni’me’l-Vekîl

Bir karye ahalilerinin Zeyd’e şu kadar akçe deynleri olup içlerinden Amr ve Bekr fevt olup ancak terekelerinden damları olsa ol damlardan deynleri eda olmadın vereseleri zabta kâdir olurlar mı?Beyan Buyrula

El-Cevâb: Allahu Taala a’lem

OLMAZLAR Ketebehu

Esseyyid El-Hacc

Mustafa

El-Müfti bi Divriği

Afa anhu

Yebdeu min tereketi’l-meyyiti bitechizihi sümme yukdha duyûnuhu

5.

Hasbunallah ve Ni’me’l-Vekîl

Bir karye ahalilerinin bazı kimselerinden tekalif-i örfiye ve duyun ve mültezim taraflarından bir türlü rencide olunmaya deyu yedlerine bir kıta emr-I ali ita olunsa hilafına emir sadır olmadan mültezim merkumlardan tekalif-i örfiyeyi hilaf-ı emr mutalebe etmeye kadir olur mu? Beyan Buyrula

El-Cevâb: Allahu Taala a’lem

OLMAZ Ketebehu

Esseyyid Abdulaziz

El-Müfti bi Divriği

Afa anhu

6.

Ve bihi Nesta’în

Bir camii şerifte imam ve hatip olan Zeyd’den tealif-i örfiye ve saire namıyla biğayr-i hakk nesne alınır mı?

El-Cevâb: ALMAZ Ketebehu

El-Faqîr

Muhammed Said

Afa Anhu

7.

Zeyd Amr’ın cebren biğayrihakkın şu kadar akçesiyle şu kadar kile buğdayını alsa Amr meblağ-ı mezbur ile ol buğdayı Zeyd’den istirdada kâdir olur mu?

El-Cevâb: Allahu a’lem OLUR

Ketebehu

El-Faqîr

Muhammed

Afa Anhu

8.

Zeyd Amr’ı zulümle ma’ruf olan ehl-i örfe biğayrihakkın gammaz edip zulmen şu kadar akçesini aldırmağa sebep olsa , Amr meblağ-ı mezburu Zeyd’den tazmine Kâdir olur mu? Beyan Buyrula

El-Cevâb: Allahu a’lem OLUR

Ketebehu

El-Faqîr Esseyyid

Murtaza Afa Anhu

9.

Hasbunallah ve Ni’me’l-Vekîl

Ta’til ile tapuya müstehak olan arz-ı emiriyyeyi sahib-i arz resm-i tapuyla Zeyd’e verip henüz Zeyd ol yeri ziraata Salih etmeksizin mutasarrıf-ı sâbıkı Amr veyahut oğlu Bekr Zeyd’in verdiği resm-i tapuyu sahib-i arza verip tarlayı ziraat etmeye kâdir olur mu?

Beyan Buyrula,

El-Cevâb: Allahu a’lem Olur deyu emr-i sultani sadır olmuştur.

Ketebehu

El-Hacc El-Faqîr

Esseyid Mustafa

El-Mufti

Bi Divriği

Afa Anhu

Aleyhi Kanunus-Sultani

10.

Maşaellahu Kâne

Zeyd umrandan ba’îd olup kimsenin mülkü olmayıp mevat addolunan araziyi izn-i imam ile ihya eylese ol arazi Zeyd’in mülkü olur mu? Beyan Buyrula…

El-Cevâb: Allahu a’lem, OLUR

Ketebehu

El-Faqîr Ahmed

Afa Anhu

11.

Allahu Veliyu’t-Tevfîq

Onbeş sene bila özr terk olunan emlâk davası bila emr mesmu’a olur mu? Beyan Buyrula.

El-Cevâb: Allahu a’lem OLMAZ

Ketebehu

El-Faqîr

Esseyyid

Murtaza

Afa Anhu

Bu surette Zeyd-i Kadı dava-yı mezbureyi istima’ ve hükm eylese hükmü nafiz olur mu? Beyan Buyrula

El-Cevâb: Allahu a’lem OLMAZ

Ketebehu

El-Faqîr

Esseyyid

Murtaza

Afa Anhu

12.

Bir mikdar arazi-yi mîri mevzi’i bir karye ahalileri mutasarrıfı olanlardan şu kadar akçe verip mer’a ve yurt etmek üzere mutasarrıf olsalar ba’dehu ziraat etseler öküzü olmayanlar ziraat edenlere bu mevzi’i cümlemiz iştirak aldık hala sizler mer’amızı söküp zer’ edersiz ya zer’i terk edersiz yahut bizim de hisselerimizi bizlere verirsüz demeğe kâdir olurlar mı?Beyan Buyrula.

El-Cevâb: Allahu a’lem OLURLAR

Ketebehu

El-Faqîr Esseyid

Hasan El-Müfti

Bi Divriği Afa

Anhu

İştirada beraberler, yayla tasarruflarında beraberler, ziraatte yine beraber olurlar. Tercih bila müreccah memnu’dur. Mine’l-Müsellemât

Bu surette üç sene murûr ile ahir yerlerin mer’aları tarla edece mevziler gösterirler ol tarlalarını taksim edemezler mi?Beyan Buyrula.

El-Cevâb: Allahu a’lem EDEMEZLER

Essabku min esbabi’t-Tercîhi-El-İhtiyar Ketebehu

El-Faqîr Esseyyid

Hasan El-Müfti

Bi Divriği Afa

Anhu

You are here: Araştırmalar Arşiv Belgeleri Gökçeoğulları'na Ait Fetva Suretleri