Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gökçeoğulları'na Ait Çelebilerce verilen İcazetnameler ve Beyannameler

Yazdır PDF

Günümüz Türkçesine Aktaran: Müfit Yüksel

1.

Elhamdu Lillahillezi halaka’l-İnsan ‘allemehu’l-Beyân ve nevvere kulûbe’l-‘arifîn bienvarittevhîdi ve esrari’l-‘irfani ve tahhare fuâde’s-Salikîn bi’l-Hikmeti ve’l-Ma’rifeti ve’l-İhsani Ve’s-Salâtu ve’s-Selâmu ala Seyyidina Muhammedini’d-Da’i

ila nûri’l-Ehadiyyeti bi’s-Sıdki ve’l-îkâni ve ala âlihi ve ashabihi ve ‘itretihi’l-Hadîne ila tariki’l-Vilâyeti bikelimâti’l-Ledünniyyeti ve’l-Burhani ve ala men ittabaahum biikrari’l-Lisani ve tasdiki’l-Cinân Emma ba’d

Bais-i rakamzede-i kilk-i tahkik ve icazetnâme-i esrar-ı tedkik oldur ki, matla’-ı envar-ı tarikat ve melce-i salikîn-i rah-ı hakikat kudvetu’l-‘Arifîn ve mürebbiyi’s-Salikîn Sultan El-Hacc Bektaş Veli kuddise sirruhu’l-‘alî Efendimiz Hazretlerinin dergâh-ı feyz-iktinahlarının ber mu’tad-ı kadîm terbiye-kerde ve süluk-perverdelerinden Şeyh Şazi evladından İsmail Dede bu kere dergâh-ı âlicah-ı aziz-i müşarünileyhe ziyaret niyyet-i halisasıyla gelip ve büyük ‘ammilerinden Hüseyin Ali Dede namına verilmiş olan ‘atîk icazetnâmenin kendi namına tecdidini talep kılmış ve ammizadeleri taraflarından dahi ruy-i rıza gösterilmiş olmakla ahkâm-ı şeriat-ı garra ve adâb-ı tarikat-ı ‘ulya muktezasınca hareket ve her halde tahsil-i rıza-yı ehlullaha sarf-ı makderet etmek üzere işbu icazetnâme-i tarikat Dede-i mumaileyhe i’ta kılınmıştır. Sen ki, İsmail Dedesin gerekdir ki, icazetnâme-i tarikat-ı aliyye mucibince âmil olup sirran ve ‘aleniyeten ahkâm-ı şerîfe ve adâb-ı tarikat-ı saadet-redifin icra ve emr-i muhafazasında ser-i mû taksir ve noksaniyette bulunmayıp etvar-ı pîran ve meşreb-i azizân üzere terbiye-i salikîn ve tasfiye-i kulûb-i talibîn hususlarına da’î ve in leyse li’l-İnsani illa ma se’a ma’na-yı munifi hasebince daima terakki-yi meratib-i turuk-u aliyyede sa’i olasın, ez her cihet, eslaf-ı salihînin isr-i âlilerine mütabaat ve rıza-yı ‘aliyyelerine muğayır ve muhalif harekat ve halâttan mücanebet eyleyesin. Vesselâmu ala men ittabaa’l-Huda. Tahriren fi şehri Muharremi’l-Haram, seneti erba’ate ve tis’în ve mieteyn ve elfin mine’l-Hicreti men lehu’l-izzu ve’ş-Şeref. (Muharrem 1294)

Postnişîn-i Dergâh

Ve ez Sülale-i

Hacı Bektaş-ı Veli

Kuddise Sirruhu

(mühür)

Cânişîn-i Hacı Bektaş-ı

Veli

Eş-Şeyh Seyyid

Muhammed Feyzullah Çelebi

2.

AKDAĞ EMLAK CİHETLERİNDE BULUNAN CÜMLE MUHİBBAN TARAF-I HALİSANELERİNE

Bu kerre hâmil-i tahrirât Yelliceli Seyyid Ali Efendi Emlak ve Akdağ cihetinde bulunan Şeyh Şazili evlâdından kendi ocağına ve sâire müteallık tâlibâna îfâ-yı vazîfe ve Cenâb-ı Pîr’e hürmeten bunlar tarafında zuhûra gelecek nüzûrat ve âidâtı celb edeceğinden hakkında hürmetle , bu yolda zuhûra gelen âidâtın musaddak defterle beraber kendisine teslim edilmesi , bu vesile ile himem-i rûhâniye-i Cenâb-ı Pîr’e mazhar olunması iş’âr olunur.

1 Mart 1334 Hacı Bektaş-ı Veli Evladından

Çelebi

Ahmed Cemaleddin ( mühür )

3.

ÇAM ŞEYHİ KURALARI EŞRAFINDAN HACI AĞA VE RÜSTEM EFENDİ, İBRAHİM AĞA ,SÜLEYMAN EFENDİ ,ASAF AĞA VE MEHMED AĞALARIN VE SAİR DERGAHININ TARAF-I HALİSANELERİNE

Mekadir-şinasımız Efendi Ağalar,

Aba u ecdadınızdan Şeyh Şazi evlatlarına müntesip ve müridanı bulunduğunuz buraca kayden sabit olmakla evlad-ı müşarunileyhden Gökçe Ağazâde Seyyid Gâzi ve Seyfeddin Efendiler abâ-yı ecdatlarından beri sahib-I icazet olup Şeyh Şazi ocağına müteallik bulunan bilcümle muhibban ve müridanın herbiri (okunamadı) iktiza-yı tarikat başka dedegâna tab’iyetle icra-yı âyîn eylemeniz usul-i tarikata muğayir ve muhalif bulunduğu cihetle, ba’dema bu gibi yolsuz ve usulsüzlüğe meydan verilmemesi iş’ar ve cümleniz hakkında da’avât-ı hayriye yâd ve tezkâr kılınır..

27 Nisan 1339 Hacı Bektaş-ı Veli Çelebisi

Veliyuddin

(mühür)

( mühür) Hacı Bektaş-ı Veli Çelebisi, Evlad-ı müşarunileyhden Veliyuddin

Şeyh Şazi evladından Sahib-i icazet Gökçe İsmail Dede mahdumu Seyyid Gâzi Efendi bu kere dergâh-ı şerîfe gelerek tarafımızdan izn u icazet alarak kendisine buraca icab eden ta’limat-ı tarikat verilmiş, oraca mürîdan ve müntesibanının icra-yı âyîn hususunca pence-i âl-i aba ile icra-yı âyîn olunacağı tefhim kılınmış olduğundan şer’an ve tarikaten yeri görülmeyen bazı safdilânın vahi i’tikad ve hareket ettikleri iddia ve ihtilaf(?) ve iz’acı terkile tarik-i müstakîm üzere icra-yı âyîn eylemeniz ve bir takım kendilerine mürşidlik, rehberlik namı veren cuhela-yı tarikatın ve yedlerinde şimdiye kadar bir izin ve icazetleri bulunmayan nesepleri ne bir ocağa ve bir silsile-i tahireye mensup ve teselsül etmeyen eşhasın hakkında hürmet sözlerine kat’iyyen sem’ ve i’tibar olunmaması ve bir takım arada gezen ve hilâf-ı hakikat takip eden Divrikli Haydar ve Tuğutlu Arapşeyh oğulları ve Behram gibi yalancıların her kim olursa olsun iğfalâtına kapılmamanız ve mumaileyh Seyyid Gâzi Efendi’nin ifade-i şifahiyesinden dahi ma’lumunuz olacağı üzere bihakkın tarikat-ı aliyye-i Bektaşiye vechile hareket eylemeniz ve hükümet-i milliyemizin her suretle emrine mütabaat ve müzaherette bulunulması bilhassa iş’ar ve cümleye ihtar olunur.

27 Nisan 1339 Hacı Bektaş-ı Veli Çelebisi

(mühür) Veliyuddin

5.

KANGAL, KEBAN, MADEN VE DİVRİĞİ, EĞİN VE ARAPGİR KAZALARI CİHETLERİNDE BULUNAN BİLCÜMLE MUHİBBAN-I HANEDAN TARAF-I HALİSANELERİNE.

(Mühür) Hacı Bektaş-ı Veli Çelebisi, Evlad-ı müşarunileyhden Veliyuddin

Ba’de’s-Selâm, numûde-i mahsusa-i dervişânemiz oldur ki,

usul-i saadet mavsul-i kadime-i tarikat-ı aliyye vechile icra-yı âyînde bulunmak üzere olcanibe i’zâm kılınan Şeyh Şazi evladından Seyyid Gâzi Efendi ( Ve rufekası Hüseyin Efendiler)taraflarınıza vusulünde hakkında hürmet ve muavenet-i lâzimenin icrasıyla cedd-i emcedimiz Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli kuddise sirruhu’l-âlî Efendimiz hazretlerinin aşk ve mahabbetine olarak buraca müsafirîn ve züvvara sarf olunmak üzere hüsn-i rızanızla her ne ‘aidat ve kurbanlık hayvanât zuhura geldiğinde karye be karye musaddak defteriyle beraber mumaileyhimaya teslimen tarafımıza irsal hususuna gayret ve her halde şeriat-ı garra ve tarikat-ı aliyye-i Bektaşiyye vechile hareket, karyelerinize mektep küşadıyla maarife bezl-i makderet eylemeniz mustahlis-i âlem-i İslâm olan büyük Türkiya hükümet-i seniyyesinin her ân teâli ve muvaffakiyeti duası lâzimu’l-Edasına müdâ(vi)m bulunmanızı bilhassa iş’ar ve bu suretle cümlenin hatırları istisfar ve hayır duaları yâd ve tezkâr kılınır

( Vesselâmu) ala men ittabaa’l-Huda

25 Nisan 1339 Hacı Bektaş-ı Veli Çelebisi

(Mühür) Veliyuddin

6.

KANGAL, DİVRİĞİ, EĞİN VE ARAPGİR VE KEBAN, MADEN CİHETLERİNDE BULUNAN BİLCÜMLE MUHİBBAN VE HANEDAN TARAF-I HALİSANELERİNE

(mühür) Hacı Bektaş-ı Veli Çelebisi , Evlâd-ı müşarünileyhden Veliyuddin

Ba’desselâm, numûde-i mahsusa-i dervişânemiz oldur ki,

Usul-i saadet mavsûl-i kadime-i tarikat-ı aliyye vechile icra-yı âyînde bulunmak üzere olcanibe i’zam kılınan Gökçe Ağazâde Seyyid Efendi tarafınıza vusulünde hakkında hürmet-i lâzimenin icrasıyla cedd-i emcedimiz Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli kuddise sirruhu’l-âlî Efendimiz Hazretlerinin aşk ve mahabbetine olarak hüsn-ü rızanızla kurbanlık hayvanât adak-çırak ve her ne âidat zuhura gelir ise karye be karye musaddak defteriyle beraber tarafımıza irsâli hususuna gayret ve her halde Şeriat-ı Muhammediyye ve tarikat-ı aliyye-i Bektaşiyye vechile hareket , köylerinize mektep küşadıyla maarife bezl-i makderet eylemenizi ve mustahlis-i âlem-i İslâm olan Türkiya hükümet-i cumhuriyesinin her an teâli ve muvaffakiyeti duası lâzimu’l-Edasına müda(vi)m bulunmanızı bilhassa iş’ar ve cümlenin hatırı istisfar ve hakkınızda hayır dua yâd ve tezkâr kılınır. Vesselâmu ala men ittabaa’l-Huda

1 kânûn-i sâni 1341 Hacı Bektaş-ı Veli Çelebisi

(mühür) Veliyuddin 

7.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

(mühür) Hacı Bektaş-ı Veli Çelebisi, Evlâd-ı müşarünileyhden, Veliyuddin

Elhamdu Lillahillezi halaka’l-İnsane ‘allemehu’l-Beyân ve nevvere kulûbe’l-‘Arifîn bienvarittevhîdi ve esrari’l-İrfani ve tahhare fuâde’s-Salikîn bi’l-Hikmeti ve’l-Ma’rifeti ve’l-İhsani . Ve’s-Salâtu Ve’s-Selâmu ala Seyyidina Muhammedini’d-Da’î ila nûri’l-Ehadiyyeti bi’s-Sıdkı ve’l-îkâni ve ala âlihi ve ashabihi ve ‘itretihi’l-Hâdîn ila tarîki’l-Vilâyeti bikelimâti’l-Medeniyyeti ve’l-Burhâni Ve ila men ittabaahum biikrâri’l-Lisan ve tasdiki’l-Cinân .Emma Ba’d

Bais-i rakmzede-i kilk-i tahkik ve icazetnâme-i esrar-ı tedkik oldur ki, matla’ı envar-ı tarikat melce-i salikîn-i rah-ı hakikat Kudvetu’l-‘Arifîn ve mürebbiyu’s-Salikîn Sultan El-Hacc Bektaş Veli kuddise sirruhu’l-âlî Efendimiz Hazretlerinin dergâh-ı feyz-iktinahlarının ber mu’tad kadim terbiye-kerde ve sulûk-perverdelerinden Şeyh Şazi evlâdından Seyyid Gâzi Dede bu kere dergâh-ı âlîcah-ı müşarunileyhe ziyaret niyyet-i halisasıyla gelip pederi İsmail Dede namına verilmiş olan ‘atîk icazetnâmenin kendi namına tecdidini talep kılmış ve emmizâdeleri tarafından dahi ruy-i rıza gösterilmiş olmakla ahkâm-ı şeriat-ı ğarra ve adâb-ı tarikat-ı ‘aliyye muktezasınca hareket ve her halde tahsil-i rıza-yı ehlullaha sarf-ı makderet etmek üzere işbu icazetnâme-i tarikat dede-i mumaileyhe i’ta kılınmıştır. Sen ki, İsmail Dede mahdumu Seyyid Gâzi Dedesin gerekdir icazetnâme-i tarikat-ı ‘aliyye mucibince âmil olup sırran ve ‘aleniyyeten ahkâm-ı şer’i şerîf ve adâb-ı tarikat-ı saadet-redifin icra ve emr-i muhafazasında ser-i mû taksîr ve noksaniyette bulunmayıp etvar-ı pîran ve meşreb-i ‘azîzan üzere terbiye-i salikîn ve tasfiye-i kulûb-i talibîn hususlarına Ve in leyse li’l-İnsani illa ma se’a ma’na-yı münîfi hasebince daima terakki-yi meratib-i turuk-u ‘aliyyede sa’î olasın . Ez her cihet , eslâf-ı salihînin isr-i âlilerine mütabaat ve rıza-yı âlilerine muğayir ve muhalif harekât ve halâttan mücanebet eyleyesin . Vesselâmu ala men ittabaa’l-Huda.

27 Nisan 1339 (mühür) Hacı Bektaş-ı Veli Çelebisi

Veliyuddin

8.

Resmi Surettir,

Bâlâda künyesi muharrer Seyyid Gâzi Efendi gönüllü Mücahidîn-i Bektaşiyye sancağ-ı şerifine dahil ve kayd olup sancağ-ı şerife iltica edenlerin cezası masûn, fırkaya iltihakları hakkındaki irade buyurulan emr-i kat’i istihsal olmasına mebni kendisi sancağ-ı şerife dahil olarak tarafımızdan bilvekâle Kangal, Divriği kazalarında kendi akârib ve müntesibanından bir çoklarının mektum ve firar ve bakâyadan itaat etmediklerinden bunları kanun-i ma’delet-i seniyyeye itaat ve delâlet kılmak üzere gönüllüleri sancağ-ı şerif altına celbetmek iktiza-yı beşeriyyet olduğundan vekâleti hasebiyle işbu vazifeleri ifa ederek ba’de ma yine orduya iltihak etmek üzere vâlâ-yı mezkure sarf edilecek i’anatın celb ve cem’ine mümanaat edilmemek için işbu vesika mumaileyh yedine i’ta kılındı.

Mücahidîn-i Bektaşiyye Alayı

Kumandanı

Ahmed Cemaleddin 

KANGAL, DİVRİĞİ KAZALARI MUHİBBAN , MÜNTESİBANI TARAF-I HALİSANELERİNE ( Suret )

Hamil-i tahrirat Seyyid Gâzi Efendi’nin ifade-i şifahiyesinden ma’lümunuz olmak üzere kendisi bu kere Mücahidîn-i Bektaşiyye sancağ-ı şerifine dahil ve kayıtlı bulunarak kemâl-i i’tikatla hüsn-i inkıyadda bulunduğundan oralarca bulunan bende-i âl-i aba ve muhibbi-yi muhlis-i pür vefa ve dîn-i mübîn ve meslekte sebat-kadem bulunan bendegâna tebliğ-i keyfiyyet ve irşadatta bulunarak gönüllüleri sancağ-ı şerif altına celbi iktiza-yı beşeriyyet olduğundan firari ve bakayanın istihsal olunan müsaade-i aliyye üzerine gönüllü Mücahidîn-i Bektaşiyye sancağ-ı şerifine iltica etmeleri ve emr-i tarikata dahil ve itaatta ve kavanîn-i ma’delet-i seniyyeye itaata delalet kılmak ve bulunan gönüllü ve firari ve bakayanın celp ve sevkine memur ve Cenab-ı Hacı Bektaş-ı Veli Efendimiz Hazretleri’nin aşk ve mahabbetine olarak cümle muhibban taraflarından Mücahidîn alaylarına sarf edilmek üzere ve mani-i hakikisi olup da gönüllü olarak icâb edemeyenlerin de nakden edecekleri muavenet ve verilecek i’ane ve nüzuratın celp ve cem’ine tarafımızdan vekil olunduğundan Cenab-ı Pîr Efendimizin hürmetiyçun mumaileyh Seyyid Gâzi Efendi’nin hakkında hürmet ve riayetle bu cihetlere son derece i’tina ve dikkatte bulunmanız muhiblik kemâl-ı I’tikad ve hüsn-i inkıyadınızdan ümid ile cümleye bilhassa iş’ar ve ihtar olunur.

Hacı Bektaş Çelebisi

Mücahidîn Alay Kumandanı

Ahmed Cemaleddin

VELİYUDDİN ÇELEBİ’NİN ÇERAĞLIK BELGELERİ

1.

B.

Yekûnu 4 kuruş

Yellice karyesinden Kemter Dede’den 4 kuruş Ahizade İbrahim ve İsmail Efendiler

marifetiyle tarafımıza bitteslim hakkınızda hayır-dua olunmuştur.

27 Temmuz 1338 (mühür) Hasan Fevzi

2.

B.

Kuruş 60 Çorap 2 Terki Bağı 1

Yellice karyesinden altmış kuruşla çorap ve bir çift terki bağı İbrahim ve İsmail Efendilerle tarafımıza bitteslim hakkınızda hayır duası olunmuştur

27 Temmuz 1338 (mühür) Veliyuddin Çelebi

3.

B.

Kangal kuraları muhibbanı bilumum taraflarından onbin kuruşla bu kere Gökçe Ağazade Seyyid Efendi vasıtasıyla tarafımıza teslim kılınarak hakkınızda hayır duası yad olunmuştur.

13 Kanun-i Evvel 1340 Hacı Bektaş Çelebisi

( Mühür) Veliyuddin

4.

B.

Divriği kazası kuraları muhibbanı taraflarından yüzelli kuruşla bu kere Gökçe Ağazade Seyyid Efendi vasıtasıyla tarafımıza teslim kılınarak hakkınızda hayır duası yad olunmuştur.

!3 Kanun-I Evvel 1340 Hacı Bektaş Çelebisi

( Mühür ) Veliyuddin

5.

B.

Arapgir, Maden, Keban ve Eğin kazaları kurası muhibbanı taraflarından altıyüzkırk kuruşla bu kere Gökçe Ağazade Seyyid Efendi vasıtasıyla tarafımıza teslim kılınarak hakkınızda hayır duası yad olunmuştur.

13 Kanun-I Evvel 1340 Hacı Bektaş Çelebisi

( Mühür) Veliyuddin

Azizim! Cümlesi dahil olarak teslim alınmıştır ve kazaların ilmuhaberleri birlikte gönderilmiştir. Cümleye gösterirsiniz.

( İmza)

You are here: Araştırmalar Arşiv Belgeleri Gökçeoğulları'na Ait Çelebilerce verilen İcazetnameler ve Beyannameler